Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp

Bài viết Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp:

Doanh nghiệp có quyền thay đổi ngành nghề kinh doanh của mình, tuy nhiên ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đăng kí phải là những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Vậy trình tự, thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh như thế nào? Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 097.110.6895

Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

1. Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp:

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……

Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………

Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh:    Có                Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ thông báo thay đổi và gửi kèm)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

  1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
  1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau(kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký Mã ngành Ghi chú
  1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau(kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

Lưu ý:

– Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.

– Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm  Hoàn cảnh ra đời, hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Việt Bắc

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi họ tên)

2. Trình tự thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

– Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo  Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Tùy loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ thay đổi ngành nghề có sự khác nhau

Bước 2: Nộp hồ sơ, lệ phí:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lệ phí nhà nước khi nộp hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh, lệ phí công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp là: 100.000 VNĐ.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ:

– Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.

– Trong trường hợp hồ sơ đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp thành thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

– Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời gian cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh là 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh qua mạng:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Bước 2: Chọn phương thức nộp hồ sơ

– Tùy từng trường hợp cụ thể, người nộp hồ sơ chọn một trong các phương thức sau:

+ Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: Người tạo hồ sơ và người ký/ xác thực hồ sơ phải có tài khoản đăng ký kinh doanh

+ Sử dụng chữ ký số công cộng: Người tạo hồ sơ và người ký xác thực hồ sơ phải có chữ ký số công cộng

Bước 3: Chọn hình thức đăng ký

– Chọn hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị
trực thuộc;

– Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước

Bước 4: Đăng ký thay đổi doanh nghiệp/ĐVTT

– Tìm kiếm doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc để tiến hành đăng ký thay đổi

+ Nhập mã số doanh nghiệp/mã số nội bộ trong Hệ thống để tìm kiếm doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc;

+ Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước.

Lưu ý:

– Chỉ cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ trong Hệ thống để tìm kiếm (không cần nhập cả 2 loại mã số)

– Nếu tạo hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/địa điểm kinh doanh: cần nhập mã số của chi nhánh/địa điểm kinh doanh (không nhập mã số của doanh nghiệp)

Thông tin về người đại diện pháp luật/Người đứng đầu đơn vị trực thuộc. Chọn vai trò người nộp hồ sơ:

+ Nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền

+ Nếu người nộp hồ sơ là người có thẩm quyền ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp:

– Nhập thông tin về Người đại diện pháp luật/ Người đứng đầu đơn vị trực thuộc;

+ Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước.

Lưu ý:

– Nếu tạo hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp: cần nhập thông tin về Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

– Nếu tạo hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/địa điểm kinh doanh: cần nhập thông tin về Người đứng đầu đơn vị trực thuộc đó.

– Chọn loại đăng ký thay đổi

+ Chọn Thông báo thay đổi;

+ Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước.

Bước 5: Thông tin chờ xác nhận:

– Màn hình sẽ hiển thị những thông tin người sử dụng đã đăng ký;

– Nhấn nút [Bắt đầu] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước

=> Trạng thái của hồ sơ chuyển thành “Đã lưu”.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-thong-bao-thay-doi-nganh-nghe-kinh-doanh-doanh-nghiep/

097.110.6895
097.110.6895