Chuẩn mực kế toán là gì? 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Bài viết Chuẩn mực kế toán là gì? 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Chuẩn mực kế toán là gì?

Đối với sự hoạt động của một cơ quan hay doanh nghiệp hoặc một tổ chức thì không thể nào thiếu được hoạt động kế toán để tính toàn những vấn đề liên quan đến sổ kế toan. Đồng thời còn thực hiện việc lập báo cáo tài chính của một cơ quan hay doanh nghiệp hoặc một tổ chức  theo như quy định của pháp luật hiện hành.

1. Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán trong tiếng Anh được gọi là Accounting Standards.

Trên cơ sở quy định tại Điều 8, chương I, Luật Kế toán có định nghĩa về chuẩn mực kế toán là: ” Chuẩn mực kế toánlà những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính”

Chuẩn mực kế toán là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực và thủ tục chung xác định cơ sở của các chính sách và thông lệ kế toán tài chính.

Chuẩn mực kế toán là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực và thủ tục chung xác định cơ sở của các chính sách và thông lệ kế toán tài chính. Các chuẩn mực kế toán áp dụng cho toàn bộ bức tranh tài chính của một đơn vị, bao gồm tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và vốn chủ sở hữu của cổ đông. Các ngân hàng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý dựa trên các chuẩn mực kế toán để đảm bảo thông tin về một đơn vị nhất định là phù hợp và chính xác.

Các chuẩn mực kế toán nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính ở tất cả các quốc gia. Tại Hoa Kỳ, Các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung tạo thành bộ chuẩn mực kế toán được chấp nhận rộng rãi để lập báo cáo tài chính. Các công ty quốc tế tuân theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đặt ra và là hướng dẫn cho các công ty không thuộc GAAP của Hoa Kỳ báo cáo báo cáo tài chính. Các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Thông thường được sử dụng nhiều giữa các tổ chức công và tư ở Hoa Kỳ. Phần còn lại của thế giới chủ yếu sử dụng IFRS. Các tổ chức đa quốc gia được yêu cầu sử dụng các tiêu chuẩn này. IASB thiết lập và diễn giải các chuẩn mực kế toán của cộng đồng quốc tế khi lập báo cáo tài chính.

Các chuẩn mực kế toán liên quan đến tất cả các khía cạnh tài chính của một đơn vị, bao gồm tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và vốn chủ sở hữu của cổ đông. Các ví dụ cụ thể về chuẩn mực kế toán bao gồm ghi nhận doanh thu, phân loại tài sản, các phương pháp khấu hao được phép, những gì được coi là có thể khấu hao, phân loại cho thuê và đo lường cổ phiếu lưu hành.

Viện Kế toán Hoa Kỳ, hiện được gọi là Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ, và Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã cố gắng đưa ra các chuẩn mực kế toán đầu tiên vào những năm 1930. Sau nỗ lực này, Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã tạo ra Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Các chuẩn mực kế toán cũng đã được thiết lập bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Chính phủ về các nguyên tắc kế toán cho tất cả các chính quyền tiểu bang và địa phương. Chuẩn mực kế toán quy định thời điểm và cách thức các sự kiện kinh tế được ghi nhận, đo lường và hiển thị.

Các đơn vị bên ngoài, chẳng hạn như ngân hàng, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý, dựa vào các chuẩn mực kế toán để đảm bảo cung cấp thông tin liên quan và chính xác về đơn vị. Các tuyên bố kỹ thuật này đã đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo và thiết lập ranh giới cho các biện pháp báo cáo tài chính.

Các chuẩn mực kế toán nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính ở tất cả các quốc gia. Chúng chỉ rõ thời điểm và cách thức các sự kiện kinh tế được ghi nhận, đo lường và hiển thị. Các đơn vị bên ngoài, chẳng hạn như ngân hàng, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý, dựa vào các chuẩn mực kế toán để đảm bảo cung cấp thông tin liên quan và chính xác về đơn vị. Các tuyên bố kỹ thuật này đã đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo và thiết lập ranh giới cho các biện pháp báo cáo tài chính.

Tại Hoa Kỳ, Các Nguyên tắc Kế toán Được Chấp nhận Chung (GAAP) là bộ tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận rộng rãi để lập báo cáo tài chính. Mục đích của nó là cải thiện tính rõ ràng, nhất quán và khả năng so sánh của việc truyền đạt thông tin tài chính. Về cơ bản, nó là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực và thủ tục kế toán chung do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) ban hành. Các công ty đại chúng ở Hoa Kỳ phải tuân theo GAAP khi kế toán của họ biên soạn báo cáo tài chính của họ.

Xem thêm  Nội dung, vai trò Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng

Các công ty quốc tế tuân theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đặt ra và là hướng dẫn cho các công ty không thuộc GAAP của Hoa Kỳ báo cáo báo cáo tài chính. Chúng được thành lập để mang lại sự nhất quán cho các chuẩn mực và thông lệ kế toán, bất kể công ty hay quốc gia. IFRS được cho là năng động hơn GAAP ở chỗ nó thường xuyên được sửa đổi để đáp ứng với môi trường tài chính luôn thay đổi.

2. 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam:

Chuẩn mực kế toán là các chuẩn mực có thẩm quyền cho báo cáo tài chính và là nguồn gốc chính của các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Mục tiêu của họ là cung cấp thông tin tài chính cho các nhà đầu tư, người cho vay, chủ nợ, người đóng góp và những người khác hữu ích trong việc đưa ra quyết định về việc cung cấp nguồn lực cho đơn vị. (AcSB). AcSB đã thông qua Chuẩn mực IFRS® làm chuẩn mực kế toán được các doanh nghiệp chịu trách nhiệm giải trình công khai sử dụng.

Các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận có thể chọn sử dụng các tiêu chuẩn được phát triển riêng cho các đơn vị đó hoặc Tiêu chuẩn IFRS. Các tiêu chuẩn kế toán riêng biệt tồn tại đối với các chương trình hưu trí. phù hợp với GAAP như được nêu trong Sổ tay Kế toán – CPA Canada. Các luật khác áp dụng cho các tổ chức tài chính và một số loại đơn vị báo cáo khác.

Các công ty giao dịch đại chúng thường phải tuân theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường tuân theo các tiêu chuẩn đơn giản hơn, cộng với bất kỳ thông tin tiết lộ cụ thể nào theo yêu cầu của các bên cho vay và cổ đông cụ thể của họ. Một số công ty hoạt động theo phương pháp kế toán tiền mặt thường đơn giản và dễ hiểu. Các công ty lớn hơn thường hoạt động trên cơ sở dồn tích. Cơ sở dồn tích là một trong những giả định kế toán cơ bản và nếu công ty tuân theo nó trong khi lập Báo cáo tài chính thì không cần công bố thêm thông tin. Các chuẩn mực kế toán quy định rất chi tiết những khoản phải trích trước nào, cách trình bày báo cáo tài chính và những gì cần thuyết minh bổ sung.

Một số yếu tố quan trọng mà các chuẩn mực kế toán đề cập bao gồm: xác định chính xác đơn vị đang báo cáo, thảo luận về bất kỳ câu hỏi “liên tục” nào, xác định đơn vị tiền tệ và khung thời gian báo cáo.

Hiện nay Việt Nam đã công bố 26 chuẩn mực kế toán gồm:

Chuẩn mực chung

Hàng tồn kho

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định vô hình

Bất động sản đầu tư

Thuê tài sản

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin tài chính và những khoản góp vốn liên doanh

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái

Hợp nhất kinh doanh

Doanh thu và thu nhập khác

Hợp đồng xây dựng

Chi phí đi vay

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Hợp đồng bảo hiểm

Trình bày báo cáo tài chính

Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế toán năm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Thông tin về các bên liên quan

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo bộ phận

Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Lãi trên cổ phiếu

Các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành bằng các quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính, kèm theo các quyết định đó là các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các chuẩn mực kế toán.

Luật Kế toán là hành lang pháp lí cho các hoạt động kế toán nói chung, chuẩn mực kế toán đi sâu hướng dẫn việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp.

Như vậy, công viêc kế toán trước hết phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán và không vi phạm Luật Kế toán.

Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0971106895

Nguồn: https://luatduonggia.vn/chuan-muc-ke-toan-la-gi-26-chuan-muc-ke-toan-viet-nam/

097.110.6895
097.110.6895