Mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Bài viết Mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can là gì, mục đích của mẫu quyết định?

  Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì bị can là người đã bị khởi tố về hình sự, bị can bị khởi tố khi cơ quan có thẩm quyền có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm. Chủ thể ra quyết định khởi tố bị can là cơ quan điều tra.

  Thời điểm khởi tố bị can được quy định tại Điều 179 Bộ Luật tố tụng hình sự:  cụ thể là thời điểm sau khi thực hiện khởi tố vụ án và có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi phạm tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự.

  Căn cứ khởi tố bị can là việc xá nhân, pháp nhân thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự 2015 quy định là tội phạm. Theo đó Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tracó thẩm quyền ra quyết định khởi tố bị can.

  – Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc khởi tố như sau: Trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can hoặc trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can nếu đã yêu cầu nhưng Cơ quan điều tra không thực hiện việc ra quyết định khởi tố.

  – Sau khi Viện kiểm sát tiến hành nhận hồ sơ và kết luận điều tra từ cơ quan điều tra nếu Viện kiểm sát phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm trong vụ án chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can và trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.

  Mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can là văn bản do cơ quan điều tra lập ra gửi viện kiểm sát bao gồm các thông tin về chủ thể ra quyết định, thông tin quyết định khởi tố bị can, nội dung bở sung quyết định khởi tố bị can.

  Mục đích của mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can: khi cơ quan điều tra có căn cứ xác định bị can còn thực hiện hành vi phạm tội khác thì cơ quan này sẽ thực hiện việc ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can nhằm mục đích bổ sung thêm nội dung khởi tố bị can.

  2. Mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can:

  Mẫu số: 53 BH theo TT số 119/2021/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự:

  ……..

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: …………… /QĐ- ……… ……………, ngày ……….. tháng …….. năm…………….

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

  ……………….. (1)

  Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số:………………. ngày……………tháng …….. năm………của………………………….

  Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố theo Quyết định khởi tố bị can trên, bị can còn có hành vi ………..

  Căn cứ Điều(2)…………… và khoản 2 Điều 180 Bộ luật Tố tụng hình sự,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Khởi tố bổ sung đối với bị can:

  Họ tên: ……………. Giới tính: …..

  Tên gọi khác: ………….

  Sinh  ngày………..tháng ………năm ………………. tại: …….

  Quốc tịch:…………………. Dân tộc:………………………Tôn giáo: ……….

  Nghề nghiệp: ……………

  Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………

  Cấp ngày ……… tháng ………… năm …………….. Nơi cấp: ………………..Nơi thường trú: …………….

  Nơi tạm trú: ………………

  Nơi ở hiện tại: ……..

  Tiền án/tiền sự:  ……………………về tội……………

  quy định tại khoản ………… Điều ……………………… Bộ luật Hình sự.

  Quyết định này gửi đến VKS…………………………. để phê chuẩn.

  Nơi nhận:

  -VKS…………………;

  – Bị can;

  – Hồ sơ 02 bản.

      

  …………

   

   

   

   

  3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định bổ sung khởi tố bị can:

  Người soạn thảo Mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can phải đảm bảo đầy đủ về nội dung và hình thức cho văn bản nhằm thể hiện một mẫu quyết định chính xác và có hiệu lực.

  Theo đó về hình thức mẫu quyết định, người soạn thảo cần đáp ứng về các lưu ý soạn thảo sau:

  Góc trái trên cùng của văn bản: Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ghi tên Viện kiểm sát ban hành;

  Xem thêm  Đất thổ cư, đất đã có sổ đỏ có phải đóng thuế nhà đất không?

  Góc phải trên cùng của văn bản: Là vị trí đặt quốc hiệu và tiêu ngữ; quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải được viết in hoa, bôi đậm; tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường, bôi đậm.

  Phía dưới quốc hiệu tiêu ngữ là ngày tháng năm thực hiện mẫu quyết định, cần ghi chính xác thời gian này;

  Chính giữa văn bản là Mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can;

  Về nội dung mẫu quyết định: các căn cứ ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, nội dung quyết định hủy bỏ quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và trách nhiệm của các chủ thể liên quan về quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can.

  (1) Chức danh tư pháp của người ký ban hành văn bản;

  (2) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS.

  4. Những quy định liên quan đến quyết định bổ sung khởi tố bị can:

  Theo quy định tại Điều 180 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì việc thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can được quy định cụ thể như sau:

  – Cơ quan có thẩm quyền thay đổi quyết định khởi tố bị can: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có quyền thay đổi quyết định khởi tố bị can.

  – Các trường hợp thay đổi quyết định khởi tố bị can:

  + Khi tiến hành điều tra nếu có căn cứ xác định hành vi của bị can không phạm vào tội đã bị khởi tố;

  + Quyết định khởi tố ghi không đúng họ, tên, tuổi, nhân thân của bị can.

  – Cơ quan có thẩm quyền bổ sung quyết định khởi tố bị can: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải bổ sung quyết định khởi tố bị can.

  – Các trường hợp bổ sung quyết định khởi tố bị can: nếu có căn cứ xác định bị can còn thực hiện hành vi khác mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm.

  3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định này và tài liệu có liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung đó cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan điều tra.

  Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát ra quyết định phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can.

  – Thời hạn gửi quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can: trong vòng 24 giờ kể từ khi Viện kiểm sát ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.

  – Sau khi nhận cơ quan điều tra nhận được quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can từ Viện kiểm sát, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra có trách nhiệm phải giao ngay quyết định này cho người đã bị khởi tố để người này được biết về các thông tin khởi tố về hành vi của mình, đảm bảo quyền và lợi ích cho họ. Đồng thời việc giao nhận các quyết định phải được lập biên bản nhằm mục đích ghi nhận quá trình này, có vai trò như bằng chứng ghi nhận lại quá trình làm việc của hai bên.

  Như vậy, sau khi quyết định khởi tố bị can được ban hành, nếu cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhận thấy bị can có thực hiện các hành vi khác mà Bộ Luật hình sự xem là tội phạm thì phải nhanh chóng bổ sung quyết định khởi tố bị can nhằm mục đích kịp thời tiến hành điều tra và xét xử đúng người đúng tột, tránh bỏ lọt tội phạm, xét xử không đúng. Cơ quan điều tra sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định bổ sung thì phải tiến hành điều tra về hành vi bổ sung trong quyết định để tiến hành kịp thời các quy trình tố tụng.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn củaLuật Gia Bùi về Mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, các nội dung về thẩm quyền quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và các nội dung liên quan khác cũng như cách soạn thảo mẫu văn bản này.

  Cơ sở pháp lý:

  – Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

  – Thông tư số 119/2021/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-bo-sung-quyet-dinh-khoi-to-bi-can-va-huong-dan-soan-thao-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895