Biên bản kiểm điểm là gì? Mẫu biên bản kiểm điểm phổ biến?

Bài viết Biên bản kiểm điểm là gì? Mẫu biên bản kiểm điểm phổ biến? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Biên bản kiểm điểm là gì?

Mẫu biên bản kiểm điểm là mẫu văn bản thông dụng hiện nay được nhiều cá nhân sử dụng khi thực hiện việc nhìn nhận, đánh giá lại lỗi lầm của bản thân khi vi phạm hoặc nghiêm túc nhìn nhận lại ưu khuyết điểm của bản thân khi trải qua việc làm việc trong một năm hay một kỳ, một đợt. Vậy mẫu biên bản kiểm điểm là gì? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ và đưa ra một số mẫu biên bản kiểm điểm phổ biến:

1. Biên bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm là một mẫu văn bản do cá nhân viết để tự đánh giá, nhìn nhận, xem xét lại các hành vi của chính bản thân khi mắc lỗi sai vi phạm các quy chế quy định tại đơn vị doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước; đánh giá những thiếu sót hay những thành tựu đã làm được trong một năm hay một thời gian theo quy chế nội bộ của đơn vị. Và từ đó, đưa ra những phương hướng giải quyết và định hướng kế hoạch cho bản thân trong quá trình sắp tới.

Hiện nay, trên thực tế có một số mẫu biên bản kiểm điểm phổ biến được sử dụng như:

– Mẫu biên bản kiểm điểm của học sinh khi vi phạm các nội quy, quy chế của nhà trường.

– Bản kiểm điểm của Đảng viên được quy định theo mẫu chi tiết tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019.

– Mẫu bản kiểm điểm của cán bộ, công chức, viên chức: được ban hành trong Nghị định số 90/2020/NĐ-CP…

2. Mẫu biên bản kiểm điểm phổ biến hiện nay:

2.1. Mẫu số 1:

Mẫu số 1: Biên bản kiểm điểm của Đảng viên quy định theo mẫu chi tiết tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019:

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..

Chi bộ: ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: 2022

Họ và tên: NGUYỄN VĂN D

Ngày sinh: 01/01/1992

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ……………

Chức vụ đoàn thể: ……………

Đơn vị công tác: …………

Chi bộ: …………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị:

+ Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng chấp hành.

+ Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Đảm bảo trong việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Đảm bảo giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và hòa đồng, thân thiện với nhân dân.

+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

+ Có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

_ Về ý thức tổ chức kỷ luật:

+ Luôn chấp hành sự phân công của tổ chức.

+ Thực hiện tốt các quy định nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; tuân thủ nghiêm túc những điều đảng viên không được làm.

+ Tuân thủ các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định.

+ Là Đảng viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; luôn có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;…

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: …

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

Xem thêm  Phân tích nhân vật bà cô đoạn trích Trong lòng mẹ kèm dàn ý

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Trong các cuộc họp chi bộ, ít phát biểu ý kiến cũng như đề xuất các phương hướng xây dựng về chuyên môn hay các hoạt động khác của chi bộ.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu,…

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……..

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:………….

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:…………….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.2. Mẫu số 2: 

Mẫu số 02: Mẫu biên bản kiểm điểm của học sinh: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi:

Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp….. cùng toàn thể thầy, cô giáo bộ môn.

Tên em là:………

Ngày tháng năm sinh: ……………

Hiện đang là học sinh lớp ……….- Trường: Trung học cơ sở Thị trấn A

Em viết bản kiểm điểm này để xin tự kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Vào ngày …………, trong giờ học môn ……….. do thầy ……….. phụ trách giảng dạy, em có mắc lỗi đó là không làm bài tập về nhà thầy giáo đã giao vào cuối tuần trước.

Em tự nhận thấy, lỗi của mình là nghiêm trọng, không đảm bảo được tinh thần học tập cũng như gây ảnh hưởng lớn tới lớp và làm thầy, cô phiền lòng.

Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi trước thầy cô và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha thứ và giúp đỡ từ thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn!

                                                          ….,ngày… tháng…năm….

                                                     Người viết

                                               (Ký, ghi rõ họ, tên)

3. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm:

Mẫu biên bản kiểm điểm là mẫu văn bản khác thông dụng và dễ viết. Để đảm bảo đúng tiêu chí của một biên bản thì mẫu biên bản kiểm điểm phải đáp ứng được cơ bản những nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ đầy đủ: ghi bằng chữ in hoa và được trình bày căn lề giữa trang giấy.

– Tên văn bản: Biên bản kiểm điểm cá nhân hoặc Bản kiểm điểm,… Người viết cần phải ghi rõ ràng, in hoa và trình bày vào đúng giữa trang giấy.

– Ngày tháng năm lập biên bản ghi đúng và cụ thể.

– Nội dung:

+ Kính gửi: ghi đầy đủ gửi ai hay phòng ban nào. Ví dụ: bản kiểm điểm học sinh thì kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 2A và các thầy, cô giáo trong tổ bộ môn Toán,…

+ Thông tin của người viết biên bản kiểm điểm: đầy đủ học và tên; ngày tháng năm sinh; học tập/công tác tại đâu;…

+ Trình bày đầy đủ hành vi, sự việc vi phạm.

+ Lời cam đoan, hứa hẹn của bản thân trong thời gian sắp tới.

– Cuối cùng, chữ ký của người viết biên bản kiểm điểm.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/bien-ban-kiem-diem-la-gi-mau-bien-ban-kiem-diem-pho-bien/

097.110.6895
097.110.6895