Mẫu bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Bài viết Mẫu bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ là gì?

  1. Mẫu bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ là gì?

  Mẫu bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ là mẫu bản khai do thân nhân của liệt sỹ khai báo, theo quy định của pháp luật quy định: ” Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.”

  Như vậy, có thể thấy, những người có thể được khai trong bản  khai thân nhân liệt sĩ đó là: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, bao gồm con đẻ và con nuôi của liệt sỹ. Trong mẫu bản khai thông tin nhân thân liệt sỹ thì người khai thông tin cần phải khai đầy đủ những nội dung về: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nguyên quán, trú quán, mối quan hệ với liệt sỹ, họ tên của liệt sỹ, nguyên quán của liệt sỹ, bằng Tổ quốc ghi công, liệt kê những thân nhân của liệt sỹ, nội dung của bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ…

  Mẫu bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ được dùng để khai những thông tin về thân nhân của liệt sỹ( bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con nuôi, con đẻ) của liệt sỹ. Dựa vào bản khai thông tin về thân nhân của liệt sỹ mà cư quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận, xem xét và từ đó để tiến hành làm thủ tục, hồ sơ để thân nhân của liệt sỹ được hưởng những chính sách, chế độ của thân nhân liệt sỹ theo quy định của pháp luật.

  2. Mẫu bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————-

   BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ

  Họ và tên: ……(1)

  Sinh ngày … tháng … năm… Nam/Nữ: ………….(2)

  Nguyên quán: …….(3)

  Trú quán: ……(4)

  Mối quan hệ với liệt sĩ: ………….(5)

  Họ và tên liệt sĩ: ….. hy sinh ngày … tháng … năm ….(6)

  Nguyên quán: ………….(7)

  Bằng Tổ quốc ghi công số …(8) …. theo Quyết định số ……… ngày …… tháng … năm … của Thủ tướng Chính phủ.

  Liệt sĩ có những thân nhân sau: (9)

  TT Họ và tên Năm sinh Mối quan hệ với liệt sĩ Nghề nghiệp Chỗ ở hiện nay (Nếu chết ghi rõ thời gian) Hoàn cảnh hiện tại (*)
  1
  2
  3

  …. ngày… tháng… năm…

  Xác nhận của xã, phường ……….

  TM. UBND

  Quyền hạn, chức vụ người ký

  (Chữ ký, dấu)

  Họ và tên

  . ngày … tháng … năm …

  Người khai

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  3. Hướng dẫn sử dụng mẫu bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ:

  (1): Điền họ và tên của người khai bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ

  (2): Điền ngày tháng năm sinh, giới tính của người khai bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ

  (3): Điền nguyên quán của người khai bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ

  (4): Điền trú quán của người khai bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ

  (5): Điền mối quan hệ với liệt sĩ của người khai bản khai thông tin thân nhân liệt sỹ

  (6): Điền họ và tên liệt sĩ, hy sinh ngày tháng năm

  (7): Điền nguyên quán của liệt sỹ

  (8): Điền thông tin về bằng Tổ quốc ghi công

  (9): Điền thông tin của những thân nhân của liệt sỹ

  (*) Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật…

  4. Quy định của pháp luật về chế độ thân nhân của liệt sỹ:

  Liệt sỹ là những người đã có những công lao to lớn trong sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ nền độc lập dân tộc của Tổ quốc, và khi họ mất đi thì đây là một mất mát to lớn, một niềm đau vô hạn đối với gia đình, thân nhân của họ. Để bù đắp một phần nào đó về những mất mát này thì Nhà nước đã có những chính sách, những chế độ đối với thân nhân của liệt sỹ nhằm tưởng nhớ và ghi công của những liệt sỹ.

  Tại Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 đã nêu rõ về những chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sỹ, theo đó thân nhân của liệt sỹ sẽ được hưởng những chế độ ưu đãi như sau: thân của liệt sỹ được cấp  “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của Chính phủ. Bên cạnh đó, thân nhân của liệt sỹ còn được hưởng trợ cp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tquốc ghi công” được hưởng trợ cấp tuất một lần. Theo đó, đối với trợ cấp tuất hàng tháng thì đối những thân nhân của liệt sỹ được hưởng những trợ cấp đó là: Vợ hoặc chồng liệt sĩ, Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;

  Xem thêm  Phân tích 4 khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính

  Đối với một số trường hợp đặc biệt thì thân nhân của liệt sỹ được hưởng trợ cấp sẽ được xác định như sau:trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ quy định mà  sng cô đơn, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tut nuôi dưỡng hằng tháng. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sĩ hoặc có hai con liệt sĩ trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm

  Những ưu đãi mà thân nhân của liệt sỹ được hưởng trợ cấp, đó là: thân nhân của liệt sỹ được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, được hưởng chế độ  bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ, được hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.và những chế độ ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

  – Trong trường hợp vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con lit sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng chế độ ưu đãi trợ cấp tuất hằng tháng và chế độ bảo hiểm y tế. Theo đó, đối với trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi đối tượng quy định  đáng hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp khác có quy định. Còn đối với trường  cấp mai táng thì trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi đối tượng quy định trừ những trường hợp có quy định khác. 

  Khi tiến hành thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng thì cần phải được thực hiện theo nguyên tắc mà pháp luật. Theo đó, đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng thì việc chăm lo sức khỏe, đi sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhim ca Nhà nước và xã hội. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

  Bên cạnh đó còn có những chế độ ưu đãi đối với những người có công với cách mạng, thân nhân của những người có công với cách mạng được phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Và thân nhân của người có công với cách mạng thuộc trường hợp được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng thì hưởng một suất trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng. 

  Trong trường người có công với cách mạng chết mà có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật thì thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng dựa trên những quy định của pháp luật, theo đó: thân nhân của hai người có công với cách mạng trở lên được hưởng tối đa hai suất trợ cấp tuất hằng tháng, thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công với cách mạng trở lên được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một liệt sĩ và trợ cấp tuất hằng tháng của một người có công với cách mạng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên và đồng thời là thân nhân của người có công với cách mạng thì hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân của liệt sĩ theo quy định trừ những trường hợp có quy định khác. ….

  Có thể thấy những chính sách, chế độ ưu đãi của nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thân nhân của những người có công với cách mạng, thân nhân của liệt sỹ là hoàn toàn hợp lý, bởi đây sẽ là một trong những chế độ, chính sách nhằm ghi nhận công lao to lớn của liệt sỹ, người có công với cách mạng và cũng là để bù đắp một phần nào đó đối với thân nhân của liệt sỹ, những người có công với cách mạng. 

  – Cơ sở pháp lý:

  + Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020

  + Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-ban-khai-tinh-hinh-than-nhan-liet-sy-va-huong-dan-soan-thao-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895