Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mới nhất

Bài viết Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Cách mạng công nghiệp 4.0 lan rộng đã tạo ra một làn sóng mới tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống và trên mọi lĩnh vực. Trong đó, ngành viễn thông, một ngành kinh tế – kỹ thuật gắn liền với khoa học công nghệ, là một trong những ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất. Ngành viễn thông Việt Nam hiện nay cũng đang dần khẳng định mình qua nhiều thành tựu.

Khi bạn kinh doanh dịch vụ viễn thông, đã được cấp giấy phép nhưng giấy phép nhưng giấy phép bị hỏng, bị rách hoặc đánh mất thì bạn phải làm đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Bài viết hướng dẫn bạn soạn thảo đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 097.110.6895

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông là gì?

Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm:

a) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, có thời hạn không quá 15 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng;

b) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng.

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp để có thể tiếp tục kinh doanh dịch vụ viễn thôi khi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cũ có những vấn đề không thể tiếp tục sử dụng.

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được lập ra nhằm làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp để họ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông của mình khi giấy phép kinh doanh cũ của họ mắc phải những vấn đề trong luật định.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

………, ngày…tháng…năm..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kính gửi: Cục Viễn thông

– Căn cứ Luật Viễn thông;

– Căn cứ Nghị định số …………………… ngày…tháng…năm… của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

– Căn cứ Thông tư số …/…… ngày…tháng…năm… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;

– (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ………..(1)

2. Địa chỉ trụ sở chính: (2): ……

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: … do …… cấp ngày … tháng … năm … tại …

4. Điện thoại: …………. Fax: …………………… Website …..……………….

Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp lại

1. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị được cấp lại

Giấy phép (3) số: …. cấp ngày …. tháng ….năm …..

2. Lý do đề nghị cấp lại:

 bị mất

 bị rách

 bị cháy

 bị tiêu huỷ dưới hình thức khác (ghi rõ)

Phần 3. Cam kết

(4) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Nơi nhận:

– Như trên;

…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông:

– Tại phần đề gửi, bạn điền tên cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp lại giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện)

+ Cục Viễn thông xét cấp lại giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông khác ngoài các trường hợp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

(1) Bạn điền tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa.

(2) Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư.

(3) Bạn viết tên giấy phép.

(4) Bạn điền tên doanh nghiệp cam kết.

4. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông:

Trình tự thực hiện

Đối với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông còn hiệu lực và bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh đến Cục Viễn thông.

Xem thêm  Đơn kháng cáo là gì? Hướng dẫn cách viết đơn kháng cáo?

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Cục Viễn thông có trách nhiệm:

+ Xét cấp lại giấy phép viễn thông đối với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục trưởng Cục Viễn thông (đối với loại hình giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT);

+ Trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông (đối với giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mà Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện trên cơ sở hồ sơ thẩm định do Cục Viễn thông trình)

Cách thức thực hiện:

– Nộp trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng dịch vụ bưu chính đến Cục Viễn thông

– Nộp trực tuyến (Cục Viễn thông sẽ hướng dẫn cụ thể khi điều kiện kỹ thuật cho phép).

Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép viễn thông (Đối với giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông áp dụng Mẫu 04/GPKDVT tại Thông tư 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện: 

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:+ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp lại giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện)

+ Cục Viễn thông xét cấp lại giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông khác ngoài các trường hợp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Viễn thông

Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được cấp lại

Lệ phí: Không

Cơ sở pháp lý:

– Luật Viễn thông 2009

– Nghị định số 25/2011/NĐ-CP

– Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT

Điều kiện kinh doanh dịch vụ viễn thông

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông;

b) Có đủ khả năng tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với quy mô của dự án;

c) Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông;

d) Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp, ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do Cục cấp hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do Bộ cấp nếu doanh nghiệp có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, hồ sơ đề nghị cấp mới, hồ sơ đề nghị cấp, đổi, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông để được cấp phép.

Cục Viễn thông ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Cục để giải trình nếu doanh nghiệp không triển khai trên thực tế nội dung quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được cấp sau thời hạn 02 (hai) năm kể từ ngày được cấp giấy phép, hoặc doanh nghiệp không thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông khi ngừng cung cấp các dịch vụ viễn thông theo giấy phép được cấp 01 (một) năm liên tục. Sau 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình hoặc nội dung giải trình không phù hợp thì Cục Viễn thông ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do Cục cấp hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do Bộ cấp.

Cục Viễn thông ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do Cục cấp hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do Bộ cấp sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp được cấp phép vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật Viễn thông;

b) Doanh nghiệp có hoạt động không phù hợp với nội dung giấy phép viễn thông được cấp, gây hậu quả nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Cục Viễn thông ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do Cục cấp hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do Bộ cấp nếu doanh ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông được quy định trong giấy phép đã được cấp và đã hoàn thành thủ tục ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-don-de-nghi-cap-lai-giay-phep-kinh-doanh-dich-vu-vien-thong-moi-nhat/

097.110.6895
097.110.6895