Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Bài viết Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Khái niệm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ:

  Trưng bày, giới thiệu hàng hóa được hiểu là hoạt động xúc tiến thương mại của các thương nhân. Các thương nhân sẽ dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa , dịch vụ đó.

  Hiện nay, có rất nhiều cách thức khác nhau để thương nhân có thể giới thiệu với khách hàng về hàng hóa của mình. Trong hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, phương tiện có ý nghĩa thông tin đến khách hàng chính là hàng hóa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ đó. Do vậy, xét về bản chất, có thể coi trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là cách thức đặc biệt để quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đối với khách hàng.

  2. Đặc điểm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ:

  Dựa theo quy định pháp luật ta nhận thấy hành vi trưng bày, giới thiệu hàng hoá trong thương mại với các đặc điểm cơ bản sau đây:

  – Thứ nhất: Chủ thể trưng bày, giới thiệu hàng hoá trong thương mại: Pháp luật quy định là thương nhân. Thương nhân thực hiện hành vi trưng bày, giới thiệu hàng hoá có thể là thương nhân có nhu cầu bán hàng, cung ứng dịch vụ hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ xúc tiến thương mại, thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá cho thương nhân khác để thu phí dịch vụ.

  – Thứ hai: Cách thức tiến hành: Thương nhân sẽ dùng hàng hoá, dịch vụ và các loại tài liệu kèm theo để giới thiệu về hàng hoá, dịch vụ. Trong hình thức xúc tiến thương mại này, hàng hoá, dịch vụ được sử dụng như là một công cụ để giới thiệu các thông tin về kiểu dáng, chất lượng, chủng loại, giá cả.

  Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, hàng hoá được trưng bày, giới thiệu thông qua các hình thức như sau:

  + Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

  + Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại, hội chợ, triển lãm hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.

  + Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

  + Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ trên internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

  – Thứ ba: Về mục đích: Mục đích trực tiếp của trưng bày, giới thiệu hàng hoá là giới thiệu các thông tin về hàng hoá để từ đó sẽ kích thích nhu cầu mua sắm, xúc tiến cơ hội bán hàng.

  3. Chủ thể có quyền trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ:

  Các chủ thể có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam gồm thương nhân việt Nam và thương nhân nước ngoài. Cụ thể pháp luật quy định như sau:

  – Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật sẽ có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ; lựa chọn các hình thức trưng bày, giới thiệu phù hợp cũng như các chủ thể này có thể tự mình tổ chức hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ để trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình.

  – Văn phòng đại diện của thương nhân sẽ không được trực tiếp trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của thương nhân do mình đại diện, trừ việc trưng bày, giới thiệu tại trụ sở của Văn phòng đại diện đó. Còn đối với trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để thực hiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân mà mình đại diện.

  – Thương nhân nước ngoài khi chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt nam muốn trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam sẽ phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Việt Nam thực hiện.

  Thông qua đó, ta nhận thấy, các chủ thể là thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có nhiều quyền lợi về trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ hơn so với văn phòng đại diện của thương nhân và thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam.

  4. Các hình thức trưng, bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ:

  Theo quy định cụ thể tại Điều 120 Luật Thương mại năm 2005 quy định về hình thức trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ bao gồm:

  – Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

  – Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.

  – Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

  – Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

  Cần lưu ý rằng, trong quá trình tiến hành trưng bày hàng hóa dịch vụ thì các thương nhân có thể sử dụng một trong các hình thức trên hoặc kết hợp một trong số các hình thức đó với nhau để tạo hiệu quả cho việc giới thiệu hàng hóa dịch vụ của mình.

  5. Quy định về các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá:

  Như đã phân tích cụ thể ở trên thì trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, do vậy, hàng hoá, dịch vụ được trưng bày, giới thiệu phải đáp ứng một số điều kiện nhất định để đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động thương mại đó. Những điều kiện cụ thể  đó bao gồm:

  – Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.

  – Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá.

  Còn đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam, ngoài việc đáp ứng hai điều kiện trên đây còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

  – Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam thì phải là hàng hoá được phép nhập khẩu vào Việt Nam;

  – Hàng hoá tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu phải tái xuất khẩu sau khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày tạm nhập khẩu; nếu quá thời hạn trên thì phải làm thủ tục gia hạn tại hải quan nơi tạm nhập khẩu.

  – Hàng hoá tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hoá nhập khẩu.

  Ngoài việc thực hiện các điều kiện này, pháp luật hiện hành cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ trong một số trường hợp, nhằm bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích chung của xã hội và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan cụ thể như:

  – Pháp luật nghiêm cấm việc tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người.

  – Pháp luật nghiêm cấm việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mĩ tục Việt Nam.

  – Pháp luật nghiêm cấm việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước.

  – Pháp luật nghiêm cấm việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá của thương nhân khác để so sánh với hàng hoá của mình, trừ trường hợp hàng hoá đem so sánh là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

  – Pháp luật nghiêm cấm việc trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hoá không đúng với hàng hoá đang kinh doanh về chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo hành và các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm lừa dối khách hàng.

  Việc đưa ra quy định về các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là quy định liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật thương mại năm 1997 và được kế thừa, phát triển ở Luật thương mại năm 2005.

  Quy định về các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại ngày càng được các thương nhân quan tâm và lựa chọn bởi lẽ nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng cao, sự giao lưu thương mại trong và ngoài nước ngày càng được mở rộng.

  Hiện nay, các thương nhân bằng các hình thức trưng bày, giới thiệu, thương nhân sẽ thông tin đến khách hàng về loại hàng hóa, dịch vụ mới, tính năng ưu việt về chất lượng, giá cả, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng. Thông qua đó có thể thu hút khách hàng để họ tiếp cận và sử dụng các sản phẩm giúp tăng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, nhằm mục đích để có thể quản lý chặt chẽ hoạt động xúc tiến thương mại, giữ ổn định thị trường hàng hóa, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và hạn chế việc lạm dụng khiến thiệt hại xảy ra thì đối với một số hàng hóa, dịch vụ thì sẽ bị cấm trưng bày, giới thiệu theo quy định pháp luật hiện hành.

   Xem thêm  Mẫu quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự (01/KTHS)

   1. Khái niệm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ:

   Trưng bày, giới thiệu hàng hóa được hiểu là hoạt động xúc tiến thương mại của các thương nhân. Các thương nhân sẽ dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa , dịch vụ đó.

   Hiện nay, có rất nhiều cách thức khác nhau để thương nhân có thể giới thiệu với khách hàng về hàng hóa của mình. Trong hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, phương tiện có ý nghĩa thông tin đến khách hàng chính là hàng hóa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ đó. Do vậy, xét về bản chất, có thể coi trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là cách thức đặc biệt để quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đối với khách hàng.

   2. Đặc điểm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ:

   Dựa theo quy định pháp luật ta nhận thấy hành vi trưng bày, giới thiệu hàng hoá trong thương mại với các đặc điểm cơ bản sau đây:

   – Thứ nhất: Chủ thể trưng bày, giới thiệu hàng hoá trong thương mại: Pháp luật quy định là thương nhân. Thương nhân thực hiện hành vi trưng bày, giới thiệu hàng hoá có thể là thương nhân có nhu cầu bán hàng, cung ứng dịch vụ hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ xúc tiến thương mại, thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá cho thương nhân khác để thu phí dịch vụ.

   – Thứ hai: Cách thức tiến hành: Thương nhân sẽ dùng hàng hoá, dịch vụ và các loại tài liệu kèm theo để giới thiệu về hàng hoá, dịch vụ. Trong hình thức xúc tiến thương mại này, hàng hoá, dịch vụ được sử dụng như là một công cụ để giới thiệu các thông tin về kiểu dáng, chất lượng, chủng loại, giá cả.

   Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, hàng hoá được trưng bày, giới thiệu thông qua các hình thức như sau:

   + Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

   + Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại, hội chợ, triển lãm hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.

   + Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

   + Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ trên internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

   – Thứ ba: Về mục đích: Mục đích trực tiếp của trưng bày, giới thiệu hàng hoá là giới thiệu các thông tin về hàng hoá để từ đó sẽ kích thích nhu cầu mua sắm, xúc tiến cơ hội bán hàng.

   3. Chủ thể có quyền trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ:

   Các chủ thể có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam gồm thương nhân việt Nam và thương nhân nước ngoài. Cụ thể pháp luật quy định như sau:

   – Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật sẽ có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ; lựa chọn các hình thức trưng bày, giới thiệu phù hợp cũng như các chủ thể này có thể tự mình tổ chức hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ để trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình.

   – Văn phòng đại diện của thương nhân sẽ không được trực tiếp trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của thương nhân do mình đại diện, trừ việc trưng bày, giới thiệu tại trụ sở của Văn phòng đại diện đó. Còn đối với trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để thực hiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân mà mình đại diện.

   – Thương nhân nước ngoài khi chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt nam muốn trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam sẽ phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Việt Nam thực hiện.

   Thông qua đó, ta nhận thấy, các chủ thể là thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có nhiều quyền lợi về trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ hơn so với văn phòng đại diện của thương nhân và thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam.

   4. Các hình thức trưng, bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ:

   Theo quy định cụ thể tại Điều 120 Luật Thương mại năm 2005 quy định về hình thức trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ bao gồm:

   – Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

   – Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.

   – Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

   – Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

   Cần lưu ý rằng, trong quá trình tiến hành trưng bày hàng hóa dịch vụ thì các thương nhân có thể sử dụng một trong các hình thức trên hoặc kết hợp một trong số các hình thức đó với nhau để tạo hiệu quả cho việc giới thiệu hàng hóa dịch vụ của mình.

   5. Quy định về các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá:

   Như đã phân tích cụ thể ở trên thì trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, do vậy, hàng hoá, dịch vụ được trưng bày, giới thiệu phải đáp ứng một số điều kiện nhất định để đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động thương mại đó. Những điều kiện cụ thể  đó bao gồm:

   – Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.

   – Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá.

   Còn đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam, ngoài việc đáp ứng hai điều kiện trên đây còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

   – Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam thì phải là hàng hoá được phép nhập khẩu vào Việt Nam;

   – Hàng hoá tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu phải tái xuất khẩu sau khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày tạm nhập khẩu; nếu quá thời hạn trên thì phải làm thủ tục gia hạn tại hải quan nơi tạm nhập khẩu.

   – Hàng hoá tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hoá nhập khẩu.

   Ngoài việc thực hiện các điều kiện này, pháp luật hiện hành cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ trong một số trường hợp, nhằm bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích chung của xã hội và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan cụ thể như:

   – Pháp luật nghiêm cấm việc tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người.

   – Pháp luật nghiêm cấm việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mĩ tục Việt Nam.

   – Pháp luật nghiêm cấm việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước.

   – Pháp luật nghiêm cấm việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá của thương nhân khác để so sánh với hàng hoá của mình, trừ trường hợp hàng hoá đem so sánh là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

   – Pháp luật nghiêm cấm việc trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hoá không đúng với hàng hoá đang kinh doanh về chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo hành và các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm lừa dối khách hàng.

   Việc đưa ra quy định về các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là quy định liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật thương mại năm 1997 và được kế thừa, phát triển ở Luật thương mại năm 2005.

   Quy định về các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại ngày càng được các thương nhân quan tâm và lựa chọn bởi lẽ nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng cao, sự giao lưu thương mại trong và ngoài nước ngày càng được mở rộng.

   Hiện nay, các thương nhân bằng các hình thức trưng bày, giới thiệu, thương nhân sẽ thông tin đến khách hàng về loại hàng hóa, dịch vụ mới, tính năng ưu việt về chất lượng, giá cả, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng. Thông qua đó có thể thu hút khách hàng để họ tiếp cận và sử dụng các sản phẩm giúp tăng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, nhằm mục đích để có thể quản lý chặt chẽ hoạt động xúc tiến thương mại, giữ ổn định thị trường hàng hóa, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và hạn chế việc lạm dụng khiến thiệt hại xảy ra thì đối với một số hàng hóa, dịch vụ thì sẽ bị cấm trưng bày, giới thiệu theo quy định pháp luật hiện hành.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/cac-truong-hop-cam-trung-bay-gioi-thieu-hang-hoa-dich-vu/

   097.110.6895
   097.110.6895