Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế?

Bài viết Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Biểu mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế là biểu mẫu được lập ra để đề nghị được cấp mã số thuế cho hóa đơn điện tử của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh…  Dưới đây là Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022 được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Quản lý thuế 2019;

– Nghị định 123/2020/NĐ-CP nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ.

Luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 097.110.6895

1. Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử là một dãy số giao dịch duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được cấp theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi: …

Tên tổ chức/cá nhân để nghị cấp hóa đơn: …

Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ thư điện tử: …Điện thoại liên hệ: ….

Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày: ….Cơ quan cấp: …

Mã số thuế (nếu có): …

Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn): …

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đi nhận hóa đơn

Ngày cấp: …. Nơi cấp: ….

DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Tên hàng hóa, dịch vụ: …

Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: …

Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: ….

Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: ….

Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): …

Doanh thu phát sinh: …

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

– Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

…, ngày …tháng… năm…

NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

2. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 91 Luật quản lý thuế 2019, theo đó đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ một trong các trường hợp sau:

+ Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực như: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm về việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp có rủi ro về thuế cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Xem thêm  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là gì?

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh phải khai thuế, nộp thuế.

Hóa đơn điện tử có mã là hóa đơn bán hàng khi được cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh trong các trường hợp sau:

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

+ Tổ chức có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ dù không thực hiện hoạt động kinh doanh;

+ Doanh nghiệp có phát sinh thanh lý tài sản sau khi doanh nghiệp đó đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà cần có hóa đơn để giao cho người mua;

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi doanh nghiệp đã ngừng hoạt động kinh doanhcần có hóa đơn để giao cho người mua nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản; doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh; doanh nghiệp đã bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử có mã là hóa đơn giá trị gia tăng khi được cơ quan thuế cấp  theo từng lần phát sinh trong các trường hợp:

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc một trong các trường hợp sau: Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua; doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;  doanh nghiệp bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

+ Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá có thuế giá trị gia tăng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

3. Cấp mã hóa đơn điện tử:

Hóa đơn điện tử có mã do cơ quan thuế cấp phải hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của hóa đơn đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người mua có thể đọc được bằng phương tiện điện tử, cụ thể:

+ Hóa đơn phải đầy đủ nội dung, bao gồm những thông tin cơ bản sau: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn;  Tên liên hóa đơn áp dụng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in; Số hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng; Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua; Thời điểm lập hóa đơn; Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử;  Mã của cơ quan; Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có); Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn; Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn.

+ Đúng định dạng về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có: thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử, thành phần chứa dữ liệu chữ ký số và thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã cơ quan thuế;

+ Đúng thông tin đăng ký;

+ Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-don-de-nghi-cap-hoa-don-dien-tu-co-ma-cua-co-quan-thue/

097.110.6895
097.110.6895