Mẫu thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp chi tiết nhất

Bài viết Mẫu thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì, mục đích của mẫu thông báo?

  Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là các tình trạng tạm ngừng kinh doanh, không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế, đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập, đang làm thủ tục phá sản, đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại, đang hoạt động.

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

  Mẫu thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là văn bản do trưởng phòng đăng ký kinh doanh lập ra với các nội dung bao gồm các căn cứ pháp lý của thông báo khôi phục tình trạng pháp lý, thông tin của doanh nghiệp được không phục tình trạng pháp lý (trụ sở, thông tin của người đại diện theo pháp luật).

  Mục đích của mẫu thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp: khi các căn cứ để thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp không còn, phòng đăng ký kinh doanh lập mẫu thông báo nhằm mục đích thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

  2. Mẫu thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….

  PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  ——–

  Số: ………………

  ………, ngày……tháng……năm 20…

  THÔNG BÁO

  Về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  Căn cứ Quyết định số …. ngày …. tháng …. năm …. về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

  Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sau:

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): (1)

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: (2)

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): (3)

  Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

  Địa chỉ trụ sở chính: (4)

  Điện thoại: Fax:

  Email: Website:

  Do1:

  – Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): (5)

  Chức danh:

  Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………… Quốc tịch:

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

  Số giấy chứng thực cá nhân:

  Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn:…../…../……..Nơi cấp:

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Chỗ ở hiện tại:

  Điện thoại: ………………………. Fax:

  Email: ……………………………… Website:

  Là người đại diện theo pháp luật.

  Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi khôi phục: đang hoạt động.

  TRƯỞNG PHÒNG

  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  Nơi nhận:

  – Tên, địa chỉ doanh nghiệp;

  – Cục Thuế …….(tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính);

  – Cục Hải quan …….(tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính);

  – Cục quản lý thị trường….. (tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính);

  – Các Phòng Đăng ký kinh doanh;

  – …………..;

  – Lưu:………….

  3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp:

  Người soạn thảo Mẫu thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ về nội dung và hình thức cho văn bản nhằm thể hiện một mẫu quyết định chính xác và có hiệu lực.

  Theo đó về hình thức mẫu quyết định, người soạn thảo cần đáp ứng về các lưu ý soạn thảo sau:

  Góc trái trên cùng của văn bản: Ghi tên của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, phòng đăng ký kinh doanh;

  Góc phải trên cùng của văn bản: Là vị trí đặt quốc hiệu và tiêu ngữ; quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải được viết in hoa, bôi đậm; tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường, bôi đậm.

  Phía dưới quốc hiệu tiêu ngữ là ngày tháng năm thực hiện mẫu thông báo, cần ghi chính xác thời gian này;

  Xem thêm  Pháp luật lao động quốc tế về bảo vệ lao động nữ

  Chính giữa văn bản là Mẫu thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp;

  Về nội dung mẫu thông báo: các căn cứ thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, nội dung thông báo thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, thông tin của doanh nghiệp.

  1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

  (1) Ghi rõ Tên doanh nghiệp ghi bằng chữ in hoa;

  (2) Ghi rõ mã số doanh nghiệp/Mã số thuế;

  (3) Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  (4) Ghi rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, Fax, Email, Website;

  (5) Thông tin của người đại diện theo pháp luật của công ty, thông ty bao gồm: họ và tên, chức danh, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, số điện thoại, fax, email, website.

  4. Những quy định liên quan đến khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp:

  Theo Điều 76 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

  – Các trường hợp khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

  + Phòng Đăng ký kinh doanh đã xác định được doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  +  Sau khi doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế nợ thuế trong trường hợp doanh nghiệp chưa chuyển sang tình trạng pháp lý đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và doanh nghiệp đã thanh toán xong các khoản thuế thì Cơ quan quản lý thuế đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp bằng văn bản. Phòng Đăng ký kinh doanh sau khi nhận được văn bản của Cơ quan quản lý thuế sẽ khôi phục tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp.

  – Khi doanh nghiệp thuộc các trường hợp trên thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  – Trách nhiệm thực hiện quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh sau khi nhận được các tài liệu và căn cứ thì sẽ thực hiện hủy bỏ quyết định thu hồi và thực hiện việc khôi phục tình trạng pháp lý.

  Bước 1: Phòng đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh gửi quyết định nêu trên đến địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế;

  Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện đăng tải quyết định trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Thời hạn để phòng đăng ký kinh doanh thực hiện các trách nhiệm nêu trên là 01 ngày kể từ ngày ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Như vậy, đối với các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bị mất tình trạng pháp lý doanh nghiệp từ việc thu hồi giấy chứng nhận nhưng sau khi Phòng đăng ký kinh doanh đã xác định được căn cứ để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn, hoặc doanh nghiệp đã nộp xong các khoản thuế bị nợ và Cơ quan quản lý thuế đã có văn bản yêu cầu khôi phục tình trạng pháp lý doanh nghiệp thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xác minh và thực hiện các trách nhiệm của mình về việc ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ra thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp để khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ tiến hành tiếp tục kinh doanh.

  Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn củaLuật Gia Bùi về Mẫu thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, các nội dung liên quan về thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, các nội dung khác và trách nhiệm của Phòng đăng ký kinh doanh trong quá trình thực hiện việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

  Cơ sở pháp lý:

  – Luật doanh nghiệp 2020;

  – Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-thong-bao-khoi-phuc-tinh-trang-phap-ly-cua-doanh-nghiep-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895