Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo chi tiết nhất

Bài viết Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là gì?

  Trong thị trường phát triển kinh tế thì góp vốn là hình thức góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

  Pháp luật quy định về tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

  Theo đó, góp vốn là hành vi chuyển giao tài sản hay đưa tài sản vào sử dụng trong hoạt động kinh doanh để đổi lấy quyền lợi từ công ty, theo đó, người góp vốn không nhận được bất kỳ một khoản tiền nào từ việc chuyển giao vốn vào công ty nhưng nhận được giá trị khác là quyền lợi trong công ty.

  Vốn góp được hiểu là số tiền hoặc tài sản được quy ra tiền (tính bằng Đồng Việt Nam) để tạo thành vốn điều lệ của doanh nghiệp, việc góp vốn có thể được thực hiện trong giai đoạn thành lập doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp đã thành lập nhưng cần góp thêm vốn điều lệ để phát triển kinh doanh.

  Việc góp vốn vào một công ty sẽ được quy đổi ra giá trị kinh tế nhất định, khi đó sẽ tạo thành phần vốn góp trong công ty, tương ứng với tỷ lệ phần trăm sở hữu nhất định trong công ty.

  Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là mẫu thông báo của công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thông báo về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư với các thông tin về tình hình vốn góp của quỹ trước khi tăng, giảm để có thể giữu nguyên hoặc thay đổi vốn góp mới gồm thời điểm thay đổi vốn góp và danh sách các nhà đầu tư của quỹ sau khi chuyển nhượng vốn.

  Trong thực tế có thể thấy, đối với mọi công việc, hình thức đầu tư hoặc nhận đầu tư nhà nước, ngoài nhà nước hay kinh doanh trong mọi lĩnh vực thì khi có sự thay đổi về bất kỳ về công ty như thay đổi loại hình, thay đổi nội dung kinh doanh,….thì đều phải có thông báo trực tiếp của cơ quan, doanh nghiệp. Áp dụng đối với việc thay đổi vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp thì công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư đó sẽ phải thông báo cho đơn vị khởi nghiệp theo mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo để thông báo về tình hình vốn góp tăng, giảm hoặc trong trường hợp có thay đổi vốn góp.

  2. Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo:

  Nội dung của Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

  TÊN CÔNG TY THỰC HIỆN

  QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

  KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

  Số: ……

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

  ….., ngày ….. tháng ….. năm …..

  THÔNG BÁO

  Về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…

  Tên doanh nghiệp (ghi tên bằng chữ in hoa): ……..

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …….

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): là công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (ghi tên bằng chữ in hoa):……. thành lập theo Thông báo số ………ngày ……..

  Thông báo về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ như sau:

  1. Vốn góp của quỹ trước khi tăng, giảm: …….

  2. Vốn góp mới của quỹ: ……..

  3. Thời điểm thay đổi vốn: ……..

  4. Danh sách các nhà đầu tư của quỹ sau khi chuyển nhượng: kèm theo (kê khai theo mẫu tương ứng quy định tại Mẫu số 01b).

  Công ty ……(tên công ty thực hiện quản lý quỹ) cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này và các tài liệu kèm theo./.

  Các giấy tờ gửi kèm:

  – Danh sách nhà đầu tư của quỹ sau khi thay đổi;

  -………

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

  (Kýghi họ tên và đóng dấu)

  3. Hướng dẫn lập Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo:

  Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được công ty thực hiện lập ra phải đảm bảo hình thức và nội dung theo quy định như sau:

  – Phía bên trái văn bản là tên công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được viết bằng chữ hoa in đậm

  – Phía bên phải văn bản là đề quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được viết in hoa và tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

  – Phía giữa văn bản là tên của thông báo: Thông báo về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

  – Phần nội dung thông báo:

  + Nơi gửi thông báo là: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố

  + Thông tin về công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư

  + Thông báo về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ gồm các nội dung về vốn góp của quỹ trước khi tăng, giảm; vốn góp mới của quỹ;  thời điểm thay đổi vốn và danh sách các nhà đầu tư của quỹ sau khi chuyển nhượng

  Xem thêm  Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình biển hiệu quảng cáo

  – Ký xác nhận thông báo

  4. Một số quy định pháp luật liên quan về vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo:

  Tăng vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp

  Việc tăng vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tuân thủ các quy định sau:

  – Điều lệ quỹ có quy định việc tăng vốn góp của quỹ;

  – Việc tăng vốn góp của quỹ đã được Đại hội nhà đầu tư quỹ thông qua.

  Bên cạnh đó, việc tăng vốn được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 38/2018/NĐ-CP

  – Đối với việc tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tuân thủ các quy định về tên quỹ đầu tư, ngày thành lập, thời hạn hoạt động của quỹ, điều lệ quỹ có quy định việc tăng, giảm vốn góp của quỹ; việc tăng, giảm vốn góp của quỹ đã được Đại hội nhà đầu tư quỹ thông qua.

  – Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tăng vốn bằng hình thức huy động thêm từ các nhà đầu tư hiện hữu, hoặc huy động vốn từ các nhà đầu tư mới. Trong trường hợp này, số lượng nhà đầu tư của quỹ vẫn phải đảm bảo theo quy định là quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.

  – Trong trường hợp công ty quyết định giảm vốn, tài sản phân bổ cho các nhà đầu tư có thể là tiền hoặc các tài sản khác theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư quỹ. Công ty thực hiện quản lý quỹ có trách nhiệm phân bổ tài sản một cách công bằng tương ứng với tỷ lệ vốn góp của mỗi nhà đầu tư. Việc chuyển tên, đăng ký sở hữu tài sản cho các nhà đầu tư, nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật trong thời hạn 07 ngày sau khi hoàn tất việc tăng, giảm vốn góp của quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ như sau:

  + Thông báo việc tăng, giảm vốn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo Mu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định  38/2018/NĐ-CP;

  + Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư về việc tăng, giảm vốn và các tài liệu liên quan;

  + Điều lệ quỹ sửa đổi;

  + Biên bản thỏa thuận góp vốn và danh sách các nhà đầu tư góp vốn, số vốn góp, tỷ lệ sở hữu vốn góp trước và sau khi tăng, giảm vốn góp của quỹ;

  + Giấy chứng nhận của công ty thực hiện quản lý quỹ về Phần vốn đã góp thêm, danh Mục tài sản góp vào quỹ. Trường hợp giảm vốn: Giấy xác nhận của công ty thực hiện quản lý quỹ về việc phân bổ tài sản cho từng nhà đầu tư, trong đó nêu rõ danh Mục tài sản đã phân bổ cho nhà đầu tư.

  Theo đó, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tăng vốn bằng hình thức huy động thêm từ các nhà đầu tư hiện hữu, hoặc huy động vốn từ các nhà đầu tư mới.

  Trong trường hợp này, số lượng nhà đầu tư của quỹ vẫn phải đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, tức là tối đa không quá 30 nhà đầu tư.

  Thủ tục giảm vốn góp của quỹ

  Sau khi quyết định giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà đầu tư tiến hành các bước theo quy định sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Hồ sơ được chuẩn bị theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 38/2018/NĐ-CP, bao gồm:

  – Thông báo việc giảm vốn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo Mu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

  – Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư về việc giảm vốn và các tài liệu liên quan;

  – Điều lệ quỹ sửa đổi;

  – Biên bản thỏa thuận góp vốn và danh sách các nhà đầu tư góp vốn, số vốn góp, tỷ lệ sở hữu vốn góp trước và sau khi tăng vốn góp của quỹ;

  – Giấy xác nhận của công ty thực hiện quản lý quỹ về việc phân bổ tài sản cho từng nhà đầu tư, trong đó nêu rõ danh Mục tài sản đã phân bổ cho nhà đầu tư.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Trong thời hạn 07 ngày sau khi hoàn tất việc giảm vốn góp của quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ phải nộp hồ sơ theo quy định trên để thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc giảm vốn góp của quỹ.

  Bước 3: Xử lý hồ sơ

  Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

  – Trường hợp thông báo và các tài liệu kèm theo là hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh có văn bản gửi công ty thực hiện quản lý quỹ về việc giảm vốn góp hợp lệ.

  – Trường hợp thông báo và tài liệu kèm theo không hợp lệ theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan đăng ký kinh doanh gửi văn bản cho công ty thực hiện quản lý quỹ biết và phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  Bước 4: Công bố thông tin

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo giảm vốn góp của quỹ hợp lệ, công ty thực hiện quản lý quỹ công bố thông tin về việc giảm vốn góp của quỹ trên cổng thông tin điện tử của công ty thực hiện quản lý quỹ.

  Công ty gửi bản sao thông báo giảm vốn góp của quỹ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

  Như vậy, công ty thực hiện quản lỹ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sẽ thông báo cho đơn vị về việc tăng, giảm vố góp theo mẫu thông báo và trình tự thủ tục như chúng tôi đã nêu trên.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-thong-bao-tang-giam-von-gop-cua-quy-dau-tu-khoi-nghiep-sang-tao-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895