Mẫu thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT (07/GTGT) chi tiết nhất

Bài viết Mẫu thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT (07/GTGT) chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT là gì, mục đích của mẫu đơn?

Khái niệm thuế giá trị gia tăng:  Căn cứ theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 có nêu ra khái niệm về thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng: 

– Là loại thuế gián thu, thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ. Thuế GTGT còn được phát sinh đến  khâu cuối cùng là tiêu dùng. Người tiêu dùng sẽ là người chịu thuế.

– Là loại thuế có đối tượng chịu thuế lớn, hầu hết mọi đối tượng trong xã hội sẽ phải chịu thuế GTGT. Việc đánh thuế trên phạm vi lãnh thổ với mọi đối tượng thể hiện sự công bằng của thuế. Đồng thời thể hiện thái độ của Nhà nước đối với các loại tiêu dùng trong xã hội. Đối với trường hợp cần khuyến khích tiêu dùng hoặc hạn chế việc trả tiền thuế của người tiêu dùng, Nhà nước sẽ không đánh thuế hoặc đánh thuế với mức thuế suất thấp nhất.

– Thuế giá trị gia tăng có thể nói đây là loại thuế chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ đây là những dấu hiệu và đặc trưng rất cơ bản để phân biệt thuế GTGT với những loại thuế gián thu khác. Thuế GTGT ở tất cả các khâu. Từ quá trình sản xuất đến quá trình lưu thông hàng hóa và cả quá trình tiêu dùng. Việc đánh thuế chỉ trên phần giá trị tăng thêm mà không phải đối với toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

– Thuế giá trị gia tăng cần phải nộp sẽ phụ thuộc vào giai đoạn đánh thuế đó là Thuế GTGT đánh ở tất cả các khâu, các giai đoạn. Từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng. Ở mỗi giai đoạn có số thuế GTGT khác nhau. Từ khâu sản xuất đến khâu lưu thông, số thuế giá trị gia tăng là một con số. Từ khâu lưu thông đến khâu tiêu dùng thì số thuế giá trị gia tăng đã khác. Tổng số thuế nộp ở các khâu chính là số thuế cuối cùng tính trên tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ. Và người tiêu dùng sẽ mua và phải gánh chịu.

Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT là thông báo để chuyển đối khai thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp muốn chuyển đổi như từ tháng sang quý và ngược lại từ quý sang tháng theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp luật quy định việc chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT nhằm mục đích muốn các cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi sang hình thức khai thuế phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và quy định của pháp luật đề ra.

2. Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT:

Mẫu số: 07/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

THÔNG BÁO

Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……..

Tên người nộp thuế: ……..

Mã số thuế: ……..

Địa chỉ: …….

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: …….

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, do điều kiện của cơ sở ……. và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01 năm…..

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

……., ngày…tháng….năm…

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…..

Chứng chỉ hành nghề số:…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Hướng dẫn làm thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT:

– Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

Xem thêm  Tù treo, cải tạo không giam giữ có bị mất quyền công dân không?

– Doanh nghiệp muốn kê khai thuế GTGT theo tháng thì phải nộp Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng Mẫu số 07/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

– Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

3. Một số quy định của pháp luật về thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT:

Kê khai thuế GTGT theo quý

Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định”

1. Tiêu chí khai thuế theo quý

a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Theo đó căn cứ theo quy định trên thì kê khai theo quý được xác định khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
– Thứ nhất: Có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
– Thứ hai: Trường hợp người nộp thuế bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ví dụ 1: Hãng Kiểm toán Es-Glocal bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2020. ==> Thì năm 2020 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2020 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2021 kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Trường hợp tổng doanh thu trên tờ khai thuế của năm 2020 từ 50 tỷ đồng thì thực hiện kê khai tờ khai thuế GTGT năm 2021 theo tháng.

Trường hợp tổng doanh thu trên tờ khai thuế của năm 2020 nhỏ hơn 50 tỷ thì thực hiện kê khai tờ khai thuế GTGT năm 2020 theo Quý.

Kê khai thuế GTGT theo tháng

– Việc khai thuế giá trị gia tăng theo tháng theo quy định thì được áp dụng đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề  có thể lớn hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng.

Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề

– Cách xác định thứ nhất đó là đối với doanh thu bán hàng hóa và doanh thu khi cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng

– Ngoài ra đối với các trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Xác định nghĩa vụ kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Căn cứ theo khoản 2 điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

“Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.”

Theo đó nên pháp luật quy định người nộp thuế phải tự xác định mình thuộc đối tượng khai thuế theo quý hay theo tháng và thực hiện các thủ tục liên quan về khai thuế giá trị gi tăng theo quy định. Và đối với các trường hợp không khai thuế theo quy định sẽ bị xử lý theo quy định mà pháp luật đề ra về khai thuế giá trị gia tăng

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung vấn đề Mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT chi tiết nhất và các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ sở pháp lý:

Luật thuế giá trị gia tăng 2008.

Nghị định Số: 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0971106895

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-thong-bao-chuyen-doi-ky-khai-thue-gtgt-07-gtgt-chi-tiet-nhat/

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895