Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà mới nhất

Bài viết Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Thế nào là phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà?

  1. Thế nào là phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà?

  Hợp đồng thuê nhà là loại hợp đồng dân sự phổ biến, diễn ra thường xuyên tại nước ta hiện nay. Về cơ bản, có thể hiểu, hợp đồng thuê nhà là hợp đồng được giao kết dựa trên sự thỏa thuận của bên thuê và bên cho thuê. Tại đó, các bên sẽ thỏa thuận với nhau về các vấn đề liên quan đến giao dịch thuê nhà đất: Thời hạn cho thuê; hiện trạng ngôi nhà; điều khoản thanh toán; quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các bên.

  Hợp đồng thuê nhà là căn cứ pháp lý, xác lập quyền và nghĩa vụ hợp pháp của bên đi thuê và bên cho thuê nhà. Thực tế, hợp đồng thuê nhà được thỏa thuận thuê trong một khoảng thời gian nhất định. Hết thời hạn này, hợp đồng thuê nhà sẽ hết hiệu lực. Lúc này, nếu muốn tiếp tục thuê nhà, bên thuê và bên cho thuê có thể thỏa thuận với nhau về việc gia hạn hợp đồng. Việc gia hạn hợp đồng được thỏa thuận thông qua phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà.

  Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản pháp lý, xác lập dựa trên thỏa thuận của bên đi thuê và bên cho thuê về vấn đề thuê nhà. Đây là bản thỏa thuận giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà để về việc tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê nhà khi hợp đồng thuê nhà chấm dứt. Xét về nguyên tắc, khi giao kết phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà, quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thuê nhà của các bên tiếp tục được xác lập.

  2. Khi nào làm phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà:

  Khi nào giao kết phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà?

  Như đã phân tích ở trên, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là bản thỏa thuận giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà để về việc tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê nhà khi hợp đồng thuê nhà chấm dứt. Như vậy, khi hợp đồng thuê nhà hết hiệu lực, nếu các bên muốn tiếp tục gia hạn thêm hợp động, xác lập quyền và nghĩa vụ với nhau về việc thuê nhà thì sẽ làm phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà.

  Một điểm cần lưu ý rằng, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà vẫn sẽ có sự liên kết, phụ thuộc nhất định với hợp đồng thuê nhà trước đó. Nếu hợp đồng cho thuê nhà trước đó đã hết hiệu lực, thì khi làm phụ lục gia hạn thêm hợp đồng, đây sẽ được xem là chứng từ kèm theo, nhằm gia hạn, kéo dài thêm thời hạn thuê nhà của bên đi thuê. Hay nói cách khác, đây không phải là bản hợp đồng thuê nhà hoàn toàn tách biệt.

  Khi giao kết hợp đồng thuê nhà với nhau, bên thuê và bên cho thuê sẽ thỏa thuận luôn về phụ lục gia hạn hợp đồng thuê. Phụ lục này được xem là một trong những điều khoản giao kết giữa các bên. Nếu hết thời hạn hợp đồng, các bên muốn gia hạn thêm thì tuân thủ theo phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà. Ngược lại, các bên không cần ký kết.

  Thực tế, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là hoàn toàn cần thiết của bên thuê nhà và bên cho thuê. Trong các bản hợp đồng cho thuê nhà, các bên sẽ thỏa thuận về vấn đề thuê nhà trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, sau thời hạn thuê này, các bên có thể phát sinh mong muốn gia hạn thêm hợp đồng. Lúc này, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà sẽ được đưa vào sử dụng, xác lập việc gia hạn thêm thời gian thuê của bên thuê và bên cho thuê.

  3. Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà mới nhất:

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  ——————————–

  PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

  Số:___________

  – Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số:… đã ký ngày … tháng … năm …… (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”);

  – Căn cứ thỏa thuận của hai bên,

  Phụ lục Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:

  Bên Cho thuê (Sau đây được gọi là Bên A).

  Tên:………..

  Trụ sở chính:……..

  CCCD số:……..                                    Được cấp bởi:……….

  Điện thoại:………                                     Fax: ………..   

  Đại diện bởi: …………                                          Chức vụ:……….

  Bên Thuê (Sau đây được gọi là bên B). 

  Tên:………………..

  Trụ sở chính:……………..

  CCCD số: ………………….                                    Được cấp bởi:………..

  Xem thêm  Mẫu kế hoạch học tập của sinh viên và cách lập kế hoạch

  Điện thoại: …………………                                    Fax: ……………………..               

  Đại diện bởi:…………………                                 Chức vụ:………………..

  Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà (“Phụ Lục Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:

  Điều 1. Nội dung

  1.1. Hai bên đồng ý gia hạn thời hạn thuê nhà từ ngày …. đến hết ngày …. Sau thời hạn gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là 30 ngày trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

  1.2. Giá cho thuê theo Phụ lục Hợp đồng này từ ngày …. đến … là … đồng/tháng.

  Bằng chữ:

  1.3. Tiền thuê này đã bao gồm thuế GTGT và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này nhưng không bao gồm tiền điện, nước, điện thoại, internet, chi phí dịch vụ vệ sinh và các chi phí khác do Bên B sử dụng. Các chi phí này Bên B thanh toán trực tiếp cho các bên cung cấp theo tất cả các hóa đơn hàng tháng phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Bên B.

  Điều 2. Điều khoản chung

  2.1   Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

  2.2   Tất cả các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng không được đề cập đến trong Phụ lục Hợp đồng này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

  2.3   Phụ lục Hợp đồng này được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ ….. bản để thực hiện.

   

  ĐẠI DIỆN BÊN A

   

  ĐẠI DIỆN BÊN B

   4. Ý nghĩa của phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà:

  Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là căn cứ pháp lý, nhằm giúp các bên xác lập thêm thời hạn cho thuê nhà. Như đã nói ở phần mục trên, hợp đồng thuê nhà chỉ xác lập quan hệ cho thuê trong một khoảng thời gian nhất định. Hết thời hạn thuê, quyền và nghĩa vụ của các bên cũng quay trở lại vị trí ban đầu. Lúc này, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà được xem là sự thỏa thuận của các bên về thời gian thuê thêm. Tức hết thời hạn thuê, nếu các bên muốn giao kết hợp đồng thuê tiếp với nhau thì sẽ thỏa thuận gia hạn thêm. Hay nói cách khác, nếu muốn thuê tiếp, các bên sẽ đồng ý thỏa thuận gia hạn với nhau.

  Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà giúp bên đi thuê có thêm điểm tựa nền tảng về việc được hỗ trợ gia hạn thuê nhà nếu có nhu cầu. Nếu không có phụ lục gia hạn này, khi chấm dứt hợp đồng cho thuê, hai bên sẽ chấm dứt hoàn toàn quyền và nghĩa vụ với nhau, mà không có thêm một cơ sở nền tảng thỏa thuận nào khác. Đồng thời, đây chính là cơ sở nhằm xác lập thêm những quan hệ giao dịch mới, để các bên định hướng thêm việc lựa chọn giao kết hợp đồng với nhau khi có nhu cầu.

  Thông qua phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà, các bên sẽ đồng thuận gia hạn thêm thời hạn thuê với nhau. Các vấn đề liên quan đến hoạt động thuê nhà (đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của các bên) sẽ tuân thủ đảm bảo theo thỏa thuận sẵn có của hợp đồng thuê nhà trước đó. Khi kết thúc thời hạn hợp đồng cho thuê nhà, các bên sẽ tiến hành ký kết phụ lục với nhau. Việc ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà này giúp tiết kiệm thời gian của các bên. Thay vì phải thỏa thuận những điều khoản liên quan đến việc thuê nhà hoàn toàn mới, bên cho thuê và bên thuê nếu có nhu cầu chỉ cần ký kết vào phụ lục gia hạn là được.

  Các cá nhân, tổ chức thuê nhà thường hướng đến mục đích là kinh doanh hoặc ở. Những hoạt động này thường đòi hỏi sự sắp xếp, chuẩn bị, trang trí nội thất bên trong. Tức nó hướng đến mục đích sử dụng lâu dài. Việc gia hạn thêm hợp đồng giúp bên đi thuê được sử dụng nhà ở trong một thời gian kéo dài thêm. Đây chính là cơ sở giúp lợi ích tài chính của các bên được đảm bảo.

  Chính vì những ý nghĩa này mà hiện nay, khi giao kết hợp đồng thuê nhà với nhau, các bên luôn hướng tới việc làm phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà. Ý nghĩa lớn nhất của phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là xác lập quan hệ dân sự giữa bên cho thuê và bên thuê. Đồng thời, hướng tới việc duy trì tính ổn định trong hoạt động thuê nhà trong thực tế, bảo vệ một cách toàn diện quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-phu-luc-gia-han-hop-dong-cho-thue-nha-moi-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895