Cách hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, bị cháy hư hỏng

Cách hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, bị cháy hư hỏng

Bài viết Cách hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, bị cháy hư hỏng được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Cách hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, bị cháy hư hỏng:

  1. Cách hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, bị cháy hư hỏng:

  Theo quy định tại Điều 45  Thông tư 200/2014/TT-BTC, hàng hóa hết hạn sử dụng, bị cháy hư hỏng được hạch toán như sau:

  Hạch toán dự phòng tổn thất tài sản

  – Bên Nợ:

  + Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết;

  + Bù đắp giá trị khoản đầu tư vào đơn vị khác khi có quyết định dùng số dự phòng đã lập để bù đắp số tổn thất xảy ra.

  + Bù đắp phần giá trị đã được lập dự phòng của khoản nợ không thể thu hồi được phải xóa sổ.

  – Bên Có: Trích lập các khoản dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Số dư bên Có là số dự phòng tổn thất tài sản hiện có cuối kỳ.

  – Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ vào biến động giá trị thị trường của các khoản chứng khoán kinh doanh, nếu số phải lập kỳ này lớn hơn số đã lập từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

  Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2291).

  – Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ vào biến động giá trị thị trường của các khoản chứng khoán kinh doanh, nếu số phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã lập từ kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:

  Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2291)

  Có TK 635 – Chi phí tài chính.

  – Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh trước khi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh sau khi bù đắp tổn thất, nếu còn được hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi: Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2291)

  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (số chưa được dự phòng)

  Có TK 121 – Chứng khoán kinh doanh (số được ghi giảm khi xác định giá trị doanh nghiệp)

  Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (số dự phòng đã lập cao hơn số tổn thất).

  – Phương pháp kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

  + Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số phải lập kỳ này lớn hơn số đã lập từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 635 – Chi phí tài chính. Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2292).

  + Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã lập từ kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:

  Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2292)

  Có TK 635 – Chi phí tài chính.

  + Khi tổn thất thực sự xảy ra, các khoản đầu tư thực sự không có khả năng thu hồi hoặc thu hồi thấp hơn giá gốc ban đầu, doanh nghiệp có quyết định dùng khoản dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn đã lập để bù đắp tổn thất khoản đầu tư dài hạn, ghi:

  Nợ các TK 111, 112,… (nếu có)

  Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2292) (số đã lập dự phòng)

  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (số chưa lập dự phòng)

  Có các TK 221, 222, 228 (giá gốc khoản đầu tư bị tổn thất).

  + Khoản dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn sau khi bù đắp tổn thất, nếu còn được hạch toán tăng vốn Nhà nước, khi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, ghi:

  Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2292)

  Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

  – Phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi

  + Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

  Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).

  + Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:

  Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)

  Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

  + Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định là không thể thu hồi được, kế toán thực hiện xoá nợ theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ vào quyết định xoá nợ, ghi:

  Nợ các TK 111, 112, 331, 334….(phần tổ chức cá nhân phải bồi thường)

  Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)(phần đã lập dự phòng)

  Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần được tính vào chi phí)

  Có các TK 131, 138, 128, 244…

  + Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi đã được xử lý xoá nợ, nếu sau đó lại thu hồi được nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ đã thu hồi được, ghi:

  Xem thêm  Khái niệm trẻ em là gì? Quyền được bảo vệ của trẻ em là gì?

  Nợ các TK 111, 112,….

  Có TK 711 – Thu nhập khác.

  + Kế toán xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi trước khi doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng phải thu khó đòi sau khi bù đắp tổn thất, nếu được hạch toán tăng vốn Nhà nước, ghi:

  Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)

  Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

  Trên đây là cách hạch toán được áp dụng đối với hàng hóa hết hạn sử dụng, bị cháy hư hỏng.

  2. Nguyên tắc hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, bị cháy hư hỏng:

  Theo quy định của  Thông tư 200/2014/TT-BTC, việc hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, bị cháy hư hỏng được thực hiện theo các nguyên tắc cụ thể sau đây:

  – Nguyên tắc 1: Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, gồm:

  + Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh:

  + Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Là khoản dự phòng tổn thất do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư (công ty con, liên doanh, liên kết) bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn hoặc khoản dự phòng do suy giảm giá trị các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

  – Nguyên tắc 2: Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh:

  + Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy giá trị thị trường của các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh bị giảm so với giá trị ghi sổ.

  + Điều kiện, căn cứ và mức trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng thực hiện theo các quy định của pháp luật.

  + Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được thực hiện ở thời điểm lập Báo cáo tài chính.

  – Nguyên tắc 3: Nguyên tắc kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

  + Nếu số dự phòng phải lập năm nay cao hơn số dư dự phòng đang ghi trên sổ kế toán thì doanh nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

  + Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dư dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp hoàn nhập số chênh lệch đó và ghi giảm chi phí tài chính.

  – Nguyên tắc 4: Nguyên tắc kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi

  Khi lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp xác định các khoản nợ phải thu khó đòi và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có bản chất tương tự có khả năng không đòi được để trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi.

  – Nguyên tắc 5: Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  + Doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho. Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho và nhằm bù đắp các khoản thiệt hại thực tế xảy ra do vật tư, sản phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm giá.

  + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm lập Báo cáo tài chính. 

  + Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo từng loại vật tư, hàng hóa, sản phẩm tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.

  + Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc bán chúng.

  3. Cách đưa hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng vào chi phí hợp lý:

  Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:

  – Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

  – Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

  Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  – Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra sự việc thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn là trong thời gian đó có xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

  – Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

  – Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

  Văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết:

   Thông tư 200/2014/TT-BTC.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/cach-hach-toan-hang-hoa-het-han-su-dung-bi-chay-hu-hong/

   097.110.6895
   097.110.6895