Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù (16/TH:) chi tiết

Bài viết Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù (16/TH:) chi tiết được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn thi hành án phạt tù là gì?

  Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn thi hành án phạt tù là mẫu thông báo do cơ quan có thẩm quyền ban hành khi có căn cứ về việc hoãn thi hành án phạt tù và tiếp nhận về việc hoãn thi hành án phạt tù. Mẫu thông báo tiếp nhận kiểm sát hoãn thi hành án phạt tù nêu rõ thông tin về cơ quan Viện kiểm sát ra thông báo tiếp nhận về việc hoãn thi hành án phạt tù đối với người chấp hành án phạt tù.

  Theo quy định của pháp luật, hoãn thi hành án phạt tù được áp dụng trong một số trường hợp mà pháp luật quy định như sau: (1) Người bị xử phạt tù bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục, (2) Người bị xử phạt tù là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, (3) Người bị xử phạt tù là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi, (4) Người bị xử phạt tù bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

  Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn thi hành án phạt tù là mẫu văn bản được dùng để thông báo về việc tiếp nhận thi hoãn thi hành án phạt tù. Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn thi hành án phạt tù là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiến hành tiếp nhận kiểm sát thi hành án phạt tù. Việc tiếp nhận kiểm sát hoãn thi hành án phạt tù là hoàn toàn phù hợp, bởi lẽ việc hoãn thi hành án hình phạt tù hiện nay vẫn còn một số những thiếu xót trong quá trình thi hành. Quyết định hoãn thi hành án hình phạt tù phải được gửi đến cho:  người được hoãn chấp hành án và người đại diện trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người dưới 18 tuổi, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được hoãn thi hành án cư trú, làm việc, Viện kiểm sát cùng cấp, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở, Bộ Ngoại giao trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người nước ngoài.

  2. Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn thi hành án phạt tù:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———–———–.

  VIỆN KIỂM SÁT……..(1)

  VIỆN KIỂM SÁT …(2)

  Số: ……../YC-VKS…-..(3)

    ….., ngày …. tháng…năm.

  THÔNG BÁO

  Việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù

  Kính gửi: Viện kiểm sát………….(4)

  Căn cứ Điều 13 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ- VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

  Ngày…….. tháng……….. năm….., Viện kiểm sát ……(2) .. nhận được Thông báo số……………ngày….……..tháng…….năm…..của Viện kiểm sát ……(4)…… về việc Tòa án..(5) … đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

  Vậy, Viện kiểm sát…(2) …..thông báo để Viện kiểm sát…(4) ……..biết ./.

  Nơi nhận:

  – VKS …(4) . (để biết);

  – Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

  TUQ. VIỆN TRƯỞNG

  KIỂM SÁT VIÊN

  3. Hướng dẫn sử dụng mẫu tiếp nhận kiểm sát hoãn thi hành án hình phạt tù:

  (1): Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  (2): Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

  (3): Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có)

  (4): Ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù

  (5): Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù

  4. Quy định của pháp luật về hoãn thi hành án hình phạt tù:

  Tại Điều 24 Bộ luật hình sự 2015 quy định về thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù, theo đó:

  – Bước 1: Đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù, việc đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù được thực hiện thông qua quyết định của Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án hoặc đơn đề nghị của người bị kết án, văn bản đề nghị của Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành án cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án làm việc hoặc cư trú ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. 

  – Bước 2: Tiếp nhận và ra quyết : Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải xem xét, quyết định trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù.

  Xem thêm  Hợp đồng môi giới là gì? Quy định về hợp đồng môi giới thương mại?

  + Nếu không đồng ý hoãn chấp hành án phạt tù thì Chánh án Tòa án phải có văn bản trả lời người có đơn đề nghị hoặc cơ quan có văn bản đề nghị và thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp, trong đó nêu rõ lý do không chấp nhận. Đơn đề nghị hoặc văn bản đề nghị phải được gửi cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án kèm theo các giấy tờ có liên quan.

  – Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải ngừng việc làm thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù đi chấp hành án khi nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù của Tòa án. 

  – cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải triệu tập người được hoãn chấp hành án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị quân đội đang quản lý người đó để thông báo quyết định và yêu cầu người đó cam kết bằng văn bản chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. 

  * Lưu ý: trong một số trường hợp, người được hoãn chấp hành hình phạt tù sẽ bị hủy quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù theo quy định của pháp luật, đó là những trường hợp:

  + Trong thời gian được hoãn chấp hành án mà người được hoãn chấp hành án phạt tù lại thực hiện hành vi phạm tội mới, bỏ trốn hoặc vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

  +Trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù mà người được hoãn chấp hành án chết. 

  Trong những trường hợp như vậy thì thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để đề nghị Chánh án Tòa án có thẩm quyền xem xét ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. Trường hợp người được hoãn chấp hành án bỏ trốn thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt. Đối với trường hợp người được hoãn chấp hành án phạt tù chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phải báo cáo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để thông báo cho Tòa án đã ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù ra quyết định đình chỉ thi hành án và giải quyết các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

  – Kể từ ngày ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan theo quy định của pháp luật thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tổ chức thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định. 

  – Trong một số trường hợp thì sẽ tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với người được hoãn chấp hành án phạt tù, đó là trường hợp người được hoãn chấp hành án phạt tù vì lý do bị bệnh nặng. Nếu người được hoãn chấp hành án phạt tù lấy lý do về sức khỏe để trốn tránh việc chấp hành án hoặc người được hoãn chấp hành án phạt tù có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình mặc dù đã có dấu hiệu phục hồi sức khỏe, thì trong trường hợp này thì  cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hoãn chấp hành án phạt tù cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đơn vị quân đội được giao quản lý người đó có trách nhiệm trưng cầu giám định y khoa tại bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp quân khu trở lên hoặc trưng cầu giám định pháp y tâm thần tại tổ chức giám định pháp y tâm thần có thẩm quyền.

  – Sau khi tổ chức giám định pháp y tâm thần, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án do Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án và áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh nếu kết quả giám định xác định người đó mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

  + Nếu kết quả giám định xác định người được hoãn chấp hành án đã phục hồi sức khỏe thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thực hiện việc đưa người đó đến nơi chấp hành án và thông báo cho Tòa án đã ra quyết định hoãn chấp hành án.

  – Cơ sở pháp lý:

  + Bộ luật hình sự 2015.

  + Luật thi hành án hình sự 2019.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-thong-bao-viec-tiep-nhan-kiem-sat-hoan-chap-hanh-an-phat-tu-16-th-chi-tiet/

   097.110.6895
   097.110.6895