Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ mới và chuẩn nhất

Bài viết Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ mới và chuẩn nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ là gì?

1. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ là gì?

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ được biết đến là loại văn kiện được sử dụng để thể hiện ý chí đơn phương của bên bị vi phạm hợp đồng. Bên bị vi phạm hợp đồng thông qua mẫu biên bản này đưa ra thông báo cho bên còn lại của hợp đồng là bên vi phạm về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa hai bên. Chủ thể là bên vi phạm hợp đồng dịch vụ cũng sẽ có thể nêu ra quan điểm xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng nếu như các bên trước đó đã có thỏa thuận với nhau hoặc có cơ sở pháp lý rõ ràng. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong thực tiễn và được sử dụng khá phổ biến hiện nay.

Trong thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ, chủ thể là bên yêu cầu chất dứt hợp đồng sẽ có thể nêu quan điểm xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng nếu như các bên có thỏa thuận hoặc có cơ sở pháp lý rõ ràng với nhau.

Thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cũng sẽ cần được đảm bảo về mặt pháp lý, có nghĩa là thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ phải có tính hợp pháp trước pháp luật. Khi hai bên có mâu thuẫn và một bên bị xâm phạm quyền lợi, bên bị vi phạm sẽ có trách nhiệm cần thông báo chấm dứt hợp đồng trên cơ sở, quy định của hợp đồng đối với những trường hợp được phép thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ cũng sẽ cần phải được dựa trên quy định pháp luật để có thể thực hiện nếu hai bên không có thỏa thuận trước trong hợp đồng.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ được sử dụng vào mục đích sau đây:

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ hay còn được gọi với các tên là văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ như chúng ta đã nói đển ở trên chính là văn bản thể hiện ý chí của bên bị vi phạm, bị thiệt hại trong khi thực hiện hợp đồng dịch vụ. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ sẽ đưa ra thông báo với bên vi phạm nghĩa vụ về việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ giữa hai bên.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ giúp các chủ thể có thể đảm bảo về mặt pháp lý, chủ thể là bên thực hiện khi đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ sẽ cần phải dựa trên cơ sở, quy định của hợp đồng đối với những trường hợp mà pháp luật quy định được phép thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ. Việc một bên chấm dứt hợp đồng sẽ cần phải dựa trên quy định pháp luật để thực hiện nếu như hai bên khi ký kết hợp đồng không có thỏa thuận trước cụ thể được nêu trong hợp đồng về vấn đề đó.

2. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ:

CÔNG TY

….

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày …., tháng …., năm ….

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng số …

Kính gửi: ……

– Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số … giữa công ty ….. và công ty …… (nếu có thỏa thuận).

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015.

– Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện hợp đồng.

Công ty …. xin thông báo đến Quý công ty về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ như sau:

Công ty ….. đã vi phạm Khoản … Điều … quy định trong Hợp đồng dịch vụ số …. (nếu trong hợp đồng có thỏa thuận) hoặc vi phạm Khoản … Điều … quy định trong Bộ luật Dân sự 2015. Mặc dù công ty ….. đã nhiều lần nhắc nhở, công ty …. vẫn tiếp tục vi phạm gây thiệt hại lớn cho công ty … Chính vì vậy, Công ty …… đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ sớm … từ ngày … tháng … năm …

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, công ty ….. có nghĩa vụ thực hiện tất cả công việc chưa hoàn thành theo hợp đồng. Sau khi hợp đồng hết hiệu lực, công ty … sẽ thu hồi lại … và không chịu trách nhiệm với những tổn thất công ty ….. gặp phải (nếu có)

Đề nghị công ty … tiếp nhận và thực hiện.

Trân trọng.

Đại diện công ty

Xem thêm  Phản ứng oxi hóa khử là gì? Cân bằng phản ứng oxi hóa khử?

(Ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ:

Pháp luật hiện hành của nước ta vẫn chưa có văn bản đưa ra quy định cụ thể về mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ, cũng chính bởi vì nguyên nhân đó mà việc lập mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cũng sẽ cần phải phụ thuộc vào các bên trong hợp đồng dịch vụ được ban hành trước đó. Tuy nhiên, thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ sẽ vẫn cần bảo đảm nội dung cơ bản theo đúng quy định, bao gồm các phần sau đây:

– Phần mở đầu của mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ bao gồm các thông tin về: Quốc hiệu, Tiêu ngữ; Tên cơ quan ban hành văn bản (bên bị vi phạm); Tên văn bản chấm dứt hợp đồng dịch vụ số bao nhiêu; Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ được gửi đến đâu.

– Phần nội dung của mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ bao gồm các thông tin về: Các căn cứ pháp lý ở đâu. Có thể là theo thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng hoặc theo quy định pháp luật; Hợp đồng dịch vụ sẽ chấm dứt từ thời điểm nào; Lý do chấm dứt hợp đồng dịch vụ (đưa ra cơ sở cụ thể); Các phương án được đưa ra để xử lý hậu quả, yêu cầu mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

– Phần kết thúc của mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ bao gồm các thông tin về: Chữ ký, đóng dấu xác nhận của bên thông báo.

4. Quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ:

Khi một bên vi phạm nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng thì bên còn lại sẽ có quyền sử dụng quyền đơn phương để nhằm mục đích có thể chấm dứt hợp đồng và bên còn lại sẽ cần gửi thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ đến bên vi phạm.

Dựa theo quy định tại điều 520 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ có nội dung cụ thể như sau:

“1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Ta nhận thấy, các trường hợp được sử dụng thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ mà chúng ta có thể kể đến cụ thể như các trường hợp sau đây:

– Khi thuộc các trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt theo thỏa thuận trong hợp đồng của các bên thì sẽ được sử dụng thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ.

– Trong trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì sẽ được sử dụng thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ.

– Trong trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì sẽ được sử dụng thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ.

– Một số trường hợp khác pháp luật quy định riêng đối với từng dịch vụ thì sẽ được sử dụng thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ.

Việc các chủ thể sử dụng mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ khi một trong hai bên đã có những hành vi vi phạm quy định hợp đồng quá nhiều lần. Tuy bên bị vi phạm đã đưa ra hình thức nhắc nhở nhưng bên kia dù nhận được thông báo nhữnh vẫn tái phạm thì bên bị vi phạm sẽ bắt buộc phải có những hình thức nặng tay hơn.

Khi một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng cũng như vi phạm những quy định bắt buộc trong hợp đồng thì chủ thể là bên còn lại có quyền sử dụng quyền đơn phương đê chấm dứt hợp đồng. Bên cạnh đó thì bên bị vi phạm cũng sẽ không được sử dụng văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cho các bên lao động hoặc quan hệ pháp lý mà các bên đó không được chú thích cụ thể trong tài liệu.

Đối với trường hợp một bên thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản này, bên có lợi ích bị ảnh hưởng sẽ có quyền được yêu cầu bên kia thực hiện việc đàm phán lại hợp đồng trong một thời gian hợp lý. Nếu như sau khi đàm phán mà các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong thời hạn đó thì một trong số các bên cũng sẽ có thể yêu cầu tòa án chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm được xác định cụ thể.

Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0971106895

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-thong-bao-cham-dut-hop-dong-dich-vu-moi-va-chuan-nhat/

097.110.6895
097.110.6895