Mẫu bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân năm 2023

Bài viết Mẫu bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân năm 2023 được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân là gì?

  1. Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân là gì?

  Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân được hiểu chính là một loại biểu mẫu mà những người đi làm sử dụng để nhằm mục đích có thể tự nhận xét về ưu điểm cũng như nhược điểm của bản thân, sau đó các chủ thể này sẽ nộp bản tự nhận xét đánh giá cá nhân này lên cho đơn vị nơi mình công tác, làm việc. Mục đích của việc này đó chính là để mỗi cá nhân có thể tự nhìn nhận lại năng lực của bản thân một cách cụ thể và khách quan. Cũng từ đó mà họ sẽ rút ra những kinh nghiệm hay những bài học, những điều bản thân còn thiếu sót và nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện chính mình.

  Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân được  sử dụng rất phổ biến và có vai trò quan trọng trong thực tiễn. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về những ưu điểm cũng như nhược điểm của bản thân, nội dung bản tự nhận xét đánh giá cá nhân, phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém cũng như các chủ thể sẽ tự nhận mức xếp loại chất lượng của bản thân,…Sau khi hoàn thành việc lập biên bản, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên của mình và nộp đơn đến nơi làm việc của mình.

  2. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cá nhân cơ bản:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

  Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

  (Trong thời gian 03 năm liên tiếp liền kề)

  Kính gửi: ….

  – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

  – Thủ trưởng đơn vị…

  Họ và tên:…..

  Sinh ngày:….

  Chức vụ:…..

  Đơn vị công tác:…..

  1. Về chính trị, tư tưởng

  ……

  2. Về đạo đức, lối sống

  ……

  3. Về công tác chuyên môn

  …….

  4. Kết quả đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức và người lao động của 03 năm liên tiếp liền kề (xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

  – Năm 20….: …..

  – Năm 20….: ……

  – Năm 20….:…….

  5. Tự nhận xét, đánh giá

  – Ưu điểm:…….

  – Hạn chế:…..

  – Phương hướng rèn luyện, phấn đấu:…….

  …, ngày… tháng …năm 20..

  Nhận xét của lãnh đạo đơn vị

  Người viết

  (ký, ghi rõ họ và tên)

  3. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cá nhân của cán bộ:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …….., ngày ….. tháng …..năm ……….

  BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  I. Sơ lược lý lịch:

  1. Họ và tên:

  2. Giới tính:

  3. Ngày tháng năm sinh:

  4. Dân tộc:

  5. Quê quán: Xã, huyện, tỉnh:

  8. Trình độ lý luận chính trị:

  9. Trình độ ngoại ngữ:

  10. Điện thoại di động:

  Email:

  11. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

  12. Tóm tắt quá trình đào tạo:

  – Tốt nghiệp đại học ngành ….tại Trường …., năm …..

  – Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành ……. tại Trường ….., năm ….

  – Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành ….. tại Trường ….. . năm ….

  13. Tóm tắt quá trình công tác:

  – 00/0000 – 00/0000:

  – 00/0000 – 00/0000:

  – 00/0000 – 00/0000:

  – 00/0000 – 00/0000:

  – 00/0000 – 00/0000:

  – 00/0000 – đến nay:

  I. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng

  1. Về phẩm chất chính trị

  Bản thân có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

  2. Về đạo đức lối sống

  Bản thân có đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị. Gia đình và bản thân luôn được cấp ủy, chính quyền nơi cư trú đánh giá tốt trong chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của địa phương.

  3. Về năng lực công tác

  – Với cương vị Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, tôi đã lãnh đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt được những kết quả nổi bật sau đây:

  – Bên cạnh công tác lãnh đạo, quản lý, tôi đã giảng dạy có chất lượng các học phần trong chương trình đào tạo đại học, các chuyên đề đào tạo sau đại học. Hướng dẫn hơn …. học viên cao học thực hiện và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; đã công bố…. bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành và hội thảo khoa học các cấp; xuất bản …. giáo trình; chủ trì và tham gia ….. đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến đề tài độc lập cấp Nhà nước.

  – Trong quá trình công tác tôi đã được nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng như: Bằng khen, giấy khen; danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; đảng viên xuất sắc…

  4. Tóm tắt ưu khuyết điểm

  Ưu điểm: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh. Luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bản thân và gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  Khuyết điểm: Cần bồi dưỡng để nâng cao năng lực lãnh đạo. Cần mạnh dạn, quyết liệt hơn trong công tác điều hành, quản lý.

  III. Kết luận

  1. Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ

  Xem thêm  Mẫu bảng dự trù kinh phí file Excel và hướng dẫn cách lập

  Bản thân là một cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm và năng lực trong công tác lãnh đạo, quản lý; giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

  2. Về khả năng hoàn thành nhiệm vụ

  Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  3. Về triển vọng và chiều hướng phát triển

  Bản thân có triển vọng phát triển, đủ điều kiện bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn.

  Nơi nhận:

  – Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

  – Lưu hồ sơ cá nhân.

  NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

  Ký và ghi rõ họ tên

  4. Mẫu tự nhận xét, đánh giá cá nhân của giáo viên:

  Phòng GDĐT………
  Trường ……

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————–

  ….ngày ….tháng…..năm…….

  BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

  Năm học: 20…….. – 20……..

  Họ và tên: ……

  Chức vụ: ….. Mã số ngạch: … Bậc lương …… Hệ số lương ……

  Đơn vị công tác: Trường ……

  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……

  Nhiệm vụ được phân công: ……

  Trình độ chính trị: ……

  I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

  1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

  a. Nhận thức tư tưởng, chính trị

  ……

  b. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước

  …….

  c. Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động

  …….

  d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

  ……

  đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

  …….

  2. Về chuyên môn, nghiệp vụ

  a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

  ……

  b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình

  …..

  3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, …)

  ……

  4. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

  a. Ưu điểm

  ……

  b. Khuyết điểm

  …….

  5. Tự đánh giá, xếp loại

  – Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: …

  – Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: ……

  – Xếp loại chung: ……

  …, ngày ………..tháng ……….năm ……

  NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
  (Ký tên và ghi rõ họ và tên)

  II. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (hoặc tập thể đơn vị)

  ….

  Tổ (hoặc tập thể đơn vị) thống nhất xếp loại:

  – Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: …

  – Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: ……

  – Xếp loại chung: …

  ……, ngày ……..tháng ……….năm ……

  TỔ CHUYÊN MÔN (ĐƠN VỊ)
  (Ký tên và ghi rõ họ và tên

  III. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  Xếp loại:

  – Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ……

  – Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: ……

  – Xếp loại chung: ……

  ……, ngày ………..tháng ……….năm ……

  HIỆU TRƯỞNG
  (Ký tên và ghi rõ họ và tên)

  5. Hướng dẫn cách viết bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân:

  Bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân thông thường có 3 nội dung chính như sau:

  – Thông tin cá nhân của người lập biên bản

  Phần thông tin cơ bản thường bao gồm:

  + Họ tên:…

  + Ngày tháng năm sinh:…

  + Quê quán:…

  + Địa chỉ thường trú:…

  + Nghề nghiệp hiện tại:…

  + Đơn vị công tác:…

  – Phần tự đánh giá về ưu điểm:

  Mục ưu điểm thường được chia thành 3 nội dung chính, đó là:

  + Tư tưởng chính trị:…

  + Phẩm chất đạo đức, lối sống:…

  + Thực hiện các nhiệm vụ được giao:…

  Chủ thể là người lập biên bản cần tự nhìn nhận về ưu điểm của bản thân trong 3 mảng này và ghi ra thật rõ ràng và cụ thể.

  – Phần tự đánh giá về khuyết điểm:

  Sau phần tự đánh giá về ưu điểm, các chủ thể sẽ phải điền đầy đủ thông tin vào phần khuyết điểm. Phần này yêu cầu các chủ thể sẽ cần phải trung thực nhìn nhận những nhược điểm của bản thân, dũng cảm nói ra và đưa ra cách khắc phục.

  6. Những lỗi thường gặp khi viết bản tự nhận xét đánh giá cá nhân:

  Hoàn thành bản tự nhận xét đánh giá cá nhân không phải là nhiệm vụ quá khó khăn, thế nhưng không ít người trong chúng ta vẫn mắc lỗi khi viết nó. Cụ thể:

  – Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân quá dài:

  Mỗi một cơ quan, đơn vị sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau về độ dài của bản tự nhận xét đánh giá cá nhân. Độ dài của nó có thể là 1 trang giấy, 2 trang giấy hoặc nhiều hơn. Bạn hãy dựa vào độ dài quy định để viết một bản tự nhận xét thật phù hợp. Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân nên ngắn gọn, súc tích và đúng trọng tâm chứ không nên dài lê thê như một bài diễn văn.

  – Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân không phù hợp với vị trí đang ứng tuyển:

  Không phải chỉ những nhân sự đã làm việc lâu năm mới phải làm bản tự nhận xét đánh giá cá nhân để nộp lên cấp trên mà ngay cả những ứng viên đang tìm việc đôi khi cũng cần hoàn thành một bản tự đánh giá để gửi cho đơn vị mà họ muốn ứng tuyển. Hãy điều chỉnh bản tự nhận xét của bạn theo hướng mà nhà tuyển dụng mong muốn.

  – Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân sử dụng từ ngữ không thích hợp:

  Dù các chủ thể là nhân viên cũ trong công ty hay là người đang đi tìm công việc mới thì cũng chắc chắn rằng bản tự nhận xét đánh giá cá nhân rất quan trọng với mỗi người. Bản tự nhận xét chính là phương tiện để các chủ thể sẽ có thể chứng minh mình là người đủ năng lực, là người hiểu rõ bản thân và luôn không ngừng cố gắng để hoàn thiện mình.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/ban-tu-nhan-xet-danh-gia-ca-nhan-va-huong-dan-cach-viet/

   097.110.6895
   097.110.6895