Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát ủy thác thi hành án hình sự (14/TH) chi tiết

Bài viết Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát ủy thác thi hành án hình sự (14/TH) chi tiết được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu thông báo tiếp nhận kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự là gì?

  Mẫu thông báo tiếp nhận kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự là mẫu thông báo do cơ quan cơ có thẩm quyền ban hành khi tiến hành kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự. Mẫu thông báo tiếp nhận kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự nêu rõ thông tin về nơi tiếp nhận đơn, ngày, tháng, năm nhận được thông báo tiếp nhận uỷ thác thi hành án hình sự, thông tin về Toà án đã uỷ thác thi hành án hình sự, nội dung của thông báo tiếp nhận kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự.

  Theo đó, theo quy định của pháp luật: thi hành án hình sự là hoạt động của cơ quan thi hành án hình sự, việc uỷ thác thi hành án hình sự được tiến hành khi Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự bằng một Quyết định để chuyển hồ sơ vụ việc thi hành án hình sự thuộc thẩm quyền của mình cho một cơ quan thi hành án hình sự khác có điều kiện để tổ chức thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

  Mẫu thông báo tiếp nhận kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự là mẫu văn bản được dùng để thông báo về việc tiếp nhận kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự. Mẫu thông báo tiếp nhận kiểm sát thi hành án hình sự là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

  Việc quy định về tiếp nhận kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với thực tiễn, bởi lẽ trên thực tế thì có rất nhiều vụ việc được uỷ thác tuy nhiên cơ quan có thẩm quyền được nhận uỷ thác lại có những thiếu xót, thiếu trách nhiệm trong việc thi hành án hình sự nên xảy ra nhiều sự ” quên lãng” trong quá trình thi hành án hình sự, việc thông báo tiếp nhận kiểm sát uỷ thác là cơ sở để kiểm tra, giám sát về việc uỷ thác thi hành án hình sự, việc uỷ thác thi hành án được tiến hành một cách công bằng, nghiêm minh, khách quan và tuân theo những quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

  2. Mẫu thông báo tiếp nhận kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———-.———-.

  VIỆN KIỂM SÁT………….

  VIỆN KIỂM SÁT………….

  Số: ……../YC-VKS…-

  ….., ngày …. tháng…năm…

  THÔNG BÁO

  Việc tiếp nhận kiểm sát ủy thác thi hành án hình sự

  Kính gửi: Viện kiểm sát…………..(4) ..

  Căn cứ Điều 11 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ -VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

  Ngày…….. tháng……….. năm…..…, Viện kiểm sát (2) ….. nhận được Thông báo số …………ngày ….. tháng ….. năm ….. của Viện kiểm sát …(4) … về việc Tòa án …(5) ….… đã ủy thác thi hành án hình sự.

  Viện kiểm sát ……(2)…….. đã lập hồ sơ, thụ lý để kiểm sát thi hành án đối với người bị kết án theo quy định của pháp luật.

  Nơi nhận:

  – VKS (4) (để biết);

  – Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

  Vậy, Viện kiểm sát…(2 )……..thông báo để Viện kiểm sát ……(4) …biết ./.

  TUQ. VIỆN TRƯỞNG

  KIỂM SÁT VIÊN

  3. Hướng dẫn sửu dụng mẫu thông báo tiếp nhận kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự:

  (1): Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  (2): Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

  (3): Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có)

  (4): Ghi tên Viện kiểm sát nơi ủy thác

  (5):  Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định ủy thác thi hành án hình sự

  4. Quy định của pháp luật về kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự:

  Tại Điều 11 Quyết định 501/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định về kiểm sát việc Toà án ra quyết định thi hành án, quyết định uỷ thác thi hành án, quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, theo đó:

  Xem thêm  Tội phạm ẩn là gì? Quy định về tội phạm rõ và tội phạm ẩn?

  – Thẩm quyền kiểm sát thời hạn gia quyết định, thẩm quyền ra quyết định thi hành án của Toà án đã xét xử sơ thẩm và kiểm sát việc ra quyết định uỷ thác cho Toà án khác cùng cấp ra quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự  là cơ quan Viện kiểm sát. Nếu trong trường hợp Viện kiểm sát phát hiện được những hành vi vi phạm về việc Toà án đã xét xử sơ thẩm, khi đó, Viện kiểm sát thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị Toà án khắc phục vi phạm hoặc ra văn bản yêu cầu Tòa án thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể về tính chất, mức độ vi phạm.

  – Trình tự, thủ tục tiến hành tiếp nhận kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự: Pháp luật quy định về trình tự, thủ tục tiến hành tiếp nhận kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự như sau:  Viện kiểm sát cùng cấp với Toà án đã ra quyết định ủy thác phải thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án nhận ủy thác biết để kiểm sát, kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác thi hành án (trong thời hạn 03 ngày làm việc).

  – Sau khi nhận được uỷ thác thi hành án hình sự thì Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án nhận ủy thác phải thông báo lại cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án đã ủy thác biết việc đã nhận được thông báo và tiến hành kiểm sát uỷ thác thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

  Tại Điều 364 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền và thủ tục ra quyết định thi hành án, theo đó, thẩm quyền ra quyết định thi hành án là: Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm có thẩm quyền ra quyết định thi hành án hoặc ủy thác cho Chánh án Tòa án khác cùng cấp ra quyết định thi hành án.

  – Thủ tục giải quyết thi hành án hình sự:

  + Thời hạn giải quyết thi hành án hình sự: theo quy định của pháp luật thì thời hạn ra quyết định thi hành án là 07 ngày kể từ ngày bản án, quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm.

  + Chánh án Tòa án được ủy thác phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác thi hành của Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm.

  * Lưu ý:

  + Trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại mà bỏ trốn thì Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi người bị kết án phạt tù đang tại ngoại ra quyết định truy nã.

  + Trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại thì quyết định thi hành án phạt tù phải ghi rõ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người đó phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để thi hành án.

  – Theo quy định của pháp luật, trong giai đoạn thi hành án mà có căn cứ cho rằng người đang chấp hành án phạt tù mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi và căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu nơi người bị kết án đang chấp hành án phạt tù ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và Trại giam, Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi người bị kết án chấp hành án phạt tù trưng cầu giám định pháp y tâm thần. 

  Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu kiểm sát việc Tòa án cùng cấp ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn thi hành án theo quy định của pháp luật. Và sau khi khỏi bệnh, người đó phải tiếp tục chấp hành án phạt tù nếu không có lý do để miễn chấp hành hình phạt tù. 

  – Cơ sở pháp lý:

  + Luật thi hành án hình sự 2019.

  + Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

  + Quyết định 501/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-thong-bao-viec-tiep-nhan-kiem-sat-uy-thac-thi-hanh-an-hinh-su-14-th-chi-tiet/

   097.110.6895
   097.110.6895