Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ mới nhất năm 2023

Bài viết Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ mới nhất năm 2023 được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ là gì?

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ là mẫu quyết định do cơ quan có thẩm quyền khi xét thấy có những căn cứ, lý do, cơ sở về việc hủy bỏ quyết định tạm giữ.Tại Điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về tạm giữ, theo đó, tạm giữ là một trong những biện pháp ngăn chặn có vai trò rất quan trọng và vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi trường hợp đều áp dụng biện pháp tạm giữ mà tạm giữ chỉ áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể như: áp dụng trong trường hợp trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã. Theo quy định của pháp luật thì thời gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính bằng một ngày tạm giam. Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ nêu rõ những thông tin về Cơ quan ra Quyết định tạm giữ, họ, tên người bị tạm giữ, lý do hủy bỏ Quyết định tạm giữ, cơ quan ra Quyết định tạm giữ và cơ sở giam giữ, nội dung của quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ.

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ là mẫu văn bản được dùng để đưa ra quyết định về việc hủy bỏ quyết định tạm giữ do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Theo quy định của pháp luật thì tạm giữ sẽ được áp dụng đối vơi ba trường hợp sau: (1) tạm giữ được áp dụng trong trường hợp khẩn cấp, (2) tạm giữ được áp dụng trong trường hợp người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú, (3) tạm giữ được áp dụng trong trường hợp người bị bắt theo quyết định truy nã. Khi nhận thấy có căn cứ về việc hủy bỏ quyết định tạm giữ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo quy định của pháp luật. Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiến hành hủy bỏ quyết định tạm giữ.

2. Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ:

VIỆN KIỂM SÁT(1)                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2) ………                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                               ————-

Số:…../QĐ-VKS…-…(3)           ……, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ

   VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……

Căn cứ các điều 41, 117 và 165 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét Quyết định tạm giữ số… ngày….. tháng…… năm… của (4) … đối với (5) ……..

Nhận thấy (6) ….

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. hủy bỏ Quyết định tạm giữ số…… ngày…. tháng… năm….. của (4)  …. đối với (5)….

Điều 2. Yêu cầu (7) …… trả tự do ngay cho người bị tạm giữ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Nơi nhận:

– Cơ quan ra Quyết định tạm giữ;

–  ……;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG (8)

(Ký tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ:

(1):  Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(2): Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

(3): Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có)

(4): Ghi tên Cơ quan ra Quyết định tạm giữ

(5): Ghi họ, tên người bị tạm giữ

(6): Nêu lý do hủy bỏ Quyết định tạm giữ

(7): Ghi tên cơ quan ra Quyết định tạm giữ và cơ sở giam giữ

(8): Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau: “KT. VIỆN TRƯỞNG/ PHÓ VIỆN TRƯỞNG”

4. Quy định của pháp luật về hủy bỏ quyết định tạm giữ:

Theo quy định của pháp luật thì những biện pháp ngăn chặn như: tạm giam, tạm giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bảo lãnh,..có thể sẽ bị hủy bỏ hoặc sẽ được thay thế, theo đó, khi đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn này nhưng khi thuộc một trong bốn trường hợp sau sẽ buộc phải hủy bỏ áp dụng biện pháp ngăn chặn: (1)Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, (2)  Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, (3)  Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can, (4)  Bị cáo được Tòa án tuyên không có tội, miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt, hình phạt tù nhưng được hưởng án treo hoặc hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ.

Xem thêm  Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân mẫu mới nhất 2023

Về nguyên tắc các biện pháp ngăn chặn sẽ được hủy bỏ nếu cơ quan có thẩm quyền là cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án xét thấy không còn cần thiết khi áp dụng các biện pháp này hoặc các biện pháp ngăn chặn này có thể sẽ được thay thế bằng các biện pháp ngăn chặn khác khi thấy phù hợp hơn.

– Về thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn khác: trong giai đoạn điều tra, đối với những biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm sát phê chuẩn trong giai đoạn điều tra thì việc hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác phải do Viện kiểm sát quyết định trong thời hạn là mười ngày kể từ ngày trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Trong một số trường hợp đặc biệt, đối với việc áp dụng biện pháp tạm giữ thì sẽ do cơ quan có thẩm quyền là Viện kiểm sát phê chuẩn. Đối với cơ quan có thẩm quyền đã có đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn này phải thông báo cho Viện kiểm sát để quyết định hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn khác sao cho phù hợp nhất và sẽ tuân theo quy định của pháp luật. 

– Trong giai đoạn điều tra, việc quyết định gia hạn thời hạn áp dụng hoặc hủy bỏ hoặc thay thế các biện pháp ngăn chặn cũng vô cùng quan trọng và cần thiết, bởi lẽ việc thay thế hoặc gia hạn, hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn nhằm bảo đảm cho việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn được phù hợp hơn, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn sẽ được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn.

Trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn  mười ngày trong giai đoạn điều tra thì khi cơ quan có thẩm quyền xét thấy cần phải gia hạn thời hạn áp dụng hoặc hủy bỏ hoặc thay thế các biện pháp ngăn chặn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ phải ra quyết định như: quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, quyết định gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn, quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn và trong những quyết định này thì sẽ phải do cơ quan có thẩm quyền ban hành và phải nêu rõ căn cứ, lý do trong mỗi quyết định.

– Cơ quan điều tra sẽ phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát hủy bỏ mọi biện pháp ngăn chặn đã được phê chuẩn( trong văn bản sẽ phải nêu rõ lý do, kèm theo các chứng cứ, tài liệu chứng minh căn cứ đình chỉ điều tra vụ án hoặc đình chỉ điều tra đối với bị can) trong trường hợp đình chỉ điều tra vụ án hoặc đình chỉ điều tra đối với bị can theo quy định của pháp luật.  Khi cơ quan có thẩm quyền đề nghị Viện kiểm sát gia hạn hoặc áp dụng hoặc thay thế những biện pháp ngăn chặn thì sẽ phải chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ, tài liệu hồ sơ như sau: (1) Văn bản đề nghị của Cơ quan điều tra nêu rõ căn cứ, lý do đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng, hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn, (2) Chứng cứ, tài liệu là căn cứ để Cơ quan điều tra đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng, hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn. Khi có đầy đủ những căn cứ, những tài liệu chứng minh, Viện kiểm sát sẽ tiếp nhận xem xét và đưa ra quyết định về việc gia hạn biện pháp ngăn chặn , thay thế biện pháp ngăn chặn hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn hay không. Nếu trong trường hợp Viện kiểm sát có căn cứ về việc không hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, quyết định không gia hạn biện pháp ngăn chặn, quyết định không thay thế biện pháp ngăn chặn thì sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-huy-bo-quyet-dinh-tam-giu-33-hs-va-huong-dan-chi-tiet-nhat/

097.110.6895
097.110.6895