Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can (108/HS)

Bài viết Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can (108/HS) được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can là gì?

  Mẫu quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can là mẫu quyết định do cơ quan có thẩm quyền ban hành khi có căn cứ về việc huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can để tiếp tục tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Mẫu quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can nêu rõ về quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra vụ án, nội dung của quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can. Mẫu quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can là mẫu quyết định được dùng để quyết định về việc huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can. Mẫu quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiếp tục tiến hành điều tra vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

  2. Mẫu quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can:

  VIỆN KIỂM SÁT.     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   ……………….       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:…../QĐ-VKS…-… ……, ngày…tháng…năm…

  QUYẾT ĐỊNH

  HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

  ĐỐI VỚI BỊ CAN

  VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT………….(1)

  Căn cứ các điều 41, 165 và 230 Bộ luật Tố tụng hình sự;

  Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm…….. của………… và Quyết định khởi tố bị can số…… ngày…… tháng…… năm……… của………;(2)

  Xét Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can số…… ngày…… tháng… năm……. của …… đối với……. về tội:………… quy định tại khoản… Điều…… Bộ luật Hình sự; (3)

  Nhận thấy……

  QUYẾT ĐỊNH:(4)

  Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can số……ngày……tháng……năm…… của………..

  Điều 2. Yêu cầu……… giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

  Nơi nhận:

  – CQĐT;

  – Lưu: HSVA, HSKS, VP.

  VIỆN TRƯỞNG

  (Ký tên, đóng dấu)

  3. Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can:

  (1): Điền tên của Viện trưởng viện kiểm sát ra quyết định

  (2): Điền quyết định khởi tố vụ án hình sự

  (3): Điền quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự

  (4): Điền quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can

  4. Quy định của pháp luật về đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can:

  Theo quy định của pháp luật thì khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết đinh đình chỉ điều tra vụ án trong những trường hợp, đó là: khi xét thấy có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 và Điều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự và khi đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. Về việc xác định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì được xác định dựa trên quy định của pháp luật( cụ thể tại Điều 27, 28 Bộ luật hình sự 2015).  Mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can được lập thành văn bản theo mẫu mà pháp luật đã quy định. Trong mẫu quyết định đình chỉ điều tra ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định, lý do và căn cứ đình chỉ điều tra, việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm giữ (nếu có), việc xử lý vật chứng và những vấn đề khác có liên quan. Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả bị can thì có thể đình chỉ điều tra đối với từng bị can.

  – Thời hạn : pháp luật quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ điều tra kèm theo hồ sơ vụ án của Cơ quan điều tra, nếu thấy quyết định đình chỉ điều tra có căn cứ thì Viện kiểm sát phải trả lại hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền; nếu thấy quyết định đình chỉ điều tra không có căn cứ thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và yêu cầu Cơ quan điều tra phục hồi điều tra; nếu thấy đủ căn cứ để truy tố thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và ra quyết định truy tố theo thời hạn, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

  Xem thêm  Nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

  – Tại Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp quy định về phục hồi, đình chỉ điều tra vụ án đối với vụ án đã tạm đình chỉ trong giai đoạn điều tra, theo đó: 

  + Đối với vụ án có lý do để hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra và vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan có thẩm quyền điều tra ra quyết định phục hồi điều tra theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 . 

  +  Đối với vụ án tạm đình chỉ điều tra nhưng đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan có thẩm quyền điều tra trao đổi bằng văn bản với Viện kiểm sát trước khi ra quyết định đình chỉ điều tra mà không phải ra quyết định phục hồi điều tra;

  + Pháp luật quy định về việc  xác định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, theo đó, việc xác định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại Bộ luật hình sự 2015 và căn cứ vào phân loại tội phạm theo khoản, điều của Bộ luật hình sự 2015 và những căn cứ này phải được ghi rõ trong quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

  + Trong trường hợp quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can chỉ ghi điều luật, không ghi khoản và quá trình điều tra chưa chứng minh làm rõ được hành vi phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản nào của điều luật đó thì việc xác định thời hiệu căn cứ vào khung hình phạt trong cấu thành cơ bản của điều luật đó. 

  + Khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hoặc quyết định phục hồi điều tra vụ án sau khi ra quyết định  huỷ quyết định đình chỉ điều tra vụ án thì các quyết định đó phải được gửi, giao, thôn báo đến những cơ quan, những chủ thể có liên quan theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự 2015.

  + Thời hạn giải quyết: pháp luật quy định về thời hạn giải quyết là Chậm nhất 02 ngày kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, cơ quan có thẩm quyền điều tra gửi quyết định đình chỉ điều tra kèm theo hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát để kiểm sát theo quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

  + Trong trường hợp vụ án do Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khởi tố sau đó chuyển cho Cơ quan điều tra để điều tra theo thẩm quyền thì khi Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra, quyết định đình chỉ điều tra. Quyết định đình chỉ điều tra vụ án, phục hồi điều tra vụ án phải được  thông báo bằng văn bản cho Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án do cơ quan có thẩm quyền ban hành khi có đầy đủ những căn cứ, lý do về việc huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án để phục hồi điều tra vụ án và tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Pháp luật đã quy định rất rõ về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, căn cứ về việc huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án, phục hồi điều tra vụ án. Khi ra quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can thì cơ quan có thẩm quyền phải ban hành cũng như phải được giao, nộp đến những cơ quan có liên quan được biết và tiến hành những thủ tục để tiếp tục điều tra vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

  – Cơ sở pháp lý:

  + Bộ luật tố tụng hình sự 2015

  + Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp

  + Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ trưởng Bộ Công an – Bộ Quốc phòng ban hành

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-huy-bo-quyet-dinh-dinh-chi-dieu-tra-vu-an-hinh-su-doi-voi-bi-can-108-hs/

   097.110.6895
   097.110.6895