Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền viết như thế nào?

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền viết như thế nào?

Bài viết Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền viết như thế nào? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền:

  1. Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền:

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ….ngày…. tháng… năm…..

  HỢP ĐỒNG

  HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

   

  Tại Ủy ban nhân dân………

  (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận, huyện), chúng tôi gồm có:

  Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A): ………

  Ông (Bà): …………

  Sinh ngày: …….

  Chứng minh nhân dân số:….cấp ngày …… tại……

  Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

  Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

  1. Chủ thể là vợ chồng:

  Ông: ……..

  Sinh ngày: …………

  Chứng minh nhân dân số:…..cấp ngày…… tại………

  Hộ khẩu thường trú:……

  Cùng vợ là bà:

  Sinh ngày: …….

  Chứng minh nhân dân số:….cấp ngày…… tại………

  Hộ khẩu thường trú:……………

  (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

  2. Chủ thể là hộ gia đình:

  Họ và tên chủ hộ:

  Sinh ngày: ……

  Chứng minh nhân dân số:…..cấp ngày…… tại……

  Hộ khẩu thường trú:……

  Các thành viên của hộ gia đình:

  – Họ và tên: …………

  Sinh ngày: …….

  Chứng minh nhân dân số:……..cấp ngày …… tại ………

  Hộ khẩu thường trú: ………

  * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

  Họ và tên người đại diện:………

  Sinh ngày: ……….

  Chứng minh nhân dân số:…..cấp ngày …… tại……

  Hộ khẩu thường trú:……

  3. Chủ thể là tổ chức:

  Tên tổ chức:

  Trụ sở:

  Quyết định thành lập số:…ngày…….tháng…..năm……….

  do ……cấp.

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……ngày………tháng…năm………

  do ……..cấp.

  Số Fax:… Số điện thoại:…………….

  Họ và tên người đại diện: ………

  Chức vụ: ……………

  Sinh ngày:……

  Chứng minh nhân dân số:….cấp ngày……tại…….

  Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):

  (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)……

  Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng ủy quyền được…..chứng nhận (chứng thực) ngày…… , số ………. , quyển số ..…. Theo đó, Bên A ủy quyền cho

  Bên B thực hiện:…..

  Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các nội dung sau đây:

  ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ

  Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền: thanh toán lại tiền,thù lao, chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền, yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có)……….

  ĐIỀU 2: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

  Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên.….chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 4: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

  3. Các cam đoan khác .…..

  ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

  2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

  Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

  – Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

  – Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

  – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

  – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

  – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  Xem thêm  Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? [Bài 14 GDCD 9]

  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  3. Hợp đồng này có hiệu lực từ…..

   

                 Bên A                                                               Bên B

                (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                       (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

  LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

  Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……)

  (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

  Tại ………

  (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)

  Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……., quận (huyện)……thành phố………

  Chứng thực:

  – Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là…… và Bên B là…. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

  – Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

  – Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  – Hợp đồng này được lập thành….. bản chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ, …..trang), cấp cho:

  + Bên A .….. bản chính;

  + Bên B .….. bản chính;

  + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

                                                                            Số chứng thực… , quyển số .…. TP/CC- .….

                                                                                        Người có thẩm quyền chứng thực

  2. Cách viết  hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền:

  Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền phải có đầy đủ các thông tin của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

  – Các thông tin về nội dung thỏa thuận được hủy bỏ cũng được cung cấp một cách đầy đủ.

  – Thông tin về việc nộp lệ phí chứng thực, phương thức giải quyết tranh chấp cũng là một trong những nội dung mà các bên cần đảm bảo cung cấp trong hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền.

  – Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền cũng cần có nội dung công chứng của công chứng viên.

  Chỉ khi đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin, nội dung nêu trên, hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền mới đảm bảo đầy đủ tính pháp lý.

  3. Khi nào được làm hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền:

  Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền được diễn ra trong các trường hợp sau đây:

  – Trường hợp 1: Một trong hai bên vi phạm quy định của hợp đồng ủy quyền, và bên con lại muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng.

  – Trường hợp 2: Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền thống nhất hủy bỏ một hoặc một số nội dung trong hợp đồng ủy quyền.

  – Trường hợp 3: Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền đồng thuận về việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền.

  Văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết:

  Bộ luật dân sự 2015.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-hop-dong-huy-bo-hop-dong-uy-quyen-viet-nhu-the-nao/

   097.110.6895
   097.110.6895