Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC

Bài viết Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Khi một cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì cá nhân, cơ quan, tổ chức phải chịu các chế tài về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Theo đó, khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền, chủ thể có hành vi vi phạm phải có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo quyết định đó. Nếu trong thời gian nhất định, chủ thể đó không thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành việc cưỡng chế.

Trong đó, việc cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là một hoạt động thường được áp dụng, đồng thời khi tiến hành hoạt động này cơ quan có thẩm quyền phải lập biên bản theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn hiểu rõ về biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và một số thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề này.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 097.110.6895

1. Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC là gì?

Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là văn bản được lập ra để ghi chép lại việc cưỡng chế thu tiền, tài sản, từ đó làm cơ sở để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền để áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính.

Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được sử dụng để ghi lại các sự kiện pháp lý đã xảy ra về việc cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản cho người khác giữ quy định tại Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định như sau:

– Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật này. Điều 73 quy định về việc thi hành quyết định xử phạt hành chính đó là cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

– Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:

a) Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;

b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

c) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

d) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

Các biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 28 đó là:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

c) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

d) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện;

đ) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

g) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm;

h) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;

i) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

k) Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

2. Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC:

Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu biên bản số 05) được ban hành kèm theo Nghị định số: 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————

BIÊN BẢN

Cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính*

Xem thêm  Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể 2023

Thi hành Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…./QĐ-CCXP ngày…./…./…….. của(2) …….

Hôm nay, ngày…./…./…….., tại(3)……

Chúng tôi gồm:

1. Cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế:

a) Họ và tên:….. Chức vụ: …….

Cơ quan: ……..

b) Họ và tên: ………. Chức vụ: …..

Cơ quan:………..

2. Cơ quan phối hợp (4):

a) Họ và tên:…………. Chức vụ:.. ….

Cơ quan: ………

b) Họ và tên: ………. Chức vụ:.. ……

Cơ quan: ……….

3. Với sự chứng kiến của:

a) Họ và tên(5):………… Nghề nghiệp: …….

Nơi ở hiện nay: ……..

b) Họ và tên(6): …….. Chức vụ:.. ………

Cơ quan: ……

Tiến hành cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

<1. Họ và tên>: ……….. Giới tính: ……….

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…….. ……………. Quốc tịch: ………

Nghề nghiệp:…..

Nơi ở hiện tại: …………

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:……..; ngày cấp:…./…./……..;
nơi cấp: …..

<1. Tên tổ chức vi phạm>:… ……

Địa chỉ trụ sở chính:………

Mã số doanh nghiệp:…….

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

………..

Ngày cấp:…./…./…… ; nơi cấp:…….

Người đại diện theo pháp luật(7): ……… Giới tính: ……….

Chức danh(8): ………….

2. <Cá nhân/Tổ chức> đang giữ tiền, tài sản(9):……..

Địa chỉ(10): ……..

3. Biện pháp cưỡng chế: Thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản cho cá nhân, tổ chức khác giữ.

4. Số tiền, tài sản bị thu, gồm:

a) Về tiền mặt:

Loại tiền(11):……….

Số tiền(12): ……………

(Bằng chữ:……………)

b) Về tài sản:

STT Tên gọi/mô tả tài sản Đơn vị tính Số lượng Đặc điểm Tình trạng Ghi chú

Việc cưỡng chế kết thúc hồi…. giờ…. phút, ngày…./…./……..

Biên bản này gồm…. tờ, được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(13)……………….. là cá nhân bị cưỡng chế/đại diện tổ chức bị cưỡng chế 01 bản, ông (bà)(14)……………. là cá nhân/đại diện tổ chức đang giữ tiền, tài sản 01 bản, 01 bản chuyển cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế.

<Trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký>

Lý do ông (bà)(15) ……. không ký biên bản(16):……..

CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHẾ

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC GIỮ TIỀN, TÀI SẢN

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ CƯỠNG CHẾ

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHỐI HỢP CƯỠNG CHẾ

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC:

(1) Người lập biên bản ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Người lập biên bản ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(3) Người lập biên bản ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Người lập biên bản ghi theo từng trường hợp cụ thể: Họ và tên, chức vụ của người đại diện cho cơ quan phối hợp đã được nêu trong quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(5) Người lập biên bản ghi họ và tên của người chứng kiến.

(6) Người lập biên bản ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tiến hành cưỡng chế.

(7) Người lập biên bản ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Người lập biên bản ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(9) Người lập biên bản ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế.

(10) Người lập biên bản ghi địa chỉ của cá nhân/tổ chức đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế.

(11) Người lập biên bản ghi rõ loại tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ.

(12) Người lập biên bản ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ.

(13) Người lập biên bản ghi họ và tên của cá nhân bị cưỡng chế/người đại diện tổ chức bị cưỡng chế.

(14) Người lập biên bản ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện tổ chức đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế.

(15) Người lập biên bản ghi họ và tên của người vắng mặt hoặc có mặt nhưng từ chối ký biên bản.

(16) Người lập biên bản ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác….

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, cá nhân bị cưỡng chế/đại diện tổ chức bị cưỡng chế, cá nhân/đại diện tổ chức giữ tiền, tài sản có mặt hoặc cố tình vắng mặt, người đại diện cho cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế phải mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tiến hành cưỡng chế và ít nhất 01 người chứng kiến.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-bien-ban-cuong-che-thu-tien-tai-san-de-thi-hanh-quyet-dinh-xu-phat-vphc/

097.110.6895
097.110.6895