Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư chi tiết nhất

Bài viết Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư là gì?

  Dự án đầu tư được hiểu là tập hợp các loại hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết về một công trình nào đó và có hệ thống các hoạt động của dựa án công trình đầu tư đó, trong đó có dự tính các chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai của dựa án đề ra.

  Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư là mẫu với các nội dung và thông tin để chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư với các trường hợp khác nhau, khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư phải làm các thủ tục và thực hiện theo trình tự nhất định do pháp luật quy định.

  Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư để chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư về các nội dung của dự án như chấm dứt tập hợp các thông tin, dữ liệu, hoạt động và một số yếu tố về tài chính, lao động…để thực hiện một kế hoạch đã được lập ra trước đó. chấm dứt Mục đích cuối cùng của hoạt động này chính là đưa những sáng kiến, ý tưởng trở thành sự thật, đúng với mục đích ban đầu đặt ra.

  2. Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————-

  CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

  ————-

  Số:…………

  …, ngày …… tháng ….. năm ……

  TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

  Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số …/2015/NĐ-CP ngày……tháng …… năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

  Căn cứ……

  Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh số ….. do …… cấp ngày …….

  Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của … ;

  Căn cứ văn bản đề nghị của…….. (cơ quan có thẩm quyền, nếu có)

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Chấm dứt hoạt động của dự án……………… (tên dự án ghi bằng chữ in hoa); mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh số……………, do ……………(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày ……tháng……..năm…….., điều chỉnh ngày ……. tháng … …..năm…

  Lý do chấm dứt hoạt động: …….

  Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

  Điều 3: Quyết định này được lập thành ………(viết bằng số và chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho doanh nghiệp (đối với trường hợp dự án có gắn với thành lập doanh nghiệp) và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

  (Ký tên/ đóng dấu)

  Hướng dẫn làm Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

  – Ghi đầy đủ các thông tin trong Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

  – Thủ trưởng cơ quan đăng ký đầu tư (Ký tên/đóng dấu)

  3. Một số quy định của pháp luật về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

  3.1. Trường hợp nào thì phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:

  – Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án

  – Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp

  – Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

  – Các dự án mà Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng hoạt động mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động

  – Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư

  – Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư

  Xem thêm  Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư chi tiết

  – Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư và Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

  Như vậy, quyết định chấm dứt hoạt động của dự án thuộc các trường hợp như trên đây phải thực hiện các thủ tục và trình tự do pháp luật quy định để thực hiện ngừng hoạt động đúng theo quy định.

  3.2. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

  Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư:

  + Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; + Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

  Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư):

  + Thông báo của nhà đầu tư;

  + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

  + Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, Quyết định của nhà đầu tư …

  Các trường hợp còn lại, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.

  Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư mà không thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư. Trong trường hợp này, nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư tiếp tục có hiệu lực.

  Văn bản quyết định chủ trương đầu tư và văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chấm dứt hiệu lực trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

  4. Có được thu hồi đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư không?

  Thu hồi đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được hướng dẫn tại Khoản 14 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai, theo đó quy định này được sửa đổi/bổ sung như sau:

  Điều 15b. Thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư

  Việc thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và khoản 1 Điều 65 của Luật đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thì xử lý thu hồi đất như sau:

  a) Chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư;

  b) Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

  Khi hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất mà chủ đầu tư không thực hiện được việc chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai.

  Như vậy cơ quan có thẩm quyền Thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư Việc thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư như đã nêu trên đây

  Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư chi tiết nhất và các thông tin pháp lý dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

  Cơ sở pháp lý: Luật Đầu Tư 2020

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895