Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng

Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng

Bài viết Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Hoàn cảnh của hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam:

  1. Hoàn cảnh của hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam:

  1.1. Hoàn cảnh lịch sử thế giới:

  Trong thời điểm phong trào cộng sản và công nhân toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi được trang bị bởi những lý thuyết cách mạng và khoa học, cuộc cách mạng vô sản đầu tiên đã nổ ra và giành được thành công tại Nga vào năm 1917. Thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Mười đã truyền cảm hứng và khích lệ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn cầu, đặc biệt là tại các nước thuộc địa.

  Cuộc cách mạng Tháng Mười Nga 1917 đã tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, hình thành ra sự ra đời của nhiều đảng cộng sản mới. Tình hình này đã tạo ra một nhu cầu cần phải có một tổ chức quốc tế đứng ra lãnh đạo, tập trung sức mạnh của phong trào ở tất cả các quốc gia, dân tộc (Quốc tế thứ Hai đã không còn có khả năng tiên phong kể từ khi Karl Marx qua đời vào năm 1895). Vào tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập với khẩu hiệu “Vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”, đánh dấu một giai đoạn mới trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, quốc tế Cộng sản đã tôn vinh sự đoàn kết tất yếu và liên minh chiến đấu giữa giai cấp vô sản và các dân tộc thuộc địa đang chịu ách thống trị của thực dân.

  1.2. Hoàn cảnh trong nước:

  Tại bối cảnh của năm 1930, việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) mang trong mình những sự kiện đáng chú ý. Lúc đó, Việt Nam đang phải đối mặt với sự cai trị của thuộc địa Pháp, gắn với bất công xã hội và áp bức đối với giai cấp công nhân cũng như nhân dân lao động. Đồng thời, trong nước đã nảy nổ mạnh mẽ những phong trào đấu tranh, tạo nền tảng cho một làn sóng cách mạng khắp nơi. Trước đó, có ba tổ chức cộng sản hoạt động độc lập là Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Cách mạng Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng. Tuy nhiên, sự chia rẽ và cạnh tranh giữa ba tổ chức này đã dẫn đến sự thiếu đồng lòng và tăng thêm khó khăn trong việc chống lại chế độ thuộc địa. Với nhận thức về tầm quan trọng của sự đoàn kết và thống nhất, hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức tại Hương Cảng, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc (hay Hồ Chí Minh), từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930. Tại sự kiện này, ba tổ chức cộng sản đã kết hợp thành một tổ chức duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu chính là đạt được độc lập, tự do và chủ quyền cho dân tộc Việt Nam.

  Hội nghị thành lập Đảng đã xác định các nguyên tắc lý thuyết và chiến lược cách mạng của Đảng, thiết lập chủ nghĩa Mac-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng cho mọi hoạt động của Đảng. Từ hội nghị này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một tổ chức lãnh đạo cách mạng hợp nhất, cùng với việc xác định vai trò quan trọng của Đảng trong cuộc chiến đấu cho độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam.

  2. Nội dung của hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam:

  Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc, với sự tham gia của các đại diện từ ba tổ chức cộng sản là Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Cách mạng Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng. Mục tiêu của hội nghị là hợp nhất ba tổ chức thành một đảng duy nhất và xác định chiến lược cách mạng cho Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với tên gọi chính thức là Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này tạo ra một sự đoàn kết mạnh mẽ và tăng cường sức mạnh cho phong trào cách mạng ở Việt Nam.

  Các văn kiện được thông qua tại hội nghị bao gồm Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ tóm tắt. Những văn kiện này do Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) khởi thảo và được đại diện từ ba tổ chức cộng sản thông qua. Chính cương, Sách lược và Điều lệ tóm tắt trở thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, định hướng cho hoạt động cách mạng của Đảng trong những năm tiếp theo. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đó, Đảng đã trở thành tổ chức lãnh đạo cách mạng của dân tộc, và Chính cương, Sách lược và Điều lệ tóm tắt đã trở thành những tài liệu quan trọng hướng dẫn cho hoạt động của Đảng. Nội dung của hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) được tóm gọn trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ tóm tắt. Dưới đây là những nội dung chính của hội nghị:

  Xem thêm  Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 năm 2023

  – Mục tiêu và tầm nhìn: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx – Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận, nhằm giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và giành độc lập, tự do, và hạnh phúc cho dân tộc. Đảng đồng thời tuyên bố lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  – Tổ chức và quản lý: Đảng sẽ tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ đảm nhận nhiệm vụ quản lý chung và lãnh đạo cấp cao của Đảng.

  – Nhiệm vụ chính trị: Đảng đặt ra mục tiêu lật đổ chế độ thực dân, xây dựng chế độ Cộng sản và tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đảng cam kết đấu tranh cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc, phấn đấu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ.

  – Chiến lược cách mạng: Đảng quyết định chọn con đường cách mạng vũ trang để đánh đổ chế độ thực dân và giành độc lập cho dân tộc. Đồng thời, Đảng thúc đẩy sự đoàn kết của tất cả các tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  – Quan hệ quốc tế: Đảng tuyên bố quan tâm và ủng hộ những phong trào giải phóng dân tộc và cách mạng trên thế giới. Đảng mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác và đoàn kết với các đồng chí quốc tế có cùng mục tiêu.

  3. Ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam:

  Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc, với sự tham gia của các đại diện từ ba tổ chức cộng sản, bao gồm Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Cách mạng Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng. Mục tiêu của hội nghị là hợp nhất ba tổ chức này thành một đảng duy nhất và xác định chiến lược cách mạng cho Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng lòng thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mang tên gọi chính thức là Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc này tạo nên một sự đoàn kết mạnh mẽ và củng cố sức mạnh cho phong trào cách mạng ở Việt Nam.

  Hội nghị đã thông qua một loạt văn kiện bao gồm Chính cương, Sách lược và Điều lệ tóm tắt. Những tài liệu này được chắp bút bởi Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) và được đại diện từ ba tổ chức cộng sản thống nhất thông qua. Chính cương, Sách lược và Điều lệ tóm tắt trở thành cơ sở lý thuyết chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng dẫn cho hoạt động cách mạng của Đảng trong những năm tiếp theo. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đó, Đảng trở thành tổ chức lãnh đạo cách mạng của dân tộc, và Chính cương, Sách lược và Điều lệ tóm tắt đã trở thành những tài liệu quan trọng hướng dẫn cho hoạt động của Đảng. Nội dung của hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) được tóm lược trong Chính cương, Sách lược và Điều lệ tóm tắt. Dưới đây là những điểm chính của hội nghị:

  – Mục tiêu và tầm nhìn: Đảng Cộng sản Việt Nam đặt chủ nghĩa Mac – Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng lý thuyết, với mục tiêu giải phóng công nhân, lao động và đạt được độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Đảng cũng khẳng định vai trò lãnh đạo trong xây dựng Nhà nước và xã hội.

  – Tổ chức và quản lý: Đảng sẽ tổ chức dưới nguyên tắc tập trung dân chủ, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ giữ trách nhiệm quản lý chung và lãnh đạo hàng đầu của Đảng.

  – Nhiệm vụ chính trị: Đảng đặt ra mục tiêu lật đổ chế độ thực dân, xây dựng chế độ Cộng sản và tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đảng cam kết đấu tranh vì lợi ích của công nhân, lao động và dân tộc, hướng tới xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ.

  – Chiến lược cách mạng: Đảng quyết định lựa chọn con đường cách mạng bằng vũ trang để lật đổ chế độ thực dân và giành độc lập cho dân tộc. Đồng thời, Đảng khuyến khích sự đoàn kết của tất cả tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và xã hội chủ nghĩa.

  – Quan hệ quốc tế: Đảng tuyên bố quan tâm và ủng hộ các phong trào giải phóng dân tộc và cách mạng trên khắp thế giới. Đảng hướng đến việc thiết lập quan hệ hợp tác và đoàn kết với những người bạn quốc tế có cùng mục tiêu.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/hoan-canh-noi-dung-va-y-nghia-cua-hoi-nghi-thanh-lap-dang/

   097.110.6895
   097.110.6895