Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện VPHC (MQĐ 04)

Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện VPHC (MQĐ 04)

Bài viết Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện VPHC (MQĐ 04) được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là gì?

  1. Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là gì?

  Theo quy định của pháp luật thì tang vật được hiểu là tiền Việt Nam, ngoại tệ, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý; là giấy tờ, tài liệu, chứng từ; là ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, vật thuộc loại cấm lưu hành và tài sản khác, có liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm pháp luật.

  Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hóa, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính. Việc tịch thu tang vật, phương tiện phải do cơ quan có thẩm quyền quyết định thông qua mẫu số 04 quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Đây là mẫu quyết định tịch thu đối với tang vật, phương tiện phục vụ trong việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính bị phát hiện,

  Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (MQĐ 04) được cơ quan có thẩm quyền lập ra dựa trên căn cứ là các hành vi vi phạm hành chính của người vi phạm thuộc vào lỗi cố ý để ra quyết định tịch thu ngăn chặn lại hành vi vi phạm đó tiếp tục xảy ra hoặc tịch thu làm căn cứ phục vụ điều tra, chứng minh lỗi vi phạm. Quyết định được lập ra pahir đảm bảo có các nội dung về lý do tịch thu tang vật, phương tiện và hiệu lực thi hành quyết định.

  2. Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

  Nội dung cơ bản của mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải như sau:

  MQĐ 04

  CƠ QUAN (1)
  ——-

  Số: ……./QĐ-TTTVPT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———–

  (2)….., ngày …. tháng  năm ……

  QUYẾT ĐỊNH

  Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

  (do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận) (3)*

  Căn cứ Điều 26, khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính;

  Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số…./QĐ-TGTVPTGPCC ngày …./…../…….. của (4) …….

  Căn cứ kết quả thông báo trên (5) …….

  và niêm yết công khai tại (5) …….

  từ ngày …../….. /…….. đến ngày ……/….. /…..;

  Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số…./QĐ-GQXP ngày ……/……. /……….. (nếu có),

  Tôi: ………

  Chức vụ (6):. ……….

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số …../QĐ-TGTVPTGPCC ngày…../…../…….của (4) …….

  1. Việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được lập thành biên bản kèm theo Quyết định này.

  2. Lý do tịch thu (7): …….

  3. Tài liệu kèm theo (8): …….

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Quyết định này được gửi cho (9)…… để tổ chức thực hiện./.

  Nơi nhận:

  – Như Điều 3;

  – Lưu: Hồ sơ.

  NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

  3. Hướng dẫn lập Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

  Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định soạn thảo phải đáp ứng các điều kiện về hình thức, nội dung và hiệu lực của văn bản.

  Về hình thức của văn bản

  – Phía bên trái văn bản là tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định được ghi bằng chữ in hoa

  – Phía bên phải văn bản là đề quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được viết in hoa và tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

  – Phía giữa văn bản là tên mẫu giấy “Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  Xem thêm  Các lời chúc mừng sinh nhật bạn thân hay, lầy và hài hước nhất

  Mẫu này được sử dụng để tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc không xác định được người vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.

  (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

  (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

  (3) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm, thì ghi «do không xác định được người vi phạm»; nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người vi phạm không đến nhận, thì ghi «do người vi phạm không đến nhận».

  (4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

  (5) Ghi rõ phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tin thông báo và địa chỉ trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ đã niêm yết công khai về việc xác định chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

  (6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

  (7) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm không đến nhận.

  (8) Ghi rõ các tài liệu có liên quan như: Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề,….

  (9) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

  4. Một số quy định pháp luật liên quan đến tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

  Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện hành chính được quy định như sau:

  Cơ quan có thẩm quyền tiến hành áp dụng biện pháp thi hành xử phạt thì cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nhiệm vụ, quyền hạn của mình tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý như sau:

  Khi quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với người có lỗi vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản kèm theo quyết định.

  Căn cứ nội dung được quy định trong Điều 81 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì người có thẩm quyền lập biên bản tịch thu  tang vật, phương tiện phải được đảm bảo về hình thức và tuân thủ các nội dung cần có như: tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng của vật, tiền, hàng hóa, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và phải có chữ ký của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến.

  Trong trường hợp cần niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính  thì phải tiến hành hoạt động niêm phong ngay trước mặt người bị xử phạt, đại diện tổ chức bị xử phạt hoặc người chứng kiến. Việc niêm phong phải được ghi nhận vào biên bản.

  Đối với việc niêm phong tang vật, phương tiện bị tạm giữ để đảm bảo các yếu tố giữ hiện trạng tang vật, phương tiện như ban đầu, đủ số lượng những đồ bị thu giữ thì cơ quan phải niêm phong ngay trước mặt người vi phạm; trong trường hợp người vi phạm vắng mặt thì phải tiến hành niêm phong trước mặt đại diện gia đình, đại diện tổ chức, đại diện chính quyền và người chứng kiến thay cho người vi phạm

  Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ phát hiện có thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ thì cơ quan, người có thẩm quyền phải lập biên bản về những thay đổi này và trong biên bản phải có chữ ký của người lập biên bản, người có trách nhiệm tạm giữ và người chứng kiến.

  Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

  Như vậy, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính bị áp dụng các biện pháp xử phạt căn cứ theo mức độ vi phạm, hình thức xử phạt sẽ là quyết định xử phạt tại chỗ như phạt tiền nhưng không lập biên bản hoặc quyết định lập biên bản và hồ sơ vi phạm, Trong trường hợp có lỗi cố ý vi phạm thì người đó sẽ bị tịch thu tang vật, phương tiện gây ra lỗi vi phạm đó.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-tich-thu-tang-vat-phuong-tien-vphc-mqd-04/

   097.110.6895
   097.110.6895