Đường lối cải cách, thành tựu của Trung Quốc 1949-2000

Đường lối cải cách, thành tựu của Trung Quốc 1949-2000

Bài viết Đường lối cải cách, thành tựu của Trung Quốc 1949-2000 được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Một số sự kiện lịch sử Trung Quốc giai đoạn 1949 – 2000:

  1. Một số sự kiện lịch sử Trung Quốc giai đoạn 1949 – 2000:

  1/10/1949: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới.

  1953 – 1957: Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên

  1959 – 1978: Thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động.

  Từ năm 1978 – 2000: Tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

  2. Đường lối cải cách, thành tựu của Trung Quốc 1949-2000:

  2.1. Nội dung cơ bản đường lối cải cách của Trung Quốc:

  – Tháng 12 năm 1978: Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra chính sách cải cách. Đường lối này đã được nâng cấp thành đường chung của Đại hội XII, XIII, với nội dung:

  + Nhận phát triển kinh tế làm việc tại trung tâm.

  + Tiến hành cải cách và mở cửa.

  + Chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường xã hội mang tính linh hoạt hơn.

  Hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội với đặc sản Trung Quốc.

  + Đưa Trung Quốc trở thành một nước giàu, mạnh, dân chủ và văn minh.

  2.2. Thành tựu của Trung Quốc những năm 1978 – 2000:

  – Từ năm 1978 đến nay đất nước bước vào thời kỳ cải cách, mở cửa.

  * Tháng 12/1978, Trung Quốc vạch ra con đường đế quốc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, cải tiến đường lối mở cửa.

  * Kết quả:

  + Nền kinh tế phát triển nhanh, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới (GDP tăng 9,6%).

  + Đời sống nhân dân được nâng cao.

  + Đối ngoại: Đạt nhiều kết quả, góp phần củng cố vị thế đất nước trên trường quốc tế.

  – Về mặt khoa học công nghệ: đạt được nhiều chất quan trọng:

  1964: Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử.

  + Từ tháng 11/1999 đến tháng 3/2003: zoom 4 tàu Thần Châu chế độ tự động.

  + 2003: Con tàu “Thần Châu 5” và nhà du hành Dương Lôi Vi bay ra ngoài vũ trụ.

  Từ năm 1980, có quan hệ bình thường với Liên Xô, Mông Cổ, Lào và Việt Nam, chủ quyền của Hồng Kông và Mã Gao đã bị thu hồi.

  + Đạt nhiều thành tựu trong phát triển khoa học kỹ thuật, phóng tàu, đưa người lên vũ trụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật (Là nước thứ 3 trên thế giới)

  + Có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, các nguyên thủ quốc gia đã thăm hai nước, thực hiện 16 chữ vàng: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”

  3. Bài tập vận dụng:

  Câu 1. Đường lối cải cách của trung quốc 12/1978 hướng đến xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội như thế nào?

  Trả lời:

  Đường lối cải cách tháng 12/1978 của Trung Quốc đã định hướng xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc – mang bản sắc dân tộc. Đường lối này được coi là mục tiêu chính của hàng loạt cải cách kinh tế mạnh mẽ ở Trung Quốc lúc bấy giờ:

  – Tiến hành cải cách và mở cửa.

  – Chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường xã hội mang tính linh hoạt hơn.

  Câu 2. Đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm nào?

  Trả lời:

  Đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm 1978.

  Câu 3. Mục tiêu cốt lõi của Trung Quốc khi tiến hành công cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 là gì?

  A. Đưa Trung Quốc trở thành nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

  B. Biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

  C. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông làm nền tảng.

  D. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân mang đặc sắc Trung Quốc.

  Trả lời:

  Đáp án B

  Câu 4. Tiến trình nội dung và kết quả của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc 1978 đến nay?

  Trả lời:

  Tiến trình cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay:

  – Nhận phát triển kinh tế làm việc tại trung tâm.

  – Tiến hành cải cách và mở cửa.

  – Chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường xã hội mang tính linh hoạt hơn.

  Kết quả:

  Về kinh tế:

  – GDP tăng bình quân trên 8%/năm.

  – Cơ cấu thu nhập trong nước theo lĩnh vực kinh tế có sự thay đổi lớn: cơ cấu cơ sở chuyên môn – dịch vụ tăng lên.

  – Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.

  Về Khoa học – Công nghệ: đạt được nhiều chất quan trọng:

  1964: Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử.

  – Từ tháng 11/1999 đến tháng 3/2003: Phòng 4 tàu Thần Châu, chế độ tự động.

  – 2003: Con tàu “Thần Châu 5” và nhà du hành Dương Lôi Vi bay ra ngoài vũ trụ.

  Xem thêm  Tóm tắt cuộc đối thoại giữa hai nhân vật Chó sói và chiên con

  Về đối ngoại: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc có sự điều chỉnh, vai trò và vị thế quốc tế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao.

  Câu 5. Trung Quốc tiến hành cải cách – mở cửa bắt đầu vào thời gian nào?

  A.    Tháng 10/1976

  B.    Tháng 12/1987

  C.    Tháng 12/1978

  D.    Tháng 1/1979

  Trả lời:

  Đáp án: C

  Câu 6. Ý nghĩa của cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc

  Trả lời:

  – Ý nghĩa:

  + Kinh tế phát triển nhanh, chính trị xã hội ổn định, địa vị Trung Quốc trên trường quốc tế được nâng cao.

  + Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đối với các nước và ngược lại.

  Câu 7: Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này.

  Trả lời:

  Các sự kiện dẫn tới sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

  – Từ 1946-1949: Nội chiến diễn ra giữa dân tộc và Đảng Cộng sản.

  + Ngày 20/7/1946: Tưởng Giới Thạch phát động cuộc kháng chiến chống Đảng Cộng sản Trung Quốc.

  + Sau giai đoạn chủ động phòng ngư, quân giải phóng Trung Quốc chuyển sang phản công, giải phóng các vùng do quốc gia kiểm soát.

  + Ngày 10/01/1949: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập

  Ý nghĩa sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

  + Chấm dứt hơn 100 năm đế quốc thống trị, xóa bỏ những thừa thãi về kiến trúc, đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự chủ và tiến tới chủ nghĩa xã hội.

  + Đồng thời khuyến khích mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

  Câu 8: Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là gì?

  A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

  B. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  C. Mở rộng không gian địa lí của hệ thống xã hội chủ nghĩa (nối liền từ châu Âu sang châu Á).

  D. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Trung Quốc.

  Đáp án: C

  Câu 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, yếu tố nào là cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc phát triển so với trước?

  A. Sự giúp đỡ của Liên Xô .

  B. Lực lượng cách mạng lớn mạnh nhanh chóng.

  C. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới.

  D. Vùng giải phóng được mở rộng.

  Đáp án: B

  Câu 10: Tháng 9 năm 1948, trên bán đảo Triều Tiên diễn ra sự kiện gì?

  A. Bản đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38.

  B. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời.

  C. Cuộc nội chiến giữa hai miền Triều Tiên bùng nổ.

  D. Hiệp định đình chiến giữa hai miền bán đảo Triều Tiên được kí kết.

  Đáp án: B

  Câu 11: Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào thời gian nào?

  ( A. Tháng 12-1978.

  B. Tháng 10 – 1987.

  C. Đầu năm 1980.

  D. Tháng 12-1989.

  Đáp án: B

  Câu 12: Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949) là

  A. cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc Á.

  B. làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống trên thế giới.

  C. tạo điều kiện nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.

  D. làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh.

  Đáp án: C

  Câu 13: Giới thiệu một vài điều về đất nước Trung Quốc mà em biết:

  – Trong giai đoạn xã hội hiện đại đất nước Trung Quốc có nhiều sự thay đổi và phát triển:

  Trung Hoa Dân Quốc: Kể từ Chiến tranh Nha Trang năm 1840, Trung Quốc đã trải qua một lịch sử khắc nghiệt hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Nhà lãnh đạo nổi tiếng Tôn Trung Sơn xuất hiện. Các nhân vật lịch sử khác như Viên Thế Khải và Tưởng Trung Chính cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến Trung Hoa Dân Quốc. Tôn Trung Sơn đã lãnh đạo nhân dân dưới thời nhà Thanh, thành lập nước Cộng hòa Trung Hoa vào năm 1912. Nhưng nó không chấm dứt được sự áp bức của ngoại bang, Trung Quốc vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh và người dân sống trong cảnh nghèo đói.

  Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Mao Trạch Đông đã lãnh đạo nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Đồng thời thiết lập một loạt các chính trị, kinh tế, v.v., xây dựng một nền tốt đẹp nền tảng cho nền tảng hiện đại. Do có ảnh hưởng lớn trong Thế chiến thứ hai, Trung Quốc trở thành thành viên trực tiếp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Kể từ khi thành lập, Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực phát triển nền kinh tế, mở cửa với thế giới vào năm 1978 và gia nhập WTO vào năm 2001.

  Ngày nay: Trung Quốc đã phát triển thành một nước mạnh. kinh tế, xã hội, công nghiệp, công nghệ cũng như nông nghiệp. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai và có nhiều thành tựu to lớn trong ngành hàng không vũ trụ.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/duong-loi-cai-cach-thanh-tuu-cua-trung-quoc-1949-2000/

   097.110.6895
   097.110.6895