Mẫu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án (31/QĐ-PTHA)

Bài viết Mẫu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án (31/QĐ-PTHA) được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu số 31/QĐ-PTHA: Mẫu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án là gì, mục đích của mẫu quyết định?

  Theo quy định của luật thi hành án dân sự thì có thể hiểu thi hành án là việc các cá nhân, tổ chức liên quan tiến hành thực hiện bản án, quyết định của tòa án, thi hành án là việc đưa các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho cả bên phải thi hành án và bên được thi hành án.

  Quyết định thi hành án là văn bản do Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ban hành sau khi có bản án, quyết định của Tòa án để thi hành một hoặc nhiều khoản của những bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự, quyết định thi hành án được làm căn cứ cho Chấp hành viên lập hồ sơ và tổ chức việc thi hành án, nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự tham gia vào việc thi hành án.

  Mẫu số 31/QĐ-PTHA: Mẫu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án là văn bản do chấp hành viên của phòng thi hành án lập ra với các nội dung bao gồm các căn cứ sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án, nội dung sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án và trách nhiệm của những chủ thể liên quan đến sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án.

  Mục đích của mẫu số 31/QĐ-PTHA: Mẫu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án: khi quyết định thi hành án đã được cơ quan thi hành án ban hành tuy nhiên quyết định có sai sót cần phải sửa đổi bổ sung thì chấp hành viên phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án và ra quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án.

  2. Mẫu số 31/QĐ-PTHA: Mẫu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án:

  Mẫu số 31/QĐ-PTHA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————————————-

  BTL QK….(BTTM, QCHQ)

  PHÒNG THI HÀNH ÁN

  —————————–

  Số: ………/QĐ-PTHA

  …………, ngày ….. tháng ….. năm ……

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

  CHẤP HÀNH VIÊN

  Căn cứ … Điều … Luật Thi hành án dân sự ………;

  Căn cứ Bản án, Quyết định số …………….. ngày …… tháng …… năm ……. của Tòa án ……. (các bản án, quyết định phải thi hành);

  Căn cứ yêu cầu …… ngày ……. tháng ….. năm…….. của Trưởng phòng Thi hành án ……

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số …………. ngày ….. tháng ……. năm …… của Chấp hành viên Phòng Thi hành án ……..

  Nội dung sửa đổi, bổ sung: ……………..

  Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:

  – Như Điều 2;

  – Cục THA/BQP;

  – Viện KSQS……;

  – Lưu: VT, HS, THA; …

  CHẤP HÀNH VIÊN

  3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án:

  Người soạn thảo Mẫu số 31/QĐ-PTHA: Mẫu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án phải đảm bảo đầy đủ về nội dung và hình thức cho văn bản nhằm thể hiện một mẫu quyết định chính xác và có hiệu lực.

  Theo đó về hình thức mẫu quyết định, người soạn thảo cần đáp ứng về các lưu ý soạn thảo sau:

  Góc trái trên cùng của văn bản: Ghi tên của phòng thi hành án;

  Góc phải trên cùng của văn bản: Là vị trí đặt quốc hiệu và tiêu ngữ; quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải được viết in hoa, bôi đậm; tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường, bôi đậm.

  Phía dưới quốc hiệu tiêu ngữ là ngày tháng năm thực hiện mẫu quyết định, cần ghi chính xác thời gian này;

  Chính giữa văn bản là Mẫu số 31/QĐ-PTHA: Mẫu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án;

  Về nội dung mẫu quyết định: các căn cứ ra quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án, nội dung quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án và trách nhiệm của các chủ thể liên quan về sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án.

  Xem thêm  Công chức dự bị là gì? Còn chế độ công chức dự bị không?

  Cuối Mẫu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án cần có chữ ký và đóng dấu của Chấp hành viên nhằm mục đích xác định nội dung của quyết định, trách nhiệm của cơ quan thi hành án đối với tính chính xác về thẩm quyền đối với mẫu quyết định.

  4. Những quy định liên quan đến sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án:

  Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án được quy định tại Điều 37 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 như sau:

  – Theo quy định tại Điều luật này thì người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án ra quyết định thu hồi quyết định về thi hành án trong các trường hợp sau đây:

  + Quyết định về thi hành án được ban hành không đúng thẩm quyền;

  + Quyết định về thi hành án có sai sót làm thay đổi nội dung vụ việc;

  + Căn cứ ra quyết định về thi hành án không còn.

  Theo đó thì quyết định về thi hành án  phải được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định của Luật thi hành án dân sự và các nội dung quyết định phải hoàn toàn chính xác, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên, bên phải thi hành án và bên được thi hành án. Do đó nếu quyết định về thi hành án sai thẩm quyền hoặc sai nội dung sẽ phải thu hồi ngay để thực hiện sửa đổi lại chính xác nội dung thi hành án. Trường hợp bản án, quyết định bị hủy đồng nghĩa với căn cứ ra quyết định về thi hành án không còn thì cơ quan thi hành án đương nhiên sẽ thực hiện thu hồi quyết định thi hành án để tiến hành hủy bỏ quyết định thi hành án, nếu các bên đã thực hiện nghĩa vụ thi hành án cho nhau thì sẽ tiến hành hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

  – Thẩm quyền ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án: Người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có quyền ra quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án trong trường hợp quyết định về thi hành án có sai sót mà không làm thay đổi nội dung vụ việc thi hành án. Như vậy, chủ thể nào ra quyết định thì chủ thể đó có quyền thu hồi quyết định thu hồi quyết định thi hành án.

  Người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có quyền ra quyết định hủy hoặc yêu cầu hủy quyết định về thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới, Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trực tiếp đối với các trường hợp phát hiện quyết định được ban hành không đúng thẩm quyền, sai sót làm thay đổi nội dung vụ việc hoặc căn cứ ra quyết định về thi hành án không còn mà Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới, Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trực tiếp không tự khắc phục sau khi có yêu cầu. Trường hợp khác mà người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có quyền ra quyết định hủy hoặc yêu cầu hủy quyết định về thi hành án là có căn cứ cho rằng quyết định về thi hành án có vi phạm pháp luật theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

  Trong quá trình thực hiện ban hành quyết định cần lưu ý khi ban hành quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định về thi hành án phải ghi rõ căn cứ, nội dung và hậu quả pháp lý của việc thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ. Trường hợp quyết định không ghi đầy đủ các căn cứ nêu trên sẽ ảnh hưởng đến tính chính xác của quyết định.

  Như vậy, đối với các quyết định thi hành án được ban hành sai thẩm quyền, sai nội dung thì Cơ quan thi hành án có trách nhiệm thu hồi quyết định để sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án nhằm mục đích đảm bảo chính xác các nội dung áp dụng thi hành án đối với những người liên quan trong quá trình thi hành án, tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của những người này.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn củaLuật Gia Bùi về Mẫu số 31/QĐ-PTHA: Mẫu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án, các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án và các nội dung liên quan cũng như cách soạn thảo mẫu quyết định này.

  Cơ sở pháp lý:

  – Luật thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-quyet-dinh-thi-hanh-an-31-qd-ptha/

   097.110.6895
   097.110.6895