Mẫu biên bản họp chi bộ, biên bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ

Bài viết Mẫu biên bản họp chi bộ, biên bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu biên bản họp chi bộ:

Họp chi bộ, sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên, diễn ra liên tục trong công tác hoạt động Đảng ở từng địa phương. Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Dưới đây là mẫu biên bản họp chi bộ, biên bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ. 

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 097.110.6895

1. Mẫu biên bản họp chi bộ:

ĐẢNG ỦY……..

CHI BỘ………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:……..

Địa điểm:………

Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).

Chủ tọa:……….

NỘI DUNG CUỘC HỌP

 1. Phần mở đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng …../20/…….

– Chi bộ cử thư ký cuộc họp:……….

– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

 1. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….).

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể).

-…………

– Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt).

-…………

– Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

-…………

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

-…………

– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp).

…………

 1. Phần kết thúc:

– Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc lúc……… giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được thông qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA  

THƯ KÝ

 

 2. Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ: 

ĐẢNG ỦY……..

CHI BỘ………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ

tháng ….. năm …..

—–

* Thời gian: Vào lúc …. giờ … phút, ngày … tháng … năm ……

* Địa điểm: ………..

* Chủ trì: ………

NỘI DUNG KỲ HỌP:

 1. Phần mở đầu:

– Thu nộp đảng phí hằng tháng của đảng viên.

– Chi bộ cử thư ký: ……….

– Thông báo tình hình đảng viên: Tổng số đảng viên có mặt/tổng số đảng viên của chi bộ: … / …, trong đó:

+ Số đảng viên chính thức có mặt/tổng số đảng viên chính thức: … / …

+ Số đảng viên dự bị có mặt/tổng số đảng viên dự bị: … / …

– Số đảng viên vắng mặt: …. đồng chí (ghi rõ họ tên từng đồng chí và lý do vắng mặt):

…………

* Giới thiệu đại biểu cấp trên dự (nếu có): ………

 1. Phần nội dung
 2. Về công tác chính trị tư tưởng

1.1. Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị

….……

1.2. Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên

………

1.2. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên

……..…

 1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Đánh giá kết quả chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong tháng

* Kết quả đạt được: …………

* Hạn chế, khuyết điểm: …………

* Nguyên nhân (khách quan, chủ quan): …………

Xem thêm  Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi năm 2019) mới nhất 2023

2.2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ

………

2.3. Đánh giá công tác xây dựng Đảng của chi bộ

– Việc phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên

……….

– Công tác giám sát thường xuyên của chi bộ đối với đảng viên

………

– Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành

………

– Công tác bồi dưỡng đối tượng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên, công nhận đảng viên chính thức của chi bộ (nếu có)

………

– Các nội dung khác cần triển khai thực hiện (nếu có)

………

2.4. Đánh giá kết quả lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội

………

2.5. Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên (theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; tập trung vào vào các vấn đề trọng tâm, thiết thực, bức xúc trước mắt)

………

 1. Chi bộ thảo luận (Ghi trung thực ý kiến phát biểu của từng đảng viên)

………

III. Phần kết thúc

 1. Kết luận của đồng chí bí thư chi bộ:

………

 1. Chi bộ biểu quyết thông qua nghị quyết:

– Số đảng viên đồng ý: ………. đồng chí (đạt ……%)

– Số đảng viên không đồng ý: …… đồng chí (đạt ……%)

– Số đảng viên có ý kiến khác: …… đồng chí (ghi rõ những ý kiến khác của đảng viên trong biên bản sinh hoạt chi bộ và ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì về nội dung ý kiến khác đó):

…….

 1. Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ

……….

Cuộc họp kết thúc lúc …..giờ …. phút, ngày ….. tháng …. năm ….

Biên bản được thông qua trước chi bộ.

CHỦ TRÌ

(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 3. Khái quát về sinh hoạt, họp chi bộ:

– Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động của tập thể toàn thể đảng viên quan trọng, để bàn bạc và thảo luận đưa ra quyết định về giải pháp hoặc chủ trương nào trong xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ nói riêng.

– Về nội dung sinh hoạt chi bộ thường thể hiện những mục tiêu, quan điểm về công tác chính trị, tư tưởng. Cụ thể như sau: 

+ Đối với công tác về chính trị, tư tưởng: Buổi sinh hoạt chi bộ, báo cáo sinh hoạt chi bộ sẽ khái quát tình hình chính trị dựa trên những nội dung về thời sự ở trong nước và quốc tế, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Đưa ra những nội dung này nhằm mục đích chỉ ra sự phù hợp với nhiệm vụ và chức năng của chi bộ để thông qua đó phổ biến và trao đổi. Đây được xem là cách thức chứng minh khách quan và rõ nét nhất, để từ đó mọi người thấy được tính xác thực trong nội dung mà buổi họp chi bộ đề xuất, đưa ra. Đồng thời, thông qua buổi sinh hoạt chi bộ, cán bộ chức năng sẽ kịp thời chủ động thông báo những văn bản, chủ trương của Nhà nước, Đảng, tổ chức đảng, chính quyền, cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội từ các cấp phổ biến trong chi bộ; đưa ra những đánh giá về tình hình trong tư tưởng của mỗi đảng viên cho tới quần chúng mà thuộc phạm vi lãnh đạo chi bộ, cùng những vấn đề chi bộ quan tâm. Qua đó định hướng những tư tưởng và nhận thức kịp thời cho đảng viên

+ Trong thực hiện các nhiệm vụ về chính trị, buổi sinh hoạt chi bộ sẽ nêu đánh giá về kết quả trong công tác lãnh đạo về nhiệm vụ chính trị từng tháng tại chi bộ, qua đó chỉ rõ những hạn chế, ưu điểm và nhược điểm, nguyên nhân để tìm ra phương hướng khắc phục; đồng thời bày tỏ sự đánh giá khách quan về việc thực hiện các Nghị quyết về tăng cường xây dựng, ngăn chặn, chỉnh đốn, đẩy lùi những suy thoái về chính trị, lối sống, đạo đức. Đồng thời đẩy mạnh tích cực học tập, cùng nhau làm theo đạo đức tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua những đánh giá này, buổi sinh hoạt chi bộ đưa ra kết quả trong lãnh đạo chính quyền và đoàn thể chính trị – xã hội. 

– Có thể thấy, sinh hoạt, họp chi bộ được xem là buổi thảo luận, đánh giá về những kết quả đã được trong hoạt động chi bộ tài nhiệm kỳ vừa qua, từ đó đưa ra những đánh giá về những hoạt động thực tiễn đó. Từ những đánh giá này, cán bộ chức năng cùng toàn thể thành viên chi bộ srx đưa ra được những mục tiêu, phương hướng hoạt động về chính trị, tư tưởng. Hơn hết, việc sinh hoạt, công tác chi bộ này góp phần giúp quá trình thực hiện, tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng được toàn diện, khách quan và triệt để hơn. Đây được xem là cơ sở thúc đẩy sự phát triển của Đảng, của Nhà nước. 

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-bien-ban-hop-chi-bo-bien-ban-sinh-hoat-chi-bo-thuong-ky/

097.110.6895
097.110.6895