Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự (103/HS)

Bài viết Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự (103/HS) được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu số 103/HS: Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự là gì, mục đích của mẫu quyết định?

  Điều tra vụ án hình sự theo quy định của Luật tố tụng hình sự được hiểu là một trong những giai đoạn mà pháp luật tố tụng hình sự. Theo đó, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát là hai cơ quan thực hiện việc điều tra vụ án và phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập và nghiên cứu các chứng cứ, đưa ra các kết luận chính xác của vụ án nhằm giải quyết vụ án một cách khách quan, kịp thời và đúng người, đúng tội, tránh trường hợp điều tra sai phạm dẫn đến sai lệch kết quả xét xử.

  Mẫu số 103/HS: Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự là văn bản do Viện trưởng viện kiểm sát có quyền ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với các nội dung bao gồm các căn cứ để ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, nội dung của quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

  Mục đích của mẫu số 103/HS: Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: Khi Viện kiểm sát có căn cứ cho rằng không còn căn cứ để tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự thì Viện trưởng Viện kiểm sát sẽ ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nhằm mục đích hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra để tiếp tục điều tra vụ án.

  2. Mẫu số 103/HS: Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự:

  Mẫu số 103/HS: Theo QĐ số 15 ngày 09 tháng 01 năm 2018

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _________________

  VIỆN KIỂM SÁT[1] …

  [2]………………………………………….

  __________

  Số:…../QĐ-VKS…-…[3]

  …………, ngày……… tháng……… năm 20…

  QUYẾT ĐỊNH

  HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

  VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT…………………

  Căn cứ các điều 41, 165 và 229[4] Bộ luật Tố tụng hình sự;

  Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm…….. của[5]………… về tội………… theo quy định tại khoản…… Điều…… Bộ luật Hình sự;

  Xét Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm…….. của[6]………..

  Nhận thấy[7]……

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm…… của.…………

  Điều 2. Yêu cầu6……… giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

  Nơi nhận:

  – CQĐT;

  -………..;

  – Lưu: HSVA, HSKS, VP.

  “KT. VIỆN TRƯỞNG

  PHÓ VIỆN TRƯỞNG”

  VIỆN TRƯỞNG[8]

  (Ký tên, đóng dấu)

  3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự:

  Người soạn thảo Mẫu số 103/HS: Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự phải đảm bảo đầy đủ về nội dung và hình thức cho văn bản nhằm thể hiện một mẫu quyết định chính xác và có hiệu lực.

  Theo đó về hình thức mẫu quyết định, người soạn thảo cần đáp ứng về các lưu ý soạn thảo sau:

  Góc trái trên cùng của văn bản: Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ghi tên Viện kiểm sát ban hành;

  Góc phải trên cùng của văn bản: Là vị trí đặt quốc hiệu và tiêu ngữ; quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải được viết in hoa, bôi đậm; tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường, bôi đậm.

  Phía dưới quốc hiệu tiêu ngữ là ngày tháng năm thực hiện mẫu quyết định, cần ghi chính xác thời gian này;

  Chính giữa văn bản là Mẫu số 103/HS: Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự;

  Về nội dung mẫu quyết định: các căn cứ ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, nội dung quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và trách nhiệm của các chủ thể liên quan về hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

  Xem thêm  Trình tự thủ tục cho thuê đất đối với hộ kinh doanh cá thể

  Hướng dẫn soạn thảo chi tiết:

  [1] Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  [2] Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

  [3] Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có)

  [4] Trường hợp hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự có bị can là pháp nhân thương mại thì bổ sung căn cứ Điều 443 BLTTHS

  [5] Ghi tên cơ quan ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  [6] Ghi tên cơ quan ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án

  [7] Nêu rõ lý do hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự do không có căn cứ và trái pháp luật

  [8] Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:

  4. Những quy định liên quan đến hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự:

  Tạm đình chỉ điều tra được quy định cụ thể tại Điều 229 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 như sau:

  – Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

  + Trong quá trình điều tra, nếu cơ quan điều tra khi chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án thì sẽ thực hiện việc tạm đình chỉ điều tra.

  Lưu ý khi điều tra nhưng không biết rõ bị can đang ở đâu, Cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã trước khi tạm đình chỉ điều tra.

  + Trong quá trình thực hiện điều tra, cơ quan điều tra nhận được kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì cơ quan điềy tra có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi hết thời hạn điều tra.

  + Trường hợp phải thực hiện trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra thì sẽ tạm đình chỉ điều tra.

  Tạm đình chỉ điều tra trong trường hợp này tuy nhiên việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả.

  Đối với vụ án có nhiều bị can mà lý do tạm đình chỉ điều tra của cơ quan điều tra không liên quan đến tất cả bị can thì có thể tạm đình chỉ điều tra đối với từng bị can.

  Sau khi ra quyết định tạm đình chỉ điều tra thì trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định này cho Viện kiểm sát cùng cấp, bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can; thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền lợi của họ.

  – Cơ quan điều tra ra hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

  + Sau khi Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can khi không biết bị can ở đâu, trường hợp đã tìm được bị can và bắt bị can về để điều tra thì Cơ quan điều tra ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra và tiếp tục điều tra.

  + Trường hợp cơ quan điều tra xác nhận được kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần là không chính xác hoặc hoặc kết luận về bệnh tật của bị can không chính xác thì cơ quan điều tra có thể hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra và tiến hành điều tra.

  + Sau khi thực hiện việc tạm đình chỉ điều tra do giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp chưa có kết quả, khi có kết quả giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra và tiến hành điều tra.
  Như vậy, trong quá trình điều tra, nếu có các căn cứ để tiến hành tạm đình chỉ điều tra, khi các căn cứ để tạm đình chỉ điều tra không còn thì cơ quan điều tra sẽ phải yêu cầu Việm kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự để tiếp tục điều tra vụ án hình sự.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn củaLuật Gia Bùi về Mẫu số 103/HS: Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, các nội dung liên quan đến hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, các nội dung liên quan khác cũng như cách soạn thảo văn bản này.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-huy-bo-quyet-dinh-tam-dinh-chi-dieu-tra-vu-an-hinh-su-103-hs/

   097.110.6895
   097.110.6895