Mẫu quyết định rút vụ án để điều tra (112/CQĐT) và hướng dẫn chi tiết nhất

Mẫu quyết định rút vụ án để điều tra (112/CQĐT) và hướng dẫn chi tiết nhất

Bài viết Mẫu quyết định rút vụ án để điều tra (112/CQĐT) và hướng dẫn chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu quyết định rút vụ án để điều tra là gì?

  1. Mẫu quyết định rút vụ án để điều tra là gì?

  Mẫu quyết định rút vụ án để điều tra là mẫu quyết định được lập ra khi có căn cứ về việc rút vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Mẫu quyết định rút vụ án để điều tra nêu rõ thông tin về quyết định khởi tố vụ án hình sự, thông tin của người ra quyết định rút vụ án để điều tra, nội dung của quyết định rút vụ án để điều tra… Mẫu quyết định rút vụ án để điều tra là mẫu quyết định được dùng để quyết định về việc rút vụ án để điều tra của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu quyết định rút vụ án để điều tra là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành rút vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự đã được khởi tố để chuyển vụ án và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

  2. Mẫu quyết định rút vụ án để điều tra:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _____________

  …………………………

  …………………………

  ________________

  Số:……….                   .

  ….., ngày ……… tháng ………. năm……

  QUYẾT ĐỊNH RÚT VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA

  Tôi:(1)

  Chức vụ:(2)

  Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ……… ngày …….. tháng  ……. năm…(3)

  của đối với vụ án hình sự  xảy ra tại: (4)

  Căn cứ(*):

  Xét thấy cần thiết trực tiếp điều tra;

  Căn cứ các điều 36, 163 và 169 Bộ luật Tố tụng hình sự,

  QUYẾT ĐỊNH: (5)

  Rút vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ………. ngày ……… tháng ……… năm

  của ….   đến Cơ quan…. để tiếp tục điều tra.

  Đề nghị Viện kiểm sát …. đang kiểm sát điều tra vụ án, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này có trách nhiệm ra Quyết định chuyển vụ án hình sự theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự.

  Nơi nhận:

  – VKS ……

  – Hồ sơ 2 bản.

  …………….

  3. Hướng dẫn sửu dụng mẫu quyết định rút vụ án để điều tra:

  (1): Điền tên của người ra quyết định

  (2): Điền chức vụ

  (3): Điền Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  (4): Điền nơi xảy ra vụ án

  (5): Điền quyết định rút vụ án để điều tra

  4. Quy định của pháp luật về chuyển vụ á để điều tra:

  Trên thực tế, khi có căn cứ về việc rút vụ án để điều tra thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định chuyển vụ án để điều tra, theo đó tại Điều 169 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định cụ thể về chuyển vụ án để điều tra:

  ” Điều 169. Chuyển vụ án để điều tra

  1. Viện kiểm sát cùng cấp quyết định việc chuyển vụ án để điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

  a) Cơ quan điều tra cùng cấp xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra và đề nghị chuyển vụ án;

  b) Cơ quan điều tra cấp trên rút vụ án để điều tra;

  c) Điều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng Cơ quan điều tra;

  d) Viện kiểm sát đã yêu cầu chuyển vụ án mà Cơ quan điều tra không thực hiện.

  2. Việc chuyển vụ án ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định.

  3. Thủ tục chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền:

  a) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền phải ra quyết định chuyển vụ án;

  b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó đến Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án, Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện của bị can, người bào chữa, bị hại và Viện kiểm sát có thẩm quyền.

  4. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chuyển vụ án, Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra.

  5. Thời hạn điều tra được tính tiếp từ ngày Cơ quan điều tra nhận được hồ sơ vụ án cho đến hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật này. Trường hợp hết thời hạn điều tra mà không thể kết thúc việc điều tra thì Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định gia hạn điều tra theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này.”

  Như vậy, có thể thấy những trường hợp để Viện kiểm sát cùng cấp quyết định chuyển vụ án để điều tra, theo đó là những trường hợp: trường hợp cơ quan điều tra cùng cấp xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra và đề nghị chuyển vụ án, trong trường hợp điều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng Cơ quan điều tra, hoặc trong trường hợp cơ quan điều tra cấp trên rút vụ án để điều tra, trường hợp Viện kiểm sát đã yêu cầu chuyển vụ án mà Cơ quan điều tra không thực hiện. Do đó có thể thấy, dù chuyển ở phạm vi nào, thẩm quyền quyết định việc chuyển vụ án cũng thuộc về Viện kiêm sát. Việc chuyển vụ án ở phạm vi khác nhau thì thẩm quyền chuyển vụ án thuộc Viện kiêm sát ở các cấp khác nhau. Trong trường hợp chuyển vụ án trong phạm vi tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương, thẩm quyền chuyển vụ án để điều tra thuộc về Viện kiểm sát cùng cấp. Theo đó, trong trường hợp chuyển vụ án để điều tra khi Viện kiểm sát đã yêu cầu chuyển vụ án mà Cơ quan điều tra không thực hiện đã thể hiện rất rõ về mối quan hệ  giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Khi đã được yêu cầu mà Cơ quan điều tra không thực hiện, Viện kiểm sát có quyền trực tiếp ra quyết định chuyển vụ án. Cơ quan điều tra phải chấp hành quyết định chuyển vụ án để điều tra của Viện kiểm sát. Trường hợp vụ án được chuyển ra ngoài phạm vi tinh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định.

  Xem thêm  Tự vệ chính đáng là gì? Tự vệ chính đáng có phải đi tù không?

  Tại Điều 29 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ trưởng Bộ Công an – Bộ Quốc phòng ban hành quy định về chuyển vụ án để điều tra, truy tố theo thẩm quyền; nhập, tách vụ án hình sự, theo đó:

  – Cơ quan điều tra vụ án trao đổi, thống nhất với viện kiểm sát cùng cấp để có văn bản gửi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền, kèm theo các tài liệu xác định thẩm quyền điều tra để trao đổi về việc chuyển hồ sơ vụ án để điều tra theo thẩm quyền kể từ khi có căn cứ xác định vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình ( trong thời hạn là ba ngày). Sau đó, kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi, Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra phải trao đổi với Viện kiểm sát cùng cấp để có văn bản trả lời ( trong thời hạn năm ngày)

  –  Tuy nhiên trong từng trường hợp, việc chuyển vụ án được xử lý theo quy định của pháp luật, theo đó:

  + Trường hợp 1: Cơ quan điều tra đang điều tra có văn bản đề nghị chuyển vụ án gửi Viện kiểm sát cùng cấp để quyết định việc chuyển vụ án theo thẩm quyền nếu trong trường hợp Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra nhất trí tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

  + Trường hợp 2: Nếu cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra nhưng không nhất trí tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra thì sẽ phải nêu rõ lý do trong văn bản đó, tuy nhiên nếu lý do không có căn cứ thì Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án có văn bản đề nghị chuyển vụ án gửi Viện kiểm sát cùng cấp để quyết định việc chuyển vụ án theo thẩm quyền, Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra phải tiếp nhận hồ sơ vụ án khi có quyết định chuyển vụ án của Viện kiểm sát theo quy  định của pháp luật. Bên cạnh đó, nếu lý do không nhất trí do tranh chấp về thẩm quyền điều tra, thì Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án phối hợp cùng Viện kiểm sát cùng cấp báo cáo, đề nghị Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp xem xét giải quyết về thẩm quyền điều tra theo quy định tại khoản 3 Điều 166 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Do đó có thể thấy, khi một vụ án được chuyển để điều tra thì sẽ phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, khi chuyển vụ án thì phải căn cứ vào những trường hợp mà pháp luật đã quy định và nếu trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền không nhất trí về việc tiếp nhận hồ sơ vụ án đã được chuyển để điều tra thì phải nêu rõ lý do trong văn bản, còn nếu cơ quan có thẩm quyền nhất trí về việc tiếp nhận hô sơ vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật thì cơ quan đang điều tra phải có văn bản đề nghị chuyển vụ án và gửi đến cơ quan Viện kiểm sát cùng cấp để tiến hành chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  – Cơ sở pháp lý:

  + Bộ luật tố tụng hình sự 2015

  + Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ trưởng Bộ Công an – Bộ Quốc phòng ban hành

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-rut-vu-an-de-dieu-tra-112-cqdt-va-huong-dan-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895