Mẫu thông báo kết quả thẩm định giá tài sản (46/PTHA) chi tiết nhất

Bài viết Mẫu thông báo kết quả thẩm định giá tài sản (46/PTHA) chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu số 46/PTHA: Mẫu thông báo kết quả thẩm định giá tài sản là gì, mục đích của mẫu thông báo?

  Thi hành án theo quy định của pháp luật được hiểu là những người liên quan thực hiện bản án, quyết định của tòa án, thi hành án cũng được hiểu là việc đưa các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế, tuân thủ những quyết định mà Tòa án đưa ra về các nghĩa vụ về tài chính cũng như các nghĩa vụ khác nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho những người liên quan.

  Thẩm định giá được hiểu là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật thực hiện việc xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản phải tiến hành thi hành án theo quy định phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

  Tổ chức thẩm định giá là tổ chức có đủ các điều kiện thẩm định giá theo quy định của pháp luật được các đương sự lựa chọn tiến hành thẩm định giá tài sản thi hành án hoặc được chấp hành viên lựa chọn trong các trường hợp đương sự không lựa chọn được tổ chức thẩm định giá.

  Mẫu số 46/PTHA: Mẫu thông báo kết quả thẩm định giá tài sản là văn bản của chấp hành viên của phòng thi hành án với các nội dung bao gồm căn cứ của thông báo kết quả thẩm định giá tài sản, kết quả thẩm định giá tài sản và yêu cầu đối với bên phải thi hành án, bên được thi hành án.

  Mục đích của mẫu số 46/PTHA: Mẫu thông báo kết quả thẩm định giá tài sản: sau khi tiến hành thẩm định giá tài sản xong thì khi có kết quả thẩm định giá, chấp hành viên sẽ tiến hành ra thông báo này nhằm mục đích để thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản.

  2. Mẫu số 46/PTHA: Mẫu thông báo kết quả thẩm định giá tài sản:

  Mẫu số 46/PTHA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

  BTL QK…(BTTM, QCHQ)

  PHÒNG THI HÀNH ÁN

  ——-

  Số: ………../TB-PTHA

  ………., ngày ….. tháng ……. năm ……

  THÔNG BÁO

  Về kết quả thẩm định giá tài sản

  Căn cứ … Điều … Luật Thi hành án dân sự ………..;

  Căn cứ Quyết định thi hành án số ……….. ngày ……. tháng ……. năm …………. của Trưởng phòng Thi hành án …….;

  Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế thi hành án số ……….. ngày …… tháng ….. năm ………….. của Chấp hành viên Phòng Thi hành án ……….;

  Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày ………. tháng …… năm …… của …..

  Chấp hành viên Phòng Thi hành án……….. thông báo cho:

  Người được thi hành án: …….

  địa chỉ: …..

  Người phải thi hành án: ……

  địa chỉ: …………..

  Kết quả thẩm định giá các tài sản sau:

  1- ………..

  2- …………

  3- …………

  (nêu rõ giá của từng loại tài sản bằng số và bằng chữ)

  Người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền yêu cầu định giá lại tài sản 01 (một) lần và được chấp nhận nếu có đơn yêu cầu trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.

  Vậy, thông báo để ………… biết./.

  Nơi nhận:

  – Đương sự;

  – Viện KSQS……..;

  – Lưu: VT; HS, THA; ….

  CHẤP HÀNH VIÊN

  3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo:

  Người soạn thảo Mẫu số 46/PTHA: Mẫu thông báo kết quả thẩm định giá tài sản phải đảm bảo đầy đủ về nội dung và hình thức cho văn bản nhằm thể hiện một mẫu thông báo chính xác và có hiệu lực.

  Theo đó về hình thức mẫu thông báo, người soạn thảo cần đáp ứng về các lưu ý soạn thảo sau:

  Góc trái trên cùng của văn bản: Ghi tên của phòng thi hành án;

  Góc phải trên cùng của văn bản: Là vị trí đặt quốc hiệu và tiêu ngữ; quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải được viết in hoa, bôi đậm; tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường, bôi đậm.

  Phía dưới quốc hiệu tiêu ngữ là ngày tháng năm thực hiện mẫu quyết định, cần ghi chính xác thời gian này;

  Xem thêm  Đăng ký giá đối với sữa, thực phẩm chức năng cho trẻ em

  Chính giữa văn bản là Mẫu số 46/PTHA: Mẫu thông báo kết quả thẩm định giá tài sản;

  Về nội dung mẫu thông báo: các căn cứ ra thông báo kết quả thẩm định giá tài sản, nội dung kết quả thẩm định giá tài sản.

  Cuối thông báo kết quả thẩm định giá tài sản là chữ ký của chấp hành viên nhằm xác nhận kết quả thông báo kết quả thẩm định giá tài sản chính xác.

  4. Những quy định liên quan đến thông báo kết quả thẩm định giá tài sản:

  Theo Điều 98  Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 thì việc định giá tài sản kê biên được thực hiện như sau:

  Định giá tài sản được thực hiện qua hai hình thức:

  + Các đương sự thỏa thuận được về giá tài sản: thời điểm ngay khi kê biên tài sản các bên sẽ thực hiện việc thỏa thuận giá tài sản kê biên. Việc thỏa thuận này được Chấp hành viên lập biên bản về thỏa thuận, đồng thời giá tài sản do đương sự thỏa thuận là giá khởi điểm để bán đấu giá.

  + Các đương sự thỏa thuận được về tổ chức thẩm định giá: thời điểm ngay khi kê biên tài sản các bên sẽ thực hiện việc thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá.

  Trường hợp này khi các đương sự thỏa thuận được về tổ chức thẩm định giá thì Chấp hành viên lập biên bản về thỏa thuận đó. Sau khi đương sự có thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá thì Chấp hành viên sẽ tiến hành ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá đó để bên Tổ chức thẩm định giá này tiến hành thẩm định giá.

  – Trường hợp đương sự không thỏa thuận được về giá và không thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, hoặc các đương sự thỏa thuận được về tổ chức thẩm định giá tuy nhiên tổ chức thẩm định giá do đương sự lựa chọn từ chối việc ký hợp đồng dịch vụ thì việc định giá được Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản kê biên.

  Thời hạn để ký chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản kê biên là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản.

  – Chấp hành viên sẽ thực hiện xác định giá trong các trường hợp sau đây:

  +  Không thực hiện được việc ký hợp đồng dịch vụ ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản kê biên;

  + Tài sản kê biên thuộc loại tươi sống, mau hỏng hoặc có giá trị nhỏ mà đương sự không thỏa thuận được với nhau về giá.

  Các trường hợp định giá lại tài sản kê biên được quy định tại Điều 99 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 như sau:

  Việc định giá lại tài sản kê biên được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  + Chấp hành viên có vi phạm nghiêm trọng quy định về xác định giá tài sản hoặc vi phạm về việc ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản;

  + Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản nếu đương sự cho rằng việc định giá là không hợp lý và không chấp nhận giá đã định giá.

  Theo đó thì việc yêu cầu định giá lại chỉ được thực hiện một lần và chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, hết thời hạn 05 ngày này thì yêu cầu định giá không được chấp nhận.

  Thời hạn này được tính kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.

  Theo quy định thì giá thẩm định lại được lấy làm giá khởi điểm để bán đấu giá theo quy định.

  Như vậy, sau khi có quyết định kê biên tài sản để thực hiện thi hành án thì các đương sự sẽ tiến hành thỏa thuận về giá để tiến hành bán đấu giá, tiền bán đấu giá sẽ được dùng để thi hành án. Trường hợp với giá đã thỏa thuận mang ra bán đấu giá nhưng không có người mua thì Chấp hành viên sẽ thông báo với người thi hành án về việc giảm giá tài sản kê biên để tiếp tục bán đấu giá cho đến khi có người mua tài sản kê biên này.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-thong-bao-ket-qua-tham-dinh-gia-tai-san-46-ptha-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895