Bài thu hoạch quốc phòng an ninh mới nhất (Liên hệ bản thân)

Bài thu hoạch quốc phòng an ninh mới nhất (Liên hệ bản thân)

Bài viết Bài thu hoạch quốc phòng an ninh mới nhất (Liên hệ bản thân) được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Khái quát về tình hình quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong những năm gần đây:

  Quốc phòng và an ninh là vấn đề trọng tâm và việc xây dựng một nền quốc phòng an ninh vững mạnh chính là nhiệm vụ và chiến lược hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Tình hình quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong những năm gần đây luôn rất được quan tâm.

  1. Khái quát về tình hình quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong những năm gần đây:

  Trong quá trình thực hiện mục tiêu đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và văn minh thì nhà nước ta cũng đã đạt được những thành tựu to lớn, thông qua quá trình thực hiện mục tiêu đổi mới cũng đã tập hợp được sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Dựa trên nguyên tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đã đưa nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo về quốc phòng và an ninh là nhận thức đầy đủ và toàn diện về nhiệm vụ và mục tiêu bảo vệ Tổ quốc.

  Trong giai đoạn hiện nay thì việc phát triển lý luận, tổng hợp sức mạnh và lực lượng của nền quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cả thời bình và thời chiến luôn được đánh giá là nhiệm vụ trọng tâm.

  Đảng và Nhà nước cũng đã thông qua nhiều nghị quyết, luật, nghị định để có thể từ đó góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong quản lý, điều hành đất nước. Công tác quốc phòng an ninh vẫn luôn được thực hiện tốt đã giữ vững ổn định chính trị, từ đó đã góp phần quan trọng bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như tập hợp được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân.

  Tuy nhiên, nước ta hiện nay vẫn đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn, có tác động và diễn biến phức tạp, khó lường. Nhất là về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức cụ thể là tình trạng quan liêu, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên từ đó đã làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước.

  Một số cán bộ, đảng viên tuy giữ nhiệm vụ quan trọng nhưng hiện nay vẫn chưa nhận thức một cách toàn diện và đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quan, mất cảnh giác, không nắm chắc tình hình ở cơ sở, không gắn bó với nhân dân. Thế trận quốc phòng toàn dân cũng vẫn chưa được xây dựng vững chắc trên một số địa bàn trên cả nước.

  Lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay vẫn chưa được nâng cao thường xuyên về chiến thuật, kĩ thuật, trình độ khoa học công nghệ nên sức chiến đấu lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vẫn còn chưa cao, chưa đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ. Hoạt động nghiên cứu, dự báo về quốc phòng an ninh còn nhiều hạn chế, việc nắm bắt tình hình vẫn còn để xảy ra sơ hở, bị động, bất ngờ.

  Hiện nay, các thế lực thù địch thực hiện chống phá Nhà nước ta bằng nhiều thủ đoạn mới, các thế lực thù địch trên địa bàn đất nước cũng đã thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình nhằm mục đích để có thể thay đổi chế độ chính trị nước ta. Mục tiêu của các thế lực thù địch đó chính là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo cớ để từ đó có thể phát động chiến tranh xâm lược kiểu mới.

  Những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên sẽ ngày càng diễn ra phức tạp hơn, tiềm ẩn những nguy cơ xung đột vũ trang. Cũng chính bởi vì thế mà nhiệm đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới cũng đòi hỏi cần phải chủ động nắm bắt tình hình, sáng tạo, quyết liệt, kiên quyết giữ vững nền độc lập dân tộc.

  Sự nghiệp quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới cũng đã đặt ra yêu cầu đó chính là cần phải chủ động phòng ngừa, triệt tiêu những yếu tố dẫn đến xung đột vũ trang, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh trên địa bàn đất nước ta.

  Quý đọc giả xem thêm tại: An ninh quốc phòng là gì? Lực lượng quốc phòng, an ninh bao gồm lực lượng nào?

  2. Mục tiêu, nhiệm vụ chính của quốc phòng an ninh:

  Bảo vệ Tổ quốc được biết đến chính là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân và cũng chính bởi vì thế nên mỗi công dân sẽ cần phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chính là lực lượng nòng cốt trong việc thực nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

  Trong tình hình mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu đó chính là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu chung. Đồng thời một mục tiêu cũng vô cùng quan trọng đó là bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững môi trường hòa bình để từ đó có thể phát triển đất nước, phát triển kinh tế – xã hội.

  Mục đích của việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh nhằm phổ cập, tuyên truyền, bồi dưỡng quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược Quốc phòng và An ninh trong giai đoạn mới, kết hợp kinh tế – xã hội, đối ngoại gắn với quốc phòng an ninh, quán triệt những nguyên tắc cơ bản là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đồng thời làm cơ sở vận dụng vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt, Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý tập trung thống nhất đối với sự nghiệp quốc phòng an ninh của đất nước.

  3. Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với an ninh quốc phòng:

  Trong quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam qua các nhiệm kỳ cũng đã quy định cụ thể về nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng an ninh đó chính là Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh.

  Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không thông qua bất kỳ một tổ chức trung gian nào, không chia quyền, không nhường quyền lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng an ninh cho bất cứ một tổ chức, cá nhân nào. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là duy nhất và tuyệt đối tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, mọi hoạt động của sự nghiệp quốc phòng an ninh. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tổ chức Đảng các cấp. Các cấp ủy Đảng cũng có trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng an ninh theo nội dung và phạm vi đã được quy định cho từng cấp cụ thể.

  Từ những phân tích nêu trên, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội và công an tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng và hoạch định đường lối chiến lược về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đường lối chiến tranh nhân dân, phát triển khoa học quân sự, công tác cán bộ, kỹ thuật hậu cần, công tác đảm bảo trang bị vũ khí…

  4. Liên hệ bản thân:

  Từ những phân tích được nêu trên, chúng ta cũng nhận thức được sâu sắc về tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững mạnh.

  Bản thân mỗi chúng ta đều là một công dân Việt Nam. Chính vì thế mà tôi hiểu rằng bản thân mình cần phải nỗ lực học tập và rèn luyện tốt để cống hiến sức lực và tri thức cho đất nước. Bên cạnh đó cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch, không để những cám dỗ về vật chất tác động đến bản thân, làm suy giảm lòng tin vào Đảng, Nhà nước.

  Mỗi người cũng cần phải giữ vững ổn định về tư tưởng chính trị, không để các thế lực thù địch có cơ hội dụ dỗ, lôi kéo. Bên cạnh đó sẽ cần đấu tranh phòng ngừa, phát hiện những âm mưu, thủ đoạn của cá thế lực chống phá.

  Chúng ta cũng cần phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, cũng như cần phải kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa, với lý tưởng của Đảng, với niềm tin của nhân dân. Không những thế bản thân mỗi người cần thường xuyên nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Cần phải đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trong thời đại mới, cũng như cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của một công dân, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước.

  Bản thân mỗi người cũng cần vận động nhân dân và người thân cần phải chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, làm suy thoái tư tưởng chính trị.

  Bên cạnh đó, cần phải phát hiện, tố cáo các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, làm nguy hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

  Mỗi công dân cần phải tăng cường đoàn kết trong nhân dân, tuyên truyền, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh và thế trận an ninh nhan dân vững chắc.

  Mỗi công dân cần phải cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, kiên định về tư tưởng, lập trường, ngăn chặn quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, lối sống.

  Bên cạnh đó cũng cần phải xây dựng ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, phát triển kinh tế địa phương đi đối với giữ gìn văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp.

  Xem thêm tại: Bài thu hoạch kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

  5. Mẫu bài thu hoạch quốc phòng an ninh mới nhất: 

  5.1. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng – Mẫu 1:

  Câu hỏi: Đồng chí nêu nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân? Phân tích nội dung xây dựng lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh nhân dân? Liên hệ trách nhiệm bản thân?

  Bài làm:

  Dân tộc Việt Nam ta trải qua bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua bao cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Hồ Chí Minh (30/4/1975), đánh bại tất cả những kẻ thù xâm lược, non sông thu về một mối. Sau chiến tranh đất nước bắt tay vào xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động vẫn tìm cách chống phá Việt Nam. Chính vì vậy xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với nền an ninh nhân dân để tạo ra và nhân lên sức mạnh to lớn nhất của nền quốc phòng và an ninh để bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, xây dựng nền quốc phòng toàn dân là sẵn sàng đối phó với xung đột vũ trang, đánh thắng chiến tranh xâm lược, mà trước mắt là làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Sau khi được học tập bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng và an ninh tôi hiểu được: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân gồm có 3 nội dung chính như sau:

  1. Xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân.
  2. Xây dựng lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh nhân dân.
  3. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

  Trong 3 nội dung trên, nội dung xây dựng lực lượng của quốc phòng, nền an ninh là một nội dung quan trọng làm cơ sở để xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, tạo điều kiện để thúc đẩy, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và củng cố quốc phòng và an ninh. Theo đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

  Thứ nhất là xây dựng lực lượng chính trị.

  Xây dựng lực lượng chính trị của nền Quốc phòng, nền an ninh là một nội dung quan trọng làm cơ sở để xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và củng cố quốc phòng và an ninh. Theo đó, cần tập trung vào thực hiện tốt một số nội dung cơ bản như:

  + Về chính trị – tinh thần

  Trước hết, chú trọng việc giáo dục chính trị tinh thần đối với lực lượng cán bộ, Đảng viên và nhân dân, có những nội dung và biện pháp phù hợp để giáo dục, tuyên truyền, cổ động góp phần không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần đối với từng quần chúng nhân dân, đặc biệt với cán bộ đảng viên; theo đó chú trọng giáo dục đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật nhà nước và giáo dục 2 nhiệm vụ chiến lược của CMVN, để đội ngũ cán bộ, Đảng viên và nhân dân hiểu rõ và chấp hành chủ trương chính sách của Nhà nước; đồng thời huy động nguồn lực xây dựng phát triển kinh tế đất nước, nâng cao mức sống của nhân dân, đồng thời chú trọng xây dựng củng cố quốc phòng và an ninh, giáo dục tinh thần yêu nhân dân, Tổ quốc, yêu chế độ XHCN, rèn luyện tinh thần kiên trung, bất khuất dũng cảm, hăng hái thi đua lao động sáng tạo. Kiên quyết đấu tranh với mọi hiện tượng xấu bè phái, cục bộ địa phương, quan liêu, chia rẽ dân tộc, nghiện hút, cờ bạc, ma tuý, trộm cướp, rượu chè mê tín dị đoan, thể hiện tinh thần đại đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc. Giáo dục ý thức cảnh giác cao độ, hiểu sâu sắc âm mưu, ý đồ của địch, tích cực chống khủng bố, bạo loạn phá hoại, giữ vững ổn định, an ninh, trật tự toàn dân tộc.

  + Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

  Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh nhất là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng bảo đảm đưa tổ chức cơ sở Đảng và nhà nước đến từng người dân, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với từng người dân, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại cơ sở. Yêu cầu không ngừng cải tiến nội dung, phương pháp để nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo đối với từng tổ chức Đảng, trên mọi lĩnh vực, địa bàn công tác nhất là đối với tổ chức cơ sở Đảng. Thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của Đảng viên, phát triển Đảng viên mới, phải hết sức coi trọng công tác phát triển Đảng viên tại địa bàn, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từng đảng viên phải ra sức phấn đấu, rèn luyện bồi dưỡng hoàn thiện hơn nữa phẩm chất, chính trị, đạo đức, lề lối, phong cách công tác, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Cán bộ, Đảng viên phải là người có lập trường quan điểm tư tưởng vững chắc, trong sạch, không bị kẻ thù mua chuộc, không dao động theo lối sống thực dụng, đảng viên phải thật sự gần gũi với nhân dân, đại diện những tầng lớp tiên tiến nhất tại cơ sở, phải trở nên người thợ lành nghề, người công nhân gương mẫu đi tiên phong trong quá trình ứng dụng khoa học và kỹ thuật mới vào đời sống, sản xuất, làm giàu chân chính và lôi cuốn đông đảo nhân dân cùng làm giàu, không cam chịu đói nghèo. Xây dựng đoàn kết thống nhất trong các chi bộ, Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng trong lĩnh vực chính trị kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh nhất là tổ chức cơ sở Đảng rèn luyện đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa có phẩm chất chính trị tốt, vừa có năng lực công tác toàn diện, công tác phát triển Đảng viên mới nhằm vào những người ưu tú, người lao động giỏi có phẩm chất đạo đức tốt và lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng, trong cộng đồng dân cư, những người có lí tưởng cách mạng tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân dân.

  + Xây dựng chính quyền cơ sở.

  Chính phủ có nhiệm vụ quản lý, điều hành xã hội, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, kinh tế, văn hóa, phát triển xã hội, quốc phòng, an ninh và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước hiện hành trên các lĩnh vực: Nó duy trì đời sống xã hội, chỉ đạo, giám sát hoạt động của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh theo pháp luật, xây dựng nền tảng vững chắc cho chính quyền. Quyền lực thực sự của dân, do dân, vì dân là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức. Xây dựng một Chính phủ vững mạnh đòi hỏi phải xây dựng một đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm và phát huy chủ quyền của nhân dân, xây dựng các quy định phù hợp với pháp luật của địa phương và nhà nước. Đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của bộ máy Chính phủ, có ý chí chính trị vững vàng, thường xuyên hội nhập đủ số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ. Theo đó, yêu cầu từng tổ chức phải có nội dung và phương thức hoạt động đúng đắn, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của hội viên, đoàn viên. Trên cơ sở đó, tập trung rộng rãi và nâng cao tính tự giác của hội viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức vững mạnh, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh trên địa bàn; tiến hành có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong sản xuất, xây dựng và chiến đấu thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng Việt Nam.

  Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức quần chúng ở cơ sở.

  Thứ hai là, xây dựng lực lượng quân sự, an ninh

  – Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh là nội dung trọng tâm, tạo tiềm lực nòng cốt của quốc phòng, an ninh của KVPT tỉnh, thành phố, huyện, thị xã của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, yêu cầu phải quán triệt phương châm toàn diện, vững trên toàn cục, mạnh ở trọng điểm, có lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động mạnh. Trước tiên tập trung vào xây dựng lực lượng quân sự, an ninh của khu vực PT huyện, xã phường, thị xã, thị trấn.

  – Về cơ cấu lực lượng xây dựng cơ bản như lực lượng dự bị động viên, dân quân, công an địa phương, chủ trương xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng của Đảng phải được kiên định trong xây dựng. Để bảo vệ Tổ quốc, chăm lo xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, chất lượng cao, đủ số lượng và chiến đấu, lực lượng dự bị động viên vững mạnh, dân quân tự vệ đông đảo, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Tăng cường cơ sở vật chất, công nghệ để từng bước trang bị cho các lực lượng vũ trang, đặc biệt là hải quân, phòng không, không quân, an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động với trang thiết bị hiện đại. Hiểu đầy đủ các nguyên tắc cơ bản về tăng cường nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự và an ninh, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối để giành chiến thắng trong các cuộc chiến sử dụng vũ khí công nghệ cao của lực lượng địch. , Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh nhân dân trực tiếp trên mọi lĩnh vực của đảng bộ quân đội và công an nhân dân.

  – Về nội dung xây dựng lực lượng quân sự, an ninh phải được xây dựng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức biên chế, VKTBKT, không ngừng nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu chất lượng, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang, trong đó chất lượng là chính, lấy chất lượng chính trị là cơ sở; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc”, nội dung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân về chính trị tập trung vào giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của đảng, nhằm giữ vững tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho các lực lượng vũ trang, giữ vững tăng cường sự lãnh đạo của đảng tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân xây dựng con người và các tổ chức trong lực lượng vũ trang nhân dân có tổ chức cao, có chất lượng cao.

  – Quân đội nhân dân phải được tổ chức và củng cố với đội ngũ nhân lực tinh gọn, vững mạnh. Số lượng hợp lý, chất lượng cao, làm nòng cốt xây dựng quốc phòng, an ninh cho mọi dân tộc trong thời bình, đánh bại quân xâm lược trong tình trạng chiến tranh, bài trừ mọi âm mưu phát triển hòa bình, bất ổn, hỗn loạn, thủ đoạn. tiêu diệt lực lượng địch.

  – Về vũ khí thiết bị và công tác bảo đảm khác; phải khai thác triệt để các nguồn cung cấp từ Bộ quốc phòng, Bộ công an với các nguồn địa phương, đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, thực hiện tốt bảo quản, sửa chữa vũ khí thiết bị và tích cực nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới, tái tạo vũ khí thô sơ; đáp ứng yêu cầu hoạt động, tác chiến của lực lượng vũ trang và nhân dân khi có tình huống xảy ra.

  – Trong huấn luyện, phải theo đúng phương châm chỉ đạo (cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng cả HLKT, chiến thuật nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, huấn luyện phải sát với yêu cầu thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng sát với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh của từng địa phương)…

  Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cần phải có sức mạnh tổng hợp. Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp là phải có được nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, điều đó chỉ có được khi được khi mọi công dân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi cấp, mọi ngành ý thức được đầy đủ được nghĩa vụ, trách nhiệm đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Từ đó vận dụng vào thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân để bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

  Là một đảng viên và là một giáo viên trong nhà trường bản thân tôi cần phải làm một số vấn đề sau:

  + Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

  + Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.

  + Phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt cần phải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

  + Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

  Xem thêm  Viết thư thăm hỏi chúc mừng sinh nhật ông bà hay chọn lọc

  + Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

  + Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và Học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật của nhà nước.

  + Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ do Đảng và chính phủ phát động.

  + Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

  + Luôn luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

  + Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình. Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

  5.2. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng – Mẫu 2:

  Câu hỏi: Từ nội dung lãnh đạo của đảng, quản lý nhà nước về QPAN liên hệ trách nhiệm của địa phương, ngành trong việc lãnh đạo của đảng quản lý nhà nước về QPAN như thế nào ?

  Bài làm

  Từ nội dung lãnh đạo của đảng trong quản lý nhà nước về QPAN trách nhiệm của địa phương, ngành trong việc lãnh đạo của đảng quản lý nhà nước về QPAN là:

  1. Các ban ngành, cộng đồng cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ và tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh. Các văn bản giáo dục, pháp luật về luật an ninh quốc phòng, động viên quốc phòng, động viên quân sự, động viên công nghiệp, v.v. Điều này sẽ làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành và cơ quan chức năng ở địa phương. Trách nhiệm của các nhà điều hành, công chức, viên chức và người lao động sẽ được tăng cường để đảm bảo thực hiện hiệu quả QP-AN. Trong quá trình thực hiện, các chi bộ và chính quyền địa phương cần tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục. Kết hợp tốt việc ghi chép thường xuyên của các tổ chức học tập và lồng ghép vào hoạt động chính trị trong chính quyền, tổ chức và hoạt động cộng đồng.

  2. Trong tình hình quốc tế hiện nay, các thế lực thù địch luôn lợi dụng những sơ hở trong quản lý, hoạt động của Đảng, Nhà nước ta (đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế – xã hội) để chống trả. Vì vậy, cấp ủy, ngành, người đứng đầu địa phương cần chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đó là nội dung quan trọng quyết định sự thành công của công việc này. Nó còn là yếu tố nội tại quyết định sự thành bại của một cuộc cách mạng và sự sụp đổ của một chế độ. Thực tế, khi các cấp ủy, cơ quan Đảng quan tâm đến các cơ quan công an, quân sự địa phương và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thì công tác an ninh, quốc phòng có chất lượng và hiệu quả cao.

  3. Thông suốt quan điểm của Đảng là kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong tình hình mới, các ngành, chính quyền địa phương cần gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường quốc phòng. – An ninh trong mọi hoạt động. Đồng thời, cần duy trì quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ cốt lõi, xây dựng đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ then chốt. thường xuyên. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp được tạo nên trên cơ sở sức mạnh tổng hợp của dân tộc và sức mạnh thời đại, trong đó sức mạnh nội tại là tối quan trọng. Vì vậy, chúng ta cần tập trung xây dựng và phát huy mọi nguồn lực của đất nước, bao gồm cả chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chúng ta sẽ phát huy hơn nữa sự đoàn kết, toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường quản lý, điều hành với nhà nước và quân đội làm nòng cốt. Thực hiện công tác QP- AN các ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo kết hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; các dự án trọng điểm quốc gia; các chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng biên giới, biển, đảo; xây dựng các khu kinh tế – quốc phòng, quốc phòng – kinh tế; xây dựng căn cứ chiến lược, hậu phương chiến lược, công trình quốc phòng; đầu tư phát triển khoa học công nghệ ở trình độ cao; xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; trong đó, cần coi trọng tính “lưỡng dụng” của các chương trình, dự án. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, các bộ, ngành và địa phương cần chú trọng kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, quy hoạch, dự án trong từng lĩnh vực, bảo đảm vừa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, vừa tăng cường quốc phòng – an ninh; đồng thời, thường xuyên luyện tập các phương án để kịp thời khắc phục những hạn chế và hoàn thiện phù hợp với thực tế. Để đảm bảo thực hiện sẵn sàng động viên nền kinh tế phục vụ cho thời chiến, các bộ, ngành và địa phương cần phải tích cực chuẩn bị ngay từ trong thời bình.

  4. Cần xuyên quan tâm đến việc tăng cường, củng cố và tạo điều kiện thuận lợi cho vai trò của các cơ quan kiểm soát quân sự và cảnh sát cũng như việc triển khai nhân viên an ninh QD toàn thời gian bán thời gian. Tổ chức, xây dựng số lượng Lực lượng Phòng vệ tự vệ hợp lý và nâng cao chất lượng tổng hợp, đặc biệt là chất lượng chính trị. Có khả năng rà soát, bổ sung các phương án tác chiến như bảo vệ cơ sở, phương án phòng chống cháy, nổ, bão lũ, tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan công an, quân sự địa phương tại Bộ chỉ huy để xây dựng các biện pháp cứu nạn, cứu trợ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia bảo vệ biên giới, chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ, phòng thủ dân phòng trên bộ và trên thực địa. Cùng với đó, cần thực hiện tốt công tác tuyển quân, đăng ký nghĩa vụ quân sự; công tác xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và sẵn sàng thực hiện động viên quốc phòng, động viên quân đội, động viên công nghiệp theo kế hoạch. Để thực hiện tốt công tác QP- AN, các ngành còn phải coi trọng, quan tâm chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an,quân sự địa phương nơi đặt trụ sở nghiên cứu, đổi mới công tác đăng ký, quản lý, điều chỉnh, sắp xếp các phương tiện kỹ thuật, nguồn dự bị động viên vào các đơn vị dự bị động viên theo đúng quy định.

  5. Các ngành, địa phương cần quan tâm bảo đảm ngân sách đối với sự nghiệp QP- AN, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách xã hội có liên quan đến công tác QP- AN theo quy định của pháp luật. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực, nhằm đảm bảo cho công tác QP- AN được triển khai ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, QP- AN nhiệm vụ QP- AN; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta;

  Là một giáo viên tôi xin đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học. Hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân, chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  5.3. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng – Mẫu 3

  Câu hỏi:

  Trong các chuyên đề đã được nghiên cứu đồng chí tâm đắc nhất vấn đề gì? Tại sao. Liên hệ thực tiễn địa bàn cơ sở đồng chí và trách nhiệm của bản thân.

  Bài làm:

  Xây dựng đất nước phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, đó là quy luật tồn tại và phát triển của Nhà nước Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm, đất nước thái bình thịnh vượng, tổ tiên ta luôn quan tâm đến việc quy hoạch lâu dài và đã “đi sâu cố thủ” huấn luyện quân sự lúc rảnh rỗi: “Hòa bình một đời”. sẽ tồn tại hàng ngàn năm.” Hay quân đội trong số “nhân dân là nông dân” sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ quê hương.

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được phát huy mạnh mẽ trong chiến lược phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ. Chiến lược của Cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong bối cảnh thế giới phát triển nhanh chóng, phức tạp với nhiều yếu tố khó lường, dẫn đến bạo loạn, lật đổ cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra “diễn biến hòa bình” chiến lược..

  Trong các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

  Chiến tranh đã kết thúc, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập, tự do, đang có những bước tiến vững chắc trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhưng thế lực thù địch đang chống đối cách mạng Việt Nam và ra sức tiêu diệt hoàn toàn đất nước, tôi đang làm hết sức mình. Nhắm vào Đảng Cộng sản và xóa bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa. Âm mưu của địch không phải là pháo kích mà là che đậy dưới hình thức phát triển hoà bình. Đây là chiến lược chung của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa đế quốc sử dụng các phương tiện không vũ trang. Phương pháp chủ yếu của nó trước tiên là tấn công vào tình cảm của con người, khiến họ mất đi định hướng, niềm tin, ý chí và phản bội quê hương.

  Tình hình thực hiện “Diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

  – Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng điểm là Việt Nam.

  – Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

  – Biện pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Từ “ diễn biến hòa bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

  – Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

  Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

  Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.

  Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng đến nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

  – Hoạt động phá hoại kinh tế:

  Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

  – Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

  Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

  + Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

  Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

  + Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

  – Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

  Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình.

  Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…

  Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

  – Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

  Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết các hội đoàn phản động ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản động trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

  Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

  Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực. Đó là:

  – Ổn định chính trị văn hoá:

  Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

  Tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động ở chi bộ. Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

  Xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn biến hòa bình.

  Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

  Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

  Xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

  – Trên lĩnh vực kinh tế:

  Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XNCH, không để nền kinh tế trì trệ đi chệch định hướng XHCN.

  Phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo nền kinh tế nhà nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân.

  – Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự:

  Thường xuyên chăm lo tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện kịp thời cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, nói xấu chế độ để chấn chỉnh giúp đỡ họ nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tổ quốc XHCN.

  Củng cố các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

  Tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

  – Trên lĩnh vực ngoại giao:

  Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đảm bảo lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

  Nâng cao cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế bị động.

  – Trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

  Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tín ngưỡng, chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây rối trật tự, trị an tiếp tay cho địch.

  – Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

  Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãng thổ tổ quốc. Tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

  Thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

  Liên hệ trách nhiệm của bản thân:

  Sau khi hoàn thành Khóa nâng cao kiến ​​thức chính sách quốc phòng, an ninh, tôi đã có thêm nhiều kiến ​​thức về các vấn đề quân sự, quốc phòng, an ninh và truyền thống xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo của Việt Nam. Đề phòng, ngăn chặn, đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống cách mạng ta. Các văn bản pháp luật liên quan đến quốc phòng, an ninh. Điều này đã cho tôi cái nhìn bao quát hơn về thực trạng đất nước, những nguy cơ mà chúng ta gặp phải, niềm tự hào về truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì nhân dân. Bộ lạc của chúng tôi từ thời xa xưa. Ngoài ra, tôi còn được biết thêm về đường lối quân sự, đường lối của Đảng, Nhà nước mà tôi, với tư cách là công dân nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phải tuân theo và tuyệt đối chấp hành.

  Với tư cách là nhà quản lý và công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước nhưng vẫn giữ tinh thần nhạy cảm với những tác động từ bên ngoài. Tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo quần chúng, đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, sinh viên và nhân dân hiểu rõ bản chất tà ác, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Kẻ thù hãy bình tĩnh, phấn khởi, bình tĩnh, tự tin và linh hoạt, giải quyết các sự việc trong trường một cách nhanh chóng, khoa học và an toàn. Là công dân và chấp hành mọi quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

  Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm.

  Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân luôn cảnh giác, ý thức được sự nguy hiểm trước những âm mưu, âm mưu của kẻ thù, nhận thức được tính chất phức tạp, cấp tiến của cuộc đấu tranh này, đoàn kết, kiên cường. Họ quyết tâm lật đổ chúng và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Đảng ta xác định: Chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/bai-thu-hoach-quoc-phong-an-ninh-moi-nhat-lien-he-ban-than/

   097.110.6895
   097.110.6895