Mẫu quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín (112/HS) chi tiết nhất

Bài viết Mẫu quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín (112/HS) chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  Trường hợp lệnh thu giữ không được phê chuẩn thì cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín. Vậy mẫu quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín ra sao, những nội dung liên quan và cách soạn thảo như thế nào?

  1. Mẫu quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín là gì, mục đích của mẫu quyết định là gì?

  Thư tín là văn bản chứa đựng những thông tin mà một người gửi đi bằng nhiều phương thực với mục đích muốn báo cho một (hoặc nhiều) người khác biết. Thư tín tồn tại dưới các dạng: thư viết trên giấy; tông tin chứa đựng trong băng, đĩa từ dạng chữ viết, tiếng nói, hình ảnh hoặc cả ba; thư được soạn thảo trên máy tính và gửi từ một địa chỉ điện tử đến một địa chỉ điện tử khác, thông qua mạng internet; nhắn tin qua điện thoại.

  Mẫu quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín là văn bản do Viện trưởng Viện kiểm sát ban hành với các nội dung bao gồm các căn cứ ra quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, nội dung quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, trách nhiệm của những người liên quan đến quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín.

  Mục đích của Mẫu quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín: khi lệnh thu giữ thư tín được gửi cho Viện kiểm sát phê duyệt, sau khi Viện kiểm sát xem xét lệnh thu giữ thư tín, nếu như có các căn cứ cho rằng không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín thì Viện trưởng Viện kiểm sát sẽ tiến hành ra quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín nhằm mục đích ban hành quyết định không phê chuẩn lệnh.

  2. Mẫu quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín (112/HS):

  Mẫu số 112/HS Theo QĐ số 15 ngày 09 tháng 01 năm 2018

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ___________________

  VIỆN KIỂM SÁT[1] … [2]….

  ___________

  Số:…../QĐ-VKS…-…[3]

  ………, ngày…… tháng…… năm 20…

  QUYẾT ĐỊNH

  KHÔNG PHÊ CHUẨN LỆNH THU GIỮ THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN,BƯU KIỆN, BƯU PHẨM

  VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT…………

  Căn cứ các điều 41, 165, 192 và 197 Bộ luật Tố tụng hình sự;

  Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số .… ngày….. tháng…… năm…… của….……… về tội……… quy định tại khoản… Điều..… Bộ luật Hình sự;

  Xét Lệnh thu giữ số…… ngày…… tháng…… năm……và Văn bản đề nghị phê chuẩn số…… ngày…… tháng…… năm…… của[5]…… là không có căn cứ (hoặc không đúng thẩm quyền)……………[6]………..,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Không phê chuẩn Lệnh thu giữ số…… ngày…… tháng…… năm….…… của5…………

  Điều 2. Yêu cầu5…………… thực hiện Quyết định này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

  Nơi nhận:

  – Cơ quan điều tra ra lệnh thu giữ;

  – Lưu: HSVA, HSKA, VP.

  VIỆN TRƯỞNG[7]

  (Ký tên, đóng dấu)

  3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín:

  Người soạn thảo Mẫu quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín phải đảm bảo đầy đủ về nội dung và hình thức cho văn bản nhằm thể hiện một mẫu quyết định chính xác và có hiệu lực.

  Theo đó về hình thức mẫu quyết định, người soạn thảo cần đáp ứng về các lưu ý soạn thảo sau:

  Góc trái trên cùng của văn bản: Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ghi tên Viện kiểm sát ban hành quyết định.

  Góc phải trên cùng của văn bản: Là vị trí đặt quốc hiệu và tiêu ngữ; quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải được viết in hoa, bôi đậm; tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường, bôi đậm.

  Phía dưới quốc hiệu tiêu ngữ là ngày tháng năm thực hiện mẫu quyết định, cần ghi chính xác thời gian này;

  Chính giữa văn bản là Mẫu quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín.

  Về nội dung mẫu quyết định: các căn cứ ra quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, nội dung quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín và trách nhiệm của các chủ thể liên quan về quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín.

  Hướng dẫn soạn thảo chi tiết:

  [1] Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  [2] Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

  [3] Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có)

  Xem thêm  Hướng dẫn cách xếp lương công chức hành chính mới nhất

  [4] Ghi tên Cơ quan ra quyết định khởi tố vụ án

  [5] Ghi tên Cơ quan ra lệnh thu giữ

  [6] Ghi rõ lý do không phê chuẩn theo quy định tại Điều 192 hoặc điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự

  [7] Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:

  “KT. VIỆN TRƯỞNG

  PHÓ VIỆN TRƯỞNG”

  4. Những quy định liên quan đến việc không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín:

  Việc thu giữ thư tín được quy định tại Điều 197 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau:

  – Trường hợp thu giữ thư tín: Khi cần thiết phải thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông để phục vụ quá trình điều tra, xác định hành vi vi phạm, làm bằng chứng cho các hành vi vi phạm.

  – Cơ quan có thẩm quyền thu giữ thư tín: Cơ quan điều tra có thẩm quyền ra lệnh thu giữ.

  – Cơ quan phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín: Lệnh thu giữ thư tín phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

  – Trường hợp cần thu giữ thư tín ngay: Trường hợp có căn cứ để cho rằng không thể trì hoãn việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông thì Cơ quan điều tra có thể tiến hành thu giữ nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.

  Yêu cầu đối với biên bản thu giữ thư tín ngay: sau khi tiến hành thu giữ thư tín cơ quan điều tra phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc thu giữ để xét phê chuẩn.

  – Thủ tục phê duyệt lệnh thu giữ thư tín:

  + Cơ quan điều tra gửi lệnh thu giữ thư tín đến Viện Kiểm sát cùng cấp;

  Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn và tài liệu liên quan đến việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn.

  + Trường hợp Viện kiểm sát xem xét và quyết định không phê chuẩn thì người đã ra lệnh thu giữ phải trả lại ngay cho cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông, đồng thời thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ  được biết và nhận lại thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm.

  – Trách nhiệm của người tiến hành thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm: Người thi hành lệnh phải thông báo cho người phụ trách cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông hữu quan trước khi tiến hành thu giữ để người phụ trách được biết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của họ. Người quản lý cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông hữu quan phải tạo điều kiện để người thi hành lệnh thu giữ hoàn thành nhiệm vụ.

  Trường hợp những người quản lý cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông hữu quan cản trở người thu giữ thư tín thì sẽ bị cưỡng chế, xử lý theo quy định của pháp luật.

  Khi thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, phải có đại diện của cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản. Việc có mặt của quản lý cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông hữu quan chứng kiến nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của bên bị thu giữ thư tín điện tín, bưu kiện, bưu phẩm.

  Cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết. Nếu việc thông báo cản trở điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo ngay.

  Như vậy, trong quá trình điều tra của cơ quan điều tra, nếu người có thẩm quyền cho rằng cần phải thu giữ thư tín do có căn cứ để xác định thư tín chứa đựng những bằng chứng liên quan đến hành vi phạm tội, cần phải thực hiện việc thu giữ ngay để thực hiện việc điều tra.

  Trách nhiệm bảo quản thư tín, điện tín bị thu giữ được thực hiện như sau: phương tiện, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ, tạm giữ hoặc bị niêm phong phải được bảo quản nguyên vẹn nhằm đảm bảo các bằng chứng của các thư tín được thu giữ này.

  Trường hợp có người phá hủy niêm phong, tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại phương tiện, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm thì người này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn củaLuật Gia Bùi về Mẫu quyết định không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, các nội dung thẩm quyền và trình tự phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín và các nội dung liên quan cũng như cách soạn thảo mẫu quyết định này.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-khong-phe-chuan-lenh-thu-giu-thu-tin-112-hs-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895