Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

Bài viết Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính: 

Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính là một trong những chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán. Vậy một cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính cần những điều kiện và trải qua thủ tục như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây:

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính: 

Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính là một trong các chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Để được cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính thì cá nhân phải đáp ứng được các điều kiện chung và điều kiện riêng để cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính.

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán có quy định chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được cấp cho một cá nhân khi có đủ các điều kiện sau: 

– Trình độ phải đảm bảo từ đại học trở lên.

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

– Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.

– Có trình độ chuyên môn về chứng khoán. 

– Trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đặt được kết quả phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. 

– Trường hợp người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

– Đảm bảo có những chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán bao gồm: chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán hoặc chứng chỉ tương đương.

– Đồng thời cá nhân phải có thêm các chứng chỉ chuyên môn như: chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp hoặc chứng chỉ tương đương; chứng chỉ tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

2. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính: 

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 213 Nghị định số  155/2020/NĐ-CP quy định như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị theo Mẫu số 85 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

– Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ.

– Hai (02) ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ.

– Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, thời hạn là trong 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ.

– Phiếu lý lịch tư pháp được Cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ.

– Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài; hay các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các chứng chỉ tương đương.

Đối với đối tượng được miễn chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán khi nằm trong trường hợp: 

– Có chứng chỉ quốc tế CIIA (Certified International Investment Analyst) hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II) trở lên được miễn chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

– Có chứng chỉ quốc tế ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountants) hoặc chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc I (Chartered Financial Analyst level I), CIIA bậc I (Certified International Investment Analyst level I) được miễn chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Xem thêm  Đề thi giữa học kì 2 Hoá học 9 năm 2023 – 2024 có đáp án

– Đồng thời có thể cung cấp các tài liệu tương đương để chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài. 

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Cá nhân sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ nộp hồ sơ tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

Lưu ý: hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán sẽ không được hoàn trả lại, ngay cả khi không được cấp chứng chỉ. 

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết: 

– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cho người đề nghị sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; thời gian giải quyết trong 07 ngày làm việc. 

– Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định hủy bỏ chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã cấp trong trường hợp người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán mà không nộp lệ phí trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Phí và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề sẽ do Bộ tài chính quy định.

3. Mẫu Giấy đề nghị cấp chứng chỉ phân tích tài chính: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….., ngày….tháng….năm….

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI)
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Họ và tên:……(chữ in hoa); Giới tính: ……

2. Ngày tháng năm sinh: …………

3. Quốc tịch: …………

4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:……..cấp ngày ………tại …………

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………(ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh)

6. Đơn vị công tác:………(ghi rõ tên đơn vị, chức vụ, vị trí, bộ phận hiện đang làm việc – nếu có)

7. Số điện thoại liên lạc: …………

8. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được cấp (Đối với trường hợp đề nghị cấp lại):

□ Môi giới chứng khoán

□ Phân tích tài chính

□ Quản lý quỹ

Số:………Ngày cấp: …………

9. Lý do đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Đi với trường hợp đề nghị cấp lại): ……………

10. Hình thức đăng ký nhận chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

 Nhận trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nhận qua đường bưu điện theo địa chỉ: ……………

11. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp (cấp lại):

□ Môi giới chứng khoán

□ Phân tích tài chính

□ Quản lý quỹ

Tôi làm Giấy này đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp (cấp lại) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tôi. Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Các trường hợp nào bị thu hồi chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính: 

Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính là một trong các chứng chỉ của hành nghề chứng khoán. Do đó, sẽ bị thu hồi nếu thuộc các trường hợp sau:

– Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

– Vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như vi phạm những điều mà người hành nghề chứng khoán không được làm như:

+ Làm việc cho từ 02 công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán tr lên cùng lúc.

+ Mở, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán nơi mình không làm việc, ngoại trừ trường hợp công ty chứng khoán nơi mình đang làm việc không có nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

+ Thực hiện các hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán nơi mình đang làm việc.

– Trong thời hạn 03 năm liên tục không hành nghề chứng khoán.

Khi nằm trong các trường hợp nêu trên, cá nhân sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Người bị thu hồi chứng chỉ phải nộp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán và đăng tải thông tin về việc thu hồi trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/dieu-kien-thu-tuc-cap-chung-chi-hanh-nghe-phan-tich-tai-chinh/

097.110.6895
097.110.6895