Mẫu đơn đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài (05/TP-TTTM)

Mẫu đơn đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài (05/TP-TTTM)

Bài viết Mẫu đơn đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài (05/TP-TTTM) được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu đơn đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài là gì?

  1. Mẫu đơn đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài là gì?

  Mẫu đơn đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài là mẫu đơn do Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam lập ra gửi đến cơ quan có thẩm quyền trước khi chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động. Mẫu đơn đăng ký hoạt động chi nhanh tổ chức trọng tài nước ngoài nêu rõ những thông tin về Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, địa chỉ trụ sở, điện thoại, email, giấy phép thành lập, tên trụ sở chính, tên chi nhánh, lĩnh vực hoạt động của chi nhánh, thông tin của trưởng chi nhánh… Mẫu đơn đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài. Mẫu đơn đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền- Sở Tư Pháp để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét và tiến hành những thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài.

  2. Mẫu đơn đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài:

  Mẫu số 05/TP-TTTM

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

  ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

  CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỒ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  Kính gửi: Sở Tư pháp…(1)

  Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: ….…(2)

  Địa chỉ trụ sở chính: …(3)

  Điện thoại:…. Fax:……(4)

  Email: ….Website: (nếu có)……(5)

  Giấy phép thành lập số: ……(6)

  Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm…. tại……(7)

  Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

  1. Tên Chi nhánh: ………(8)

  Tên viết tắt: ……(9)

  Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ……(10)

  2. Trụ sở Chi nhánh:(11)

  Địa chỉ: …(12)

  Điện thoại: …….Fax: ……… Email: ……(13)

  3. Trưởng Chi nhánh:

  Họ và tên: ……… Giới tính:……(14)

  Ngày sinh:…….. Điện thoại:…….. Email:……(15)

  Số hộ chiếu /Chứng minh nhân dân:…do …cấp ngày……(16)

  4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh: ……(17)

  Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung trong Giấy đăng ký, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Chi nhánh.

  Tài liệu gửi kèm bao gồm:(18)

  1 …

  2 ……

  Tỉnh (thành phố), ngày……tháng …năm…….

  Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  (Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

  3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài:

  (1): Điền nơi tiếp nhận đơn

  (2): Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  (3): Điền địa chỉ trụ sở chính

  (4): Điền số điện thoại/ Fax

  (5): Điền Email/ Website (nếu có)

  (6): Điền số Giấy phép thành lập

  (7): Điền ngày, tháng, năm cấp

  (8): Điền tên Chi nhánh

  (9): Điền tên viết tắt.

  (10):Điền tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)

  (11): Điền trụ sở Chi nhánh

  (12): Điền địa chỉ

  (13): Điền số điện thoại/ fax/email

  (14) (15) (16):  Điền họ tên, ngày, tháng, năm sinh của Trưởng Chi nhánh, số hộ chiếu/ chứng minh nhân dân

  (17): Điền lĩnh vực hoạt động của chi nhánh

  (18): Điền tài liệu kèm theo

  4. Quy định của pháp luật về tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

  Theo đó, pháp luật Việt Nam hiện hành quy định về hoạt động tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, theo đó, tổ chức trọng tài nước ngoài đã được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì được phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Và tổ chức trọng tài nước ngoài Việt Nam có thể hoạt động dưới hình thức chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài ( chi nhánh) hoặc hoạt động dưới hình thức là văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài ( văn phòng đại diện).

  Đối với hình thức chi nhánh của Tổ chức trọng tài thương mại thì ở hình thức này, chi nhánh được hiểu là một đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài, chi nhánh tổ chức trọng tài thương mại được thành lập và thực hiện hoạt động tại Việt Nam phải tuân theo những quy định của pháp luật Việt Nam. Trưởng Chi nhánh của tố chức là người đại diện theo uỷ quyền của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

  Xem thêm  H2S + NaOH → Na2S + H2O

  Tổ chức trọng tài nước ngoài cử một Trọng tài viên làm Trưởng Chi nhánh và Tổ chức trọng tài nước ngoài và Chi nhánh của mình chịu trách nhiệm về hoạt động của Chi nhánh trước pháp luật Việt Nam. Đối với hình thức là văn phòng đại diện  của tổ chức trọng tài nước ngoài thì văn phòng đại diện được hiểu  là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài được thành lập và tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hoạt động trọng tài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp và tổ chức trọng tài nước ngoài phải chịu trách nhiệm về hoạt động của Văn phòng đại diện trước pháp luật Việt Nam.

  – Đối với mỗi hình thức hoạt động khác nhau của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thì sẽ có những quyền và nghĩa vụ nhất định, đây là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản, theo đó:

  – Đối với chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thì chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài có những quyền và nghĩa vụ như: có quyền thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh, tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam, bên cạnh đó, chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài có quyền chuyển thu nhập của Chi nhánh ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam, được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam để phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh, chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài phải có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Ngoài ra, chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài có quyền được chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài theo ủy quyền của tổ chức trọng tài nước ngoài và cung cấp dịch vụ trọng tài, hoà giải và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại, cung cấp các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ khác cho việc giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài nước ngoài khác theo quy định của pháp luật và sẽ trả thù lao cho trọng tài viên, thu phí trọng tài và các khoản thu hợp pháp khác sau khi đã hoàn thành công việc. 

  Tại chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài thì sẽ có chế độ tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết tranh chấp cho Trọng tài viên. Khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sẽ phải lưu trữ hồ sơ, cung cấp các bản sao quyết định trọng tài. Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài có nghĩa vụ phải hoạt động theo đúng lĩnh vực ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động, chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Chi nhánh và phải thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động của Chi nhánh với Sở Tư pháp nơi Chi nhánh đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. 

  – Đối với văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thì văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài Việt Nam có những quyền và nghĩa vụ nhất định mà pháp luật đã quy định. Theo đó, văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài cũng có những quyền và nghĩa vụ tương tự như chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài như: tìm kiếm, thúc đẩy các cơ hội hoạt động trọng tài của tổ chức mình tại Việt Nam, tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam,  thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện, mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện, văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài phải có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Về hoạt động thì văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và không được thực hiện hoạt động trọng tài tại Việt Nam. Khi hoạt động tại Việt Nam thì văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá hoạt động trọng tài, phải chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện và phải thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động của Văn phòng đại diện với Sở Tư pháp nơi Văn phòng đại diện đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  – Cơ sở pháp lý:

  + Luật trọng tài thương mại 2010

  + Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại

  + Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-don-dang-ky-hoat-dong-chi-nhanh-to-chuc-trong-tai-nuoc-ngoai-05-tp-tttm/

   097.110.6895
   097.110.6895