Mẫu báo cáo tổng kết chi Hội Nông dân thôn, tổ dân phố

Bài viết Mẫu báo cáo tổng kết chi Hội Nông dân thôn, tổ dân phố được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu báo cáo tổng kết chi Hội Nông dân thôn, tổ dân phố:

Hội nông dân được xem là một trong những tổ chức đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Để phát huy đến mức tối đa vai trò của hội nông dân, thường niên, tổ chức này ở từng ban ngành địa phương sẽ tiến hành tổng kết chi hội nông dân thôn, tổ dân phố.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 097.110.6895

1. Mẫu báo cáo tổng kết chi Hội Nông dân thôn, tổ dân phố:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

                                                                                                           .…..ngày…tháng …năm…

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH KHÓA …..

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN……

LẦN THỨ ….., NHIỆM KỲ 20…- 20….

Đại hội đại biểu Hội Nông dân…… diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, quân và dân……… ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ………. với tinh thần: (tên chủ đề của Đại hội) có nhiệm vụ đánh giá kết quả đại hội HND lần thứ … nhiệm kỳ ……… – ………..; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ ……… – ………..; nhằm phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ban Chấp hành Hội Nông dân……. báo cáo quả công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ ……… – ……….. ; phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ ……… – …………

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NHIỆM KỲ ……… – ………

A. TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

 1. Tình hình nông nghiệp
 2. Tình hình nông dân, nông thôn

– Đời sống, thu nhập, việc làm của nông dân

– Vấn đề môi trường, cơ sở hạ tầng kỹ thuật

– Tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nông dân

B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN, NHIỆM KỲ …. – …..

 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

– Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân: xác định nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền.

– Tình hình dư luận chung về: tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng của nông dân.

– Công tác triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Kết quả tuyên truyền từ …….. – ………(nêu số liệu cụ thể).

 1. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

– Công tác vận động, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, cơ sở, chi, tổ Hội

– Đổi mới nội dung, hình thức, hoạt động của cơ sở, chi, tổ Hội

– Công tác cán bộ Hội (đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch cán bộ Hội)

– Xây dựng, tăng trưởng và sử dụng quỹ Hội, hội phí

– Xây dựng mô hình chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp theo Đề án số 24 của Ban chấp hành trung ương Hội.

– Kết quả phân loại tổ chức Hội qua hàng năm, nhiệm kỳ.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát

– Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm và các chương trình chuyên đề theo Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

– Kết quả kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư, kỷ luật của Hội.

 1. Công tác thi đua, khen thưởng

– Tổ chức các phong trào thi đua của Hội, thi đua yêu nước, thi đua phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, thi đua xây dựng nông thôn mới.

– Kết quả các phong trào thi đua từ ……..- ………

– Kết quả công tác khen thưởng, tặng thưởng.

 1. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế (nếu có)

– Chương trình, nội dung dự án, đề án triển khai

– Đón các đoàn quốc tế đến thăm; đưa cán bộ, hội viên nông dân đi nước ngoài.

C. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

 1. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
 2. Tổ chức dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân
 3. Vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, các mô hình

– Tổ chức tập huấn, vận động, hướng dẫn nông dân về kinh tế tập thể, các hình thức, cách làm để phát triển kinh tế tập thể.

Xem thêm  Cảm nhận bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử hay nhất

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu xây dựng mô hình tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác).

D. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI NÔNG DÂN THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 1. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

– Kết quả vận động hội viên thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới

 1. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh
 2. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chăm sóc sức khỏe cán bộ, hội viên nông dân.
 3. Vai trò, trách nhiệm của hội với xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh
 4. Tổ chức dạy nghề cho hội viên nông dân

– Các chương trình dạy nghề cho hội viên nông dân: do Hội tổ chức, Hội phối hợp tổ chức.

– Giới thiệu việc làm, tư vấn nghề nghiệp

– Kết quả cụ thể (……… – ………..)

– Tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

– Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

– Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân

– Đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, xây dựng nông thôn mới.

– Các chương trình đã ký kết với các ban, ngành, đơn vị…

– Thực hiện theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

– Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Đảng viên tham gia sinh hoạt Hội, hội viên được kết nạp vào Đảng, bồi dưỡng giới thiệu hội viên ưu tú cho cấp ủy Đảng để phát triển Đảng.

E. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 1. Đánh giá chung
 2. Một số kết quả nổi bật, nguyên nhân
 3. Hạn chế, yếu kém (trong công tác xây dựng Hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền)
 4. Nguyên nhân, hạn chế

– Nguyên nhân chủ quan

– Nguyên nhân khách quan

5. Bài học kinh nghiệm

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NHIỆM KỲ ……… – ………..

 1. Phương hướng chung
 2. Các chỉ tiêu cụ thể
 3. Nhiệm vụ và giải pháp

2. Ý nghĩa của việc lập báo cáo tổng kết chi Hội Nông dân thôn, tổ dân phố:

– Chi hội nông dân là tổ chức thuộc Hội nông dân Việt Nam. Nó được được thành lập nhằm duy trì, giám sát quá trình sản xuất nông nghiệp của từng địa phương. Hội Nông dân Việt Nam chính là đoàn thể chính trị – xã hội của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam cũng chính là một thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mục đích của Hội Nông dân Việt Nam đó chính là tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, Hội Nông dân Việt Nam luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 

– Hội nông dân Việt Nam có các chức năng cụ thể sau đây:

+ Thứ nhất, Hội Nông dân Việt Nam có chức năng tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

+ Thứ hai, Hội Nông dân Việt Nam có chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

+ Thứ ba, Hội Nông dân Việt Nam có chức năng đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nông dân Việt Nam có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của hoạt động nông nghiệp. Chi hội nông dân là bộ phận của Hội nông dân Việt Nam. Ở từng địa phương, chi hội nông dân cũng thực hiện những chức năng, nhiệm vụ tương ứng với hội nông dân Việt Nam. Điều này thể hiện sự thống nhất trong hệ thống quản lý, hỗ trợ hoạt động nông nghiệp ở nước ta.

– Hằng năm, theo nhiệm kỳ, chi hội nông dân sẽ tiến hành tổng kết, lập báo cáo tổng kết để nhìn nhận lại quá trình hoạt động, xúc tiến hoạt động Nông nghiệp của đất nước. Báo cáo sẽ chỉ ra tình hình thực tiễn, cũng như đưa ra các phương hướng khắc phục mặt hạn chế còn tồn đọng, nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp nước ta. Báo cáo tổng kết được xem là một trong những phương thức duy trì vai trò của Hội nông dân đến với nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam. 

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-bao-cao-tong-ket-chi-hoi-nong-dan-thon-to-dan-pho/

097.110.6895
097.110.6895