Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bài viết Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thanh niên: 

  1. Câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thanh niên: 

  Câu 1. Thanh niên là công dân Việt Nam?

  a) từ đủ 14 tuổi đến 30 tuổi.

  b) từ đủ 156 tuổi đến 30 tuổi.

  c) từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

  d) từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi.

  Đáp án: c

  Câu 2. Theo Luật Thanh niên 2020 thì?

  a) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

  b) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

  c) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Đáp án:  a.

  Câu 3. Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là?

  a) tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Chính phủ về công tác thanh niên

  b) tổ chức liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Chính phủ về công tác thanh niên

  c) tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên

  d) tổ chức liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên

  Đáp án: c

  Câu 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do ai quy định?

  a) Thủ tướng Chính phủ

  b) Chính phủ

  c) Bộ Nội vụ

  d) Quốc hội

  Đáp án:  a

  Câu 5. Hợp tác quốc tế về thanh niên phải bảo đảm nguyên tắc?

  a) bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thông lệ quốc tế.

  b) bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế.

  c) bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

  Đáp án:  b

  Câu 6. Nội dung hợp tác quốc tế về thanh niên bao gồm?

  a) Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh niên; chương trình, dự án hợp tác quốc tế về thanh niên;

  b) Trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và chính sách, pháp luật về thanh niên;

  c) Giao lưu giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước.

  d) Tất cả nội dung trên

  Đáp án: d

  Câu 7. Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam?

  a) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  b) Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

  c) Hội Sinh viên Việt Nam

  d) Tất cả tổ chức trên

  Đáp án: a

  2. Câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hay nhất:

  2.1. Bộ câu hỏi 1: 

  Câu 1. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

  a. Thanh niên làm theo lời Bác.
  b. Tiến lên đoàn viên.
  c. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.
  d. Lên đàng.

  Đáp án: a

  Câu 2. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

  a. Văn Cao.
  b. Lưu Hữu Phước.
  c. Hoàng Hà.
  d. Hoàng Hòa.

  Đáp án: d

  Câu 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

  a. Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.
  b. Tập trung dân chủ.
  c. Hiệp thương dân chủ.
  d. Tự nguyện, tự quản.

  Đáp án: b

  Câu 4. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

  a. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.
  b. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.
  c. Ban Chấp hành Đoàn các cấp.
  d. Ban Thường vụ Đoàn các cấp.

  Đáp án: b

  Câu 5. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

  a. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn.
  b. Đại hội đoàn viên.
  c. Ban Chấp hành chi đoàn.
  d. Đoàn cấp trên.

  Đáp án: b

  Câu 6. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

  a. 3 cấp.
  b. 4 cấp.
  c. 5 cấp.
  d. 6 cấp.

  Đáp án: b

  Câu 7. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?

  a. Chi đoàn cơ sở.
  b. Đoàn cơ sở.
  c. Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận.
  d. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.

  Đáp án:  b

  Câu 8. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?

  a. Có ít nhất 3 đoàn viên.
  b. Có ít nhất 5 đoàn viên.
  c. Có ít nhất 10 đoàn viên.
  d. Chỉ cần có đoàn viên (không quan trọng số lượng).

  Đáp án: a

  Câu 9. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

  a. Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.
  b. Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.
  c. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.
  d. Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.

  Đáp án:  c

  Câu 10. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?

  a. Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%.
  b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý.
  c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý.
  d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý.

  Đáp án:  d

  Câu 11. Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?

  a. 3 nhiệm vụ.
  b. 4 nhiệm vụ.
  c. 5 nhiệm vụ.
  d. 6 nhiệm vụ.

  Đáp án: a

  Câu 12. Đoàn viên có mấy quyền?

  a. 3 quyền.
  b. 4 quyền.
  c. 5 quyền.
  d. 6 quyền.

  Đáp án:  a. 

  2.2. Bộ câu hỏi 2: 

  Câu 1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

  a. Thái Nguyên.
  b. Thái Bình.
  c. Hà Nội.
  d. Hà Tây.

  Đáp án: a

  Câu 2. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?

  a. Vũ Quang.
  b. Vũ Mão.
  c. Nguyễn Lam.
  d. Vũ Trọng Kim.

  Đáp án: c

  Câu 3. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

  a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.
  b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
  c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
  d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

  Đáp án: b

  Câu 4. Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

  a. Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội;
  b. Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về mọi mặt;
  c. Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”;
  d. Cả 3 câu trên đều đúng.

  Xem thêm  Tổng tham mưu trưởng là gì? Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam là gì?

  Đáp án: d

  Câu 5. Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh trong các trận đánh quyết liệt chống phát xít Đức ở Nam Mát-xcơ-va (trong đội hình Sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên xô) là ai?

  a. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Phương Thuận.
  b. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Trợ.
  c. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Trí Thông.
  d. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Phương Đức.

  Đáp án: b

  Câu 6. Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh tại Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân chương gì?

  a. Huân chương vệ quốc.
  b. Huân chương vệ quốc hạng I.
  c. Huân chương vệ quốc hạng II.
  d. Huân chương vệ quốc hạng III.

  Đáp án: a

  Câu 7. Ngày được bàn để tiến đến chọn là ngày thành lập Đoàn là ngày nào?

  a. Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.
  b. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.
  c. Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.
  d. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa.

  Đáp án: d

  Câu 8. Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào?

  a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).
  b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).
  c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).
  d. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

  Đáp án: c

  Câu 9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gọi Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương vào thời gian nào?

  a. 1936 – 1939.
  b. 1937 – 1939.
  c. 1936 – 1940.
  d. 1937 – 1940.

  Đáp án: b

  Câu 10. Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì?

  a. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần.
  b. Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới.
  c. Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng.
  d. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.

  Đáp án: d

  Câu 11. Tháng 3/1965 phong trào 5 xung phong do ai phát động?

  a. Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
  b. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam.
  c. Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam.
  d. Đại hội Đoàn toàn miền Nam.

  Đáp án: d

  Câu 12. Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?

  a. Hơn 30 vạn.
  b. Hơn 40 vạn.
  c. Hơn 50 vạn.
  d. Hơn 60 vạn.

  Đáp án: c

  Câu 13. Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?

  a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976).
  b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.
  c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980).
  d. Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên.

  Đáp án: b

  Câu 14. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (10/1992) phát động 2 phong trào nào?

  a. Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.
  b. Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.
  c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước.
  d. Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó.

  Đáp án: c

  Câu 15. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra vào thời gian nào?

  a. Từ 27/11 đến 30/11/1987.
  b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.
  c. Từ 15/10 đến 20/10/1992.
  d. Từ 26/11 đến 29/11/1997.

  Đáp án: b

  3. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mới nhất: 

  Câu 1. Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh tại Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân chương gì?

  a. Huân chương vệ quốc.
  b. Huân chương vệ quốc hạng I.
  c. Huân chương vệ quốc hạng II.
  d. Huân chương vệ quốc hạng III.

  Đáp án: a

  Câu 2. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

  a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.
  b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
  c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
  d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

  Đáp án: b

  Câu 3. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

  a. Thanh niên làm theo lời Bác.
  b. Tiến lên đoàn viên.
  c. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.
  d. Lên đàng.

  Đáp án: a

  Câu 4. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

  a. Văn Cao.
  b. Lưu Hữu Phước.
  c. Hoàng Hà.
  d. Hoàng Hòa.

  Đáp án: d

  Câu 5. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

  a. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.
  b. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.
  c. Ban Chấp hành Đoàn các cấp.
  d. Ban Thường vụ Đoàn các cấp.

  Đáp án: b

  Câu 6. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

  a. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn.
  b. Đại hội đoàn viên.
  c. Ban Chấp hành chi đoàn.
  d. Đoàn cấp trên.

  Đáp án: b

  Câu 7. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

  a. 3 cấp.
  b. 4 cấp.
  c. 5 cấp.
  d. 6 cấp.

  Đáp án: b

  Câu 8. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?

  a. Chi đoàn cơ sở.
  b. Đoàn cơ sở.
  c. Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận.
  d. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.

  Đáp án: b

  Câu 9. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?

  a. Có ít nhất 3 đoàn viên.
  b. Có ít nhất 5 đoàn viên.
  c. Có ít nhất 10 đoàn viên.
  d. Chỉ cần có đoàn viên (không quan trọng số lượng).

  Đáp án: a

  Câu 10. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

  a. Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.
  b. Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.
  c. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.
  d. Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.

  Đáp án: c

  Câu 11. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?

  a. Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%.
  b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý.
  c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý.
  d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý.

  Đáp án: d

  Câu 12. Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?

  a. 3 nhiệm vụ.
  b. 4 nhiệm vụ.
  c. 5 nhiệm vụ.
  d. 6 nhiệm vụ.

  Đáp án: a

  Câu 13. Đoàn viên có mấy quyền?

  a. 3 quyền.
  b. 4 quyền.
  c. 5 quyền.
  d. 6 quyền.

  Đáp án: a

  Câu 14. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

  a. Thái Nguyên.
  b. Thái Bình.
  c. Hà Nội.
  d. Hà Tây.

  Đáp án: a

  Câu 15. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?

  a. Vũ Quang.
  b. Vũ Mão.
  c. Nguyễn Lam.
  d. Vũ Trọng Kim.

  Đáp án: c

  Câu 16. Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

  a. Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội;
  b. Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về mọi mặt;
  c. Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”;
  d. Cả 3 câu trên đều đúng.

  Đáp án: d

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/bo-cau-hoi-trac-nghiem-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh/

   097.110.6895
   097.110.6895