Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm hướng dẫn

Bài viết Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm hướng dẫn được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm hướng dẫn:

Đấu thầu là quá trình thể hiện được tính chất minh bạch, rõ ràng trong việc tiến hành mua sắm hàng hóa hay thực hiện các dự án của các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.  Hiện nay, các quy định mới về đấu thầu có nhiều nội dung nhằm tăng cường hơn nữa tính minh bạch, công khai trong đấu thầu, trong đó có quy định liên quan đến thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi bên mời thầu tiến hành được lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 097.110.6895

1. Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm hướng dẫn:

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

—————

Số: … /….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

                   ….., ngày….tháng…..năm….

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu…. thuộc dự án …

Kính gửi: [ghi tên các nhà thầu tham dự thầu]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số …, ngày …  về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu,

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu … thuộc dự án … với các nội dung như sau:

1. Các thông tin về nhà thầu trúng thầu:

– Tên nhà thầu trúng thầu

– Giá trúng thầu

– Loại hợp đồng

– Thời gian thực hiện hợp đồng

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn:

– Nhà thầu …

Lý do không được lựa chọn: …

– Nhà thầu …

Lý do không được lựa chọn: ……

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:  …

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ đầu tư (để b/c);

– Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

BÊN MỜI THẦU

(ký tên, đóng dấu (nếu có))

2. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu khi nào?

Căn cứ tại Khoản 1 Mục 31 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định về thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

– Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu.

– Bên cạnh đó, mời bên thầu đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu). Trên thực tế, việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu có phải nêu rõ lý do nhà thầu không trúng thầu hay không? Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cũng có những quy định mới liên quan đến tính công khai, minh bạch trong đấu thầu, theo đó sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định, trong đó có kèm theo danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.

3. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu

– Giá trúng thầu

– Loại hợp đồng

– Thời gian thực hiện hợp đồng

– Các nội dung cần lưu ý (nếu có)

– Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu

– Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản đến nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu hợp đồng tại Chương VI Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT đã được ghi các thông tin cụ thể của gói thầu và kế hoạch hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và những vấn đề cần trao đổi khi hoàn thiện hợp đồng.

4. Quy định về thời hạn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

Khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định về việc đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu.

Xem thêm  Điều kiện và thủ tục thành lập công ty du lịch lữ hành quốc tế

Theo đó, tại điểm n Khoản 1 Điều 12 Luật đấu thầu năm 2013 quy định thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Như vậy, khi hoàn tất thủ tục chấm thầu lựa chọn được nhà thầu, phía bên mời thầu phải có văn bản gửi đến các nhà thầu tham dự thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

5. Quy trình đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ tại điều 8 Luật đấu thầu năm 2013 quy định các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

– Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

– Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

– Danh sách ngắn;

– Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

– Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

– Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

– Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

– Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

– Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

– Thông tin khác có liên quan.

Do vậy, theo quy định trên thì kết quả lựa chọn nhà thầu là thông tin bắt buộc phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu

Quy trình đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu tiến hành như sau: 

Kết quả lựa chọn nhà thầu là phần kết quả cuối cùng mà bên mời thầu thông qua quá trình chấm thầu để lựa chọn được nhà thầu đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm tiến hành thực hiện được gói thầu. Sau khi phê duyệt được kết quả lựa chọn nhà thầu, phía bên mời thầu phải thực hiện thủ tục đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

* Đầu tiên, các doanh nghiệp, đơn vị cơ quan nhà nước phải tham gia trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Đối với bên mời thầu: Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Đơn đăng ký bên mời thầu (do Hệ thống tạo ra trong quá trình bên mời thầu cung cấp thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản này)

– Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác (nếu có)

– Bên cạnh đó, đối với gói thầu mà thuộc gói mua sắm hàng hóa thì cần phải có thông tin liên quan đến hạng mục hàng hóa của gói thầu một cách chi tiết.

Bên mời thầu gửi hồ sơ đăng ký theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm hoặc gửi trên Hệ thống. Trường hợp gửi hồ sơ đăng ký trên Hệ thống thì bên mời thầu thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng.

* Tiến hành đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu: 

– Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 63/2014 Hướng dẫn Luật đấu thầu có quy định về trách nhiệm đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải thông tin Kết quả lựa chọn nhà thầu lên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bên cạnh đó tại Công văn 5186/BKHĐT-QLĐT năm 2014 có quy định bên mời thầu sẽ tự đăng tải thông tin liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia, nếu bên mời thầu chưa đủ điều kiện để đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu thì bên mời thầu sẽ cung cấp thông tin hợp lệ cho Báo đấu thầu quốc gia đăng tải lên trên Báo đấu thầu, khi đã đăng tải lên đó rồi thì trong hai ngày làm việc báo thầu sẽ thực hiện công việc đăng tải lên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

– Thời gian đăng tải:

Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gồm:

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu t

+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với đấu thầu qua mạng

– Kết quả lựa chọn nhà thầu đăng tải phải có những nội dung sau:

+ Tên nhà thầu trúng thầu

+ Giá trúng thầu

+ Loại hợp đồng

+ Thời gian thực hiện hợp đồng

+ Các nội dung cần lưu ý (nếu có).

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-thong-bao-ket-qua-lua-chon-nha-thau-kem-huong-dan/

097.110.6895
097.110.6895