Mẫu hợp đồng cho mượn nhà làm trụ sở, văn phòng công ty

Mẫu hợp đồng cho mượn nhà làm trụ sở, văn phòng công ty

Bài viết Mẫu hợp đồng cho mượn nhà làm trụ sở, văn phòng công ty được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng:

1. Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng:

Tải về hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————- 

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ LÀM VĂN PHÒNG

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ:…., chúng tôi gồm:

BÊN CHO MƯỢN (Sau đây gọi tắt là Bên A):

Ông:………….. Sinh năm:………..

CMND số :………………Ngày cấp:………………Nơi cấp:………

Cùng vợ là bà :…………. Sinh năm :…….

CMND số :………….Ngày cấp:………Nơi cấp:……

Cùng thường trú tại:…..

BÊN MƯỢN (Sau đây gọi tắt là Bên B):

* Nếu bên mượn là công ty thì ghi như sau:

Công ty ….

Mã số thuế:……

Địa chỉ trụ sở chính:……

Người đại diện:………Chức vụ:………

* Nếu bên mượn là cá nhân thì ghi như sau:

Ông:……….. Sinh năm :……

CMND số :………Ngày cấp:……….Nơi cấp:……

Nơi thường trú :…..

Chỗ ở hiện tại:……

Hai bên cùng thoả thuận, thống nhất lập hợp đồng cho mượn nhà với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG(1)

Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ/một phần căn nhà tại địa chỉ: ………, có thực trạng theo Giấy chứng nhận……..…./ hoặc giấy bàn giao nhà/ giấy tờ khác/diện tích như sau:…

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN

1. Thời hạn mượn: …. Năm/tháng tính từ ngày … tháng …. năm …. đến ngày … tháng …. năm ….

2. Mục đích mượn: Bên A đồng ý cho mượn và Bên B đồng ý mượn nhà của bên A để làm trụ sở Văn phòng đại diện/Trụ sở công ty…. (mã số thuế:…….)

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A(2)

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Giao nhà cho bên B theo đúng hợp đồng;

– Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;

– Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường;

– Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích mượn;

– Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có).

2. Bên A có các quyền sau đây:

– Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Sử dụng nhà không đúng mục đích mượn;

+ Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác mượn lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang mượn mà không có sự đồng ý của bên A;

+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

– Cải tạo, nâng cấp nhà cho mượn khi được bên mượn đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B sử dụng chỗ ở;

– Được lấy lại nhà cho mượn khi hết hạn hợp đồng mượn.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B(2)

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

– Sử dụng nhà đúng mục đích đã thoả thuận;

– Giữ gìn nhà, sửa chữa hư hỏng do mình gây ra;

– Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

– Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian mượn nhà;

– Trả nhà cho bên A theo đúng theo thoả thuận.

2. Bên B có các quyền sau đây:

– Được cho mượn lại nhà đang mượn, nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

– Được tiếp tục mượn theo các điều kiện đã thoả thuận với bên A trong trường hợp được thay đổi chủ sở hữu nhà;

– Được ưu tiên mua nhà đang mượn, khi bên A thông báo cho bên B về việc bán ngôi nhà;

– Đơn phương đình chỉ hợp đồng mượn nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên A có một trong các hành vi sau đây:

+ Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;

+ Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

– Được thay đổi cấu trúc ngôi nhà nếu được bên cho mượn đồng ý bằng văn bản.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được cần phải thực hiện bằng cách hoà giải; nếu hoà giải không thành, thì đưa ra toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: CÁC THOẢ THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng mới có giá trị để thực hiện.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

Đã khai đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận với bên B đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản để thực hiện.

……………., ngày …… tháng …… năm …….

BÊN CHO MƯỢN                                     BÊN MƯỢN

(Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu hợp đồng mượn nhà ở:

Tải về hợp đồng mượn nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ Ở

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ:………….., chúng tôi gồm:

BÊN CHO MƯỢN (Sau đây gọi tắt là Bên A):

Ông:…… Sinh năm:…………

CMND số :………Ngày cấp:………Nơi cấp:……

Cùng vợ là bà :……. Sinh năm :……

CMND số :……Ngày cấp:……Nơi cấp:………

Cùng thường trú tại:…..

BÊN MƯỢN (Sau đây gọi tắt là Bên B):

Ông:….. Sinh năm :………..

CMND số :…………Ngày cấp:…………Nơi cấp:………

Nơi thường trú :……….

Chỗ ở hiện tại:……

Hai bên cùng thoả thuận, thống nhất những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG(1)

Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ/một phần căn nhà tại địa chỉ: ………., có thực trạng theo Giấy chứng nhận…………..…./ hoặc giấy bàn giao nhà/ giấy tờ khác/diện tích như sau:…….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN

Thời hạn mượn: …. Năm/tháng tính từ ngày … tháng …. năm …. đến ngày … tháng …. năm ….

Mục đích mượn: Bên A đồng ý cho mượn và Bên B đồng ý mượn nhà của bên A để làm chỗ ở cho …. người gồm: …

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A(2)

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Giao nhà cho bên B theo đúng hợp đồng;

– Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;

– Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường;

– Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích mượn;

– Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có).

– Thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú với cơ quan có thẩm quyền cho Bên B.

2. Bên A có các quyền sau đây:

– Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Sử dụng nhà không đúng mục đích mượn;

+ Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác mượn lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang mượn mà không có sự đồng ý của bên A;

+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

– Cải tạo, nâng cấp nhà cho mượn khi được bên mượn đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B sử dụng chỗ ở;

– Được lấy lại nhà cho mượn khi hết hạn hợp đồng mượn.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B(2)

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

– Sử dụng nhà đúng mục đích đã thoả thuận;

– Giữ gìn nhà, sửa chữa hư hỏng do mình gây ra;

– Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

– Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian mượn nhà;

– Trả nhà cho bên A theo đúng theo thoả thuận.

2. Bên B có các quyền sau đây:

– Được cho mượn lại nhà đang mượn, nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

– Được tiếp tục mượn theo các điều kiện đã thoả thuận với bên A trong trường hợp được thay đổi chủ sở hữu nhà;

– Được ưu tiên mua nhà đang mượn, khi bên A thông báo cho bên B về việc bán ngôi nhà;

– Đơn phương đình chỉ hợp đồng mượn nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên A có một trong các hành vi sau đây:

+ Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;

+ Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

– Được thay đổi cấu trúc ngôi nhà nếu được bên cho mượn đồng ý bằng văn bản.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được cần phải thực hiện bằng cách hoà giải; nếu hoà giải không thành, thì đưa ra toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xem thêm  Luật sư tư vấn luật ly hôn trực tuyến miễn phí tại Vĩnh Long

ĐIỀU 6: CÁC THOẢ THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng mới có giá trị để thực hiện.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

Đã khai đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận với bên B đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản để thực hiện.

….., ngày …… tháng …… năm …….

             BÊN CHO MƯỢN                                                                              BÊN MƯỢN

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

3. Lưu ý khi soạn hợp đồng cho mượn nhà:

(1) Mô tả rõ đặc điểm căn nhà/phần nhà cho mượn (diện tích, số tầng, loại nhà, trang thiết bị đi kèm); nếu phần mô tả đặc điểm dài các bên có thể làm phụ lục kèm theo hợp đồng để mô tả.

(2) Tham khảo quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định từ Điều 494 đến Điều 499 Bộ luật dân sự 2015.

Thêm nữa, khi soạn thảo hợp đồng cho mượn nhà, các bạn cần lưu ý quyền của bên mượn (có được phép sửa chữa gì hay không? có được phép đầu tư gì hay không? sau khi hết thời hạn cho mượn nhà thì chi phí đầu tư xử lý ra sao?…). Vì nếu không thỏa thuận rõ ràng, chi tiết ngay từ đầu thì có thể xảy ra vấn đề tranh chấp sau này.

4. Thủ tục công chứng hợp đồng cho mượn nhà ở:

Bước 1: Các bên giao kết hợp đồng cùng có mặt tại Phòng công chứng và nộp phiếu yêu cầu công chứng. Nếu một trong những người yêu cầu công chứng hợp đồng mượn nhà  ở (HĐ) ở trong tình trạng già yếu không thể đi lại được hoặc đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở Phòng công chứng được thì có thể đề nghị Công chứng viên (CCV) đến tại nơi ở của người đó để thực hiện công chứng HĐ.

Bước 2: Công chứng viên (CCV) tiến hành việc kiểm tra nhân thân, năng lực hành vi của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng; Kiểm tra các giấy tờ cần thiết, liên quan đến việc giao kết hợp đồng và tình trạng pháp lý của nhà ở cho mượn. 

Bước 3: CCV đọc HĐ cho các bên giao kết hợp đồng nghe hoặc yêu cầu các bên giao kết tự đọc HĐ. Nếu cần chỉnh sửa, bổ sung thì các bên tự thực hiện hoặc yêu cầu CCV chỉnh sửa (nếu HĐ do CCV soạn thảo).

Bước 4: Các bên giao kết ký hợp đồng, CCV chứng nhận HĐ.

Bước 5: Đóng dấu vào HĐ, thu phí công chứng và trả HĐ đã được công chứng.

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công chứng số …

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– HĐ đã được soạn thảo sẵn, nếu không tự soạn thảo được thì đề nghị CCV soạn thảo.

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn gía trị sử dụng của các chủ thể giao kết hợp đồng.

– Giấy chứng nhận nhà ở (bất động sản)

+Trường hợp nhà ở cho mượn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì chủ sở hữu phải nộp các giấy tờ khác có liên quan để chứng minh quyền sở hữu tài sản.

+Trường hợp đã có hợp đồng chuyển dịch nhà ở hợp pháp nhưng chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nay muốn cho mượn còn phải xuất trình kèm theo biên lai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và biên lai nộp lệ phí trước bạ nhà đất.

+Trường hợp bên cho mượn nhà ở là người thừa kế còn phải xuất trình kèm theo một trong các loại văn bản như: Văn bản phân chia di sản hoặc Văn bản khai nhận di sản.

+ Trường hợp người yêu cầu công chứng là người đại diện theo ủy quyền còn phải nộp văn bản ủy quyền.

– Các giấy tờ khác có liên quan để chứng minh nhà ở cho mượn thuộc quyền sở hữu của cá nhân nếu Giấy chứng nhận quyền hữu nhà ở chỉ ghi tên một người.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc; nếu nộp hồ sơ sau 10g30ph buổi sáng thì trả kết quả sang buổi chiều và nộp hồ sơ sau 16 giờ thì trả kết quả sang ngày làm việc hôm sau.(Không tính thời gian xác minh làm rõ những trường hợp cần phải kiểm tra)

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng số …

b) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan: Công an, UBND xã, phường, thị trấn; Tài nguyên Môi trường…. khi cần phải xác minh hoặc cung cấp các thông tin có liên quan đến việc công chứng hợp đồng.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng cho mượn nhà.

5. Xin mẫu hợp đồng cho mượn nhà đơn giản, chuẩn nhất:

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Quý Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về mẫu đơn hợp đồng cho mượn nhà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Sau đây là mẫu hợp đồng cho mượn nhà:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ

Hôm nay, ngày…..tháng..…năm…., tại địa chỉ……

Chúng tôi gồm :

1. BÊN CHO MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):… 

Sinh ngày:…. 

Chứng minh nhân dân số: ……  cấp ngày ….. tại…. 

Hộ khẩu thường trú: ….. 

2. BÊN MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà):…. 

Sinh ngày:….. 

Chứng minh nhân dân số: ….cấp ngày ….. tại…… 

Hộ khẩu thường trú:…… 

Hai bên thảo thuận lập và ký hợp đồng này để thực hiện việc mượn nhà đối với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: ĐỊA ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH NHÀ CHO MƯỢN

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ diện tích nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A tại địa chỉ:

Nhà có đặc điểm sau: ……. 

Diện tích: …… 

Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số ….. do …. cấp ngày ….tháng….năm……

1.2. Bên B đồng ý mượn của Bên A toàn bộ quyền sử dụng nhà theo mô tả nói trên.

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH MƯỢN

Mục đích sử dụng nhà mượn:

………………………………..

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CHO MƯỢN

Thời hạn cho mượn nhà và quyền sử dụng đất nói trên là ….năm, bắt đầu từ ngày….tháng….năm……

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có;

– Thanh toán cho Bên B chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản (nếu có thỏa thuận);

– Bồi thường thiệt hại cho Bên B, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho Bên B biết dẫn đến gây thiệt hại cho Bên B, trừ những khuyết tật mà Bên B biết hoặc phải biết.

2. Bên A có các quyền sau đây:

– Đòi lại tài sản ngay sau khi hết thời hạn cho mượn, nếu Bên A có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn, thì được đòi lại tài sản đó mặc dù Bên B chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý là………………………………..……

– Đòi lại tài sản khi Bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của Bên A;

– Đòi bồi thường thiệt hại đối với tài sản do Bên B gây ra.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

– Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;

– Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của Bên A;

– Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn;

– Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn.

2. Bên B có các quyền sau đây:

– Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận;

– Yêu cầu bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, (nếu có thỏa thuận).

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này.

6.2. Khi có tranh chấp lien quan đến hợp đồng này trước tiên hai Bên cùng nhau thương lượng để giải quyết, trong trường hợp không thể thương lượng được sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

6.3. Hai bên đã đọc lại, hoàn toàn nhất trí với những nội dung của hợp đồng và cùng ký tên dưới đây để làm chứng.

Bên cho mượn nhà A                                                     Bên mượn nhà B
       (ký và ghi rõ họ tên)                                                   (ký và ghi rõ họ tên)

Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0971106895

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-hop-dong-cho-muon-nha-lam-tru-so-van-phong-cong-ty-de-o/

097.110.6895
097.110.6895