Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm (20-HS) chi tiết nhất

Bài viết Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm (20-HS) chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử là gì?

  Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử là mẫu quyết định do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án ban hành khi xét thấy có đầy đủ những điều kiện để đưa vụ án ra xét xử sau khi kết thúc giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố. Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử nêu rõ thông tin về các bị cáo, truy tố về các tội, thời gian, địa điểm mở phiên toà, những người tiến hành tố tụng ( thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký phiên toà.), nội dung của quyết định đưa vụ án ra xét xử.

  Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm là mẫu quyết định được dùng để đưa ra quyết định của Thẩm phán về việc đưa vụ án ra xét xử khi có đầy đủ những căn cứ và điều kiện theo quy định của pháp luật. Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiến hành và đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định.

  2. Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  __________________

  TÒA ÁN(1)…………

  __________

  Số:…./…..(2)/QĐXXST-HS

  ………, ngày….. tháng….. năm……

  QUYẾT ĐỊNH

  ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ SƠ THẨM

  TÒA ÁN (3)…….

  Căn cứ vào các điều 45, 255 và 277 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

   Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:…/…/TLST-HS ngày…tháng…năm….

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1

  Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo (các bị cáo):(4)

  Bị Viện kiểm sát(5)

  Truy tố về tội (các tội)(6)

    Theo điểm (các điểm)……..khoản (các khoản)……..Điều (các điều)……… của Bộ luật Hình sự.

    (7)……

   Thời gian mở phiên tòa:…….giờ…..phút, ngày…..tháng…..năm……

    Địa điểm mở phiên tòa:(8)………….

  Vụ án được(9) ……..

   Điều 2.

  1. Những người tiến hành tố tụng: (10)

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)

  Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người): Ông (Bà)

  Thẩm phán dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)

  Các Hội thẩm nhân dân (quân nhân): Ông (Bà)

  Hội thẩm nhân dân (quân nhân) dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)

  Thư ký phiên tòa: Ông (Bà)

  Thư ký phiên tòa dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)

  Đại diện Viện kiểm sát……tham gia phiên tòa:

  Ông (Bà)              Kiểm sát viên.

  Ông (Bà)              Kiểm sát viên.

  Ông (Bà)…………….………….. Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có).

  2. Những người tham gia tố tụng:(11)

  3. Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa:

   Nơi nhận:

  –  -(12) …..;

  – Lưu hồ sơ vụ án.

   THẨM PHÁN

  (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  3. Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm:

  (1) và (3) ghi tên Tòa án xét xử sơ thẩm, nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Tòa án nhân dân Quận 1, thành phố H), nếu làTòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

  (2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ: Số: 01/2017/QĐ-TA).

  (4) ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của bị cáo (các bị cáo); trường hợp bị cáo là pháp nhân thương mại thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính, họ tên người đại diện theo pháp luật.

  (5) tên Viện kiểm sát truy tố.

  (6) ghi cụ thể tội danh (các tội danh) mà Viện kiểm sát truy tố.

  (7) trường hợp Tòa án xét xử bị cáo về khoản hoặc tội danh nặng hơn khoản hoặc tội danh mà Viện kiểm sát truy tố thì ghi bị Tòa án đưa ra xét xử về tội (các tội) (ghi rõ tội danh, điều khoản của Bộ luật Hình sự mà Tòa án sẽ xét xử).

  (8) ghi cụ thể địa điểm nơi xét xử vụ án.

  (9) xét xử công khai hoặc xét xử kín.

  (10) ghi đầy đủ họ tên của các Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký phiên tòa; nếu là     Tòa án quân sự thì không ghi Ông (Bà) mà ghi cấp bậc quân hàm; ghi tên của Viện kiểm sát và họ tên Kiểm sát viên, Kiểm sát viên dự khuyết thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Cần chú ý không ghi chức vụ của Thẩm phán; đối với vụ án hình sự thông thường thì không ghi chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân (quân nhân); đối với vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi thì ghi nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân (quân nhân).

  Xem thêm  Thủ tục công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở

  (11) ghi đầy đủ họ tên những người tham gia tố tụng và những người khác được   Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa (nếu có).

  (12) Viện kiểm sát truy tố, bị cáo (các bị cáo) và những người tham gia tố tụng.

  4. Quy định của pháp luật về đưa vụ án ra xét xử:

  Quyết định đưa vụ án rá xét xử sơ thẩm được quy định tại Điều 255 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cụ thể:

  ” Điều 255. Quyết định đưa vụ án ra xét xử

  1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm ghi rõ:

  a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; tên Tòa án ra quyết định; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa;

  b) Xét xử công khai hay xét xử kín;

  c) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của bị cáo;

  d) Tội danh và điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo;

  đ) Họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án; họ tên Thẩm phán dự khuyết, Hội thẩm dự khuyết, Thư ký Tòa án dự khuyết (nếu có);

  e) Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa; họ tên Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có);

  g) Họ tên người bào chữa (nếu có);

  h) Họ tên người phiên dịch (nếu có);

  i) Họ tên những người khác được triệu tập đến phiên tòa;

  k) Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa.

  2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm ghi rõ các nội dung quy định tại các điểm a, b, e, g, h, i và k khoản 1 Điều này; tội danh và hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định; họ tên người kháng cáo, người bị kháng cáo, người bị kháng nghị; Viện kiểm sát kháng nghị; họ tên Thẩm phán, Thư ký Tòa án; họ tên Thẩm phán dự khuyết, Thư ký Tòa án dự khuyết (nếu có).”

  Như vậy, có thể thấy trong quyết định đưa vụ án ra xét xử thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật. Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm phải nêu rõ những thông tin mà pháp luật quy định, đó là: ngày, tháng, năm ra quyết định; tên Tòa án ra quyết định; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa, phiên toà xét xử sơ thẩm được tiến hành theo hình thức công khai hay xét xử kín ( nêu rõ lý do và căn cứ), trong quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm có nêu rõ về họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của bị can và nêu rõ tội danh và điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo.

  Bên cạnh đó, trong mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử phải nêu rõ về thông tin, họ tên của thẩm phán, họ tên của Hội thẩm nhân dân, họ tên của thư ký Toà án, nếu trong trường hợp có thẩm phán dự khuyết thì cũng phải nêu rõ họ tên của thẩm phán dự khuyết, họ tên của Hội thẩm dự khuyết( nếu có), họ tên của thư ký toà án dự khuyết nếu trong trường hợp có thư ký toà án dự khuyết. Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm cũng phải nêu rõ về họ tên của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, nếu trong trường hợp có kiểm sát viên dự khuyết thì cũng phải nêu rõ về họ tên Kiểm sát viên dự khuyết. Trong vụ án xét xử sơ thẩm có người bào chữa, người phiên dịch, những người liên quan và được triệu tập đến phiên toà thì cũng phải nêu rõ họ tên của họ, và nêu rõ những vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên toà cũng phải nêu rõ trong quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sở dĩ trong mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm phải nêu rõ và đầy đủ những thông tin như vậy là vì những thông tin trong mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm chính là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền, những người tham gia tố tụng biết về thành phần, thời gian, địa điểm, nội dung của vụ án được đưa ra xét xử.

  Cũng tương tự như quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm thì quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm cũng cần nêu rõ những thông tin về tội danh, hình phạt, ngày, tháng. năm, địa điểm ra quyết định, họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh của bị can…. theo quy định của pháp luật.

  – Cơ sở pháp lý: Bộ luật tố tụng hình sự 2015

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-dua-vu-an-ra-xet-xu-so-tham-20-hs-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895