Hồ sơ, thủ tục xin cấp phép xây dựng trường học, bệnh viện

Bài viết Hồ sơ, thủ tục xin cấp phép xây dựng trường học, bệnh viện được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng trường học, bệnh viện:

  Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng trường học, bệnh viện (theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định Nghị định 15/2021/NĐ-CP);

  Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của nhóm công trình xây dựng trường học, bệnh viện hoặc toàn bộ dự án xây dựng trường học, bệnh viện;

  Quyết định phê duyệt dự án xây dựng trường học, bệnh viện;

  Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng kèm theo là hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở trường học, bệnh viện được đóng dấu xác nhận (nếu có);

  Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng theo quy định đối với công trình xây dựng trường học, bệnh viện ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng;

  Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy kèm theo là các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

  Văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường (trong trường hợp không thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng);

  02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng bệnh viện, trường học triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt của mỗi công trình trường học, bệnh viện trong nhóm công trình hoặc toàn bộ dự án đã được phê duyệt, bao gồm:

  + Hồ sơ thiết kế xây dựng đối với công trình trường học, bệnh viện không theo tuyến: 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trường học, bệnh viện trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt, bao gồm:

  ++ Bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trường học, bệnh viện trên lô đất;

  ++ Bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình trường học, bệnh viện;

  ++ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng;

  ++ Các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình trường học, bệnh viện;

  ++ Bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án xây dựng trường học, bệnh viện.

  + Hồ sơ thiết kế xây dựng đối với công trình trường học, bệnh viện theo tuyến: 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng trường học, bệnh viện triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, gồm:

  ++ Sơ đồ vị trí tuyến công trình trường học, bệnh viện;

  ++ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình trường học, bệnh viện;

  ++ Bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình trường học, bệnh viện;

  ++ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; 

  ++ Các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình trường học, bệnh viện;

  ++ Bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án xây dựng trường học, bệnh viện.

  2. Nộp hồ sơ:

  Chủ dự án xây dựng trường học, bệnh viện nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng trường học, bệnh viện cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng bằng một trong các phương thức nộp hồ sơ sau:

  – Nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng;

  – Nộp hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện việc phân cấp, ủy quyền cho những cơ quan sau có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trường học, bệnh viện thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này:

  + Sở Xây dựng;

  + Ban quản lý khu công nghiệp;

  + Khu chế xuất;

  + Khu công nghệ cao;

  + Khu kinh tế;

  + Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  3. Giải quyết hồ sơ:

  3.1. Tiếp nhận hồ sơ:

  – Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình trường học, bệnh viện;

  – Kiểm tra hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện;

  Xem thêm  Xem xét cho giáo viên không đảm bảo giảng dạy về hưu sớm

  – Ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện đáp ứng theo quy định;

  – Nếu hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện không đáp ứng theo quy định thì hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

  3.2. Thẩm định hồ sơ:

  – Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện và kiểm tra thực địa.

  – Khi thẩm định hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu nào còn thiếu, tài liệu nào không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông báo bằng văn bản).

  – Trường hợp hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu của pháp luật về hồ sơ theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải có trách nhiệm thông báo hướng dẫn (lần 02) cho chủ đầu tư dự án công trình trường học, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ (thông báo bằng văn bản).

  – Chủ đầu tư dự án công trình trường học, bệnh viện có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện theo văn bản thông báo.

  – Trường hợp việc bổ sung hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo lần 02 thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư dự án công trình trường học, bệnh viện về lý do không cấp giấy phép.

  3.3. Kiểm tra các điều kiện cấp giấy phép xây dựng trường học, bệnh viện:

  – Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đã nêu trên có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện cấp giấy phép xây dựng trường học, bệnh viện để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng trường học, bệnh viện.

  – Việc kiểm tra các nội dung đã được cơ quan, tổ chức thẩm định, thẩm duyệt, thẩm tra được thực hiện như sau:

  + Đối chiếu sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng trường học, bệnh viện tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện với thiết kế cơ sở được cơ quan chuyên môn về lĩnh vực xây dựng thẩm định và đóng dấu xác nhận đối với các công trình xây dựng trường học, bệnh viện thuộc dự án có yêu cầu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng;

  + Kiểm tra sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện với bản vẽ thiết kế xây dựng được thẩm duyệt về công tác phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với công trình xây dựng trường học, bệnh viện thuộc đối tượng có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy;

  + Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của báo cáo kết quả thẩm tra đối với công trình xây dựng trường học, bệnh viện có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế.

  3.4. Cấp giấy phép xây dựng trường học, bệnh viện:

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (ủy ban nhân dân tỉnh) phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện trong thời gian 20 ngày. Trong trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải có thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án xây dựng công trình trường học, bệnh viện biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng thời gian không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn cấp giấy phép xây dựng.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  – Luật Xây dựng 2014;

  – Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/ho-so-thu-tuc-xin-cap-phep-xay-dung-truong-hoc-benh-vien/

   097.110.6895
   097.110.6895