Mẫu thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại GCN đăng ký hộ kinh doanh

Bài viết Mẫu thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại GCN đăng ký hộ kinh doanh được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì, mục đích của mẫu thông báo?

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể hiểu là Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh cấp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác có yêu cầu đăng ký kinh doanh để xác nhận tư cách chủ thể kinh doanh và quyền kinh doanh trong một hoặc một số ngành nghề nhất định của họ. Chỉ khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác mới được phép tiến hành kinh doanh.

  Mẫu thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản do trưởng phòng tài chính-kế hoạch với các nội dung bao gồm thông tin của hộ kinh doanh, thông tin của phòng tài chính-kế hoạch, nội dung thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  Mẫu thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: khi hộ kinh doanh có nộp hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hồ sơ thiếu sót các giấy tờ thì phòng tài chính-kế hoạch sẽ ra thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhằm mục đích thông báo về yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  2. Mẫu thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………

  PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

  ——–

  Số: ………………

  ……, ngày……tháng……năm ……

  THÔNG BÁO

  Về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  Kính gửi: (Tên hộ kinh doanh)

  Phòng Tài chính – Kế hoạch: …………….

  Địa chỉ trụ sở: …………

  Điện thoại: ………….. Fax: ………………..

  Email: ………… Website:……………………

  Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số … cấp ngày……../…../……….tại Phòng Tài chính – Kế hoạch…, để có cơ sở cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, đề nghị hộ kinh doanh hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm các nội dung như sau: ……………………………………….

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo này, hộ kinh doanh nộp hồ sơ hợp lệ theo các nội dung nêu trên đến Phòng Tài chính – Kế hoạch.

  Nơi nhận:

  – Như trên;

  – Lưu: ……

  TRƯỞNG PHÒNG

  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

  Người soạn thảo Mẫu thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh phải đảm bảo đầy đủ về nội dung và hình thức cho văn bản nhằm thể hiện một mẫu thông báo chính xác và có hiệu lực.

  Theo đó về hình thức mẫu thông báo, người soạn thảo cần đáp ứng về các lưu ý soạn thảo sau:

  Góc trái trên cùng của văn bản: Ghi tên của ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng tài chính-kế hoạch;

  Góc phải trên cùng của văn bản: Là vị trí đặt quốc hiệu và tiêu ngữ; quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải được viết in hoa, bôi đậm; tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường, bôi đậm.

  Phía dưới quốc hiệu tiêu ngữ là ngày tháng năm thực hiện mẫu thông báo, cần ghi chính xác thời gian này;

  Chính giữa văn bản là Mẫu thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

  Về nội dung mẫu thông báo: các căn cứ ra thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, nội dung thông báo yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  Xem thêm  Quy định sử dụng con dấu của doanh nghiệp mới nhất

  Cuối mẫu quyết định cần phải có chữ ký và xác nhận của trưởng phòng tài chính-kế hoạch nhằm đảm bảo mẫu thông báo đúng chính xác và đúng thẩm quyền.

  4. Những quy định liên quan đến yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

  Theo Điều 94 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ như sau:

  – Các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: hộ kinh doanh tiến hành gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cơ quan có thẩm quyền.

  Cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

  Sau khi nhận hồ sơ từ hộ kinh doanh thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

   – Việc xử lý đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định được thực hiện theo quy định sau đây:

  + Trường hợp 1: Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

  Đối với trường hợp này Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ tiến hành gửi thông báo tới hộ kinh doanh về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng trình tự, thủ tục đồng thời thực hiện lại việc cấp theo đúng quy định về trình tự, thủ tục.

  + Trường hợp 2: Trường hợp cấp đăng ký thành lập hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định

  Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ theo quy định là không có hiệu lực đến hộ kinh doanh.

  Kèm theo thông báo này sẽ là thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  Bước 2: Hộ kinh doanh tiến hành bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

  + Trường hợp 3: Cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định.

  Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ không đúng theo quy định là không có hiệu lực.

  Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó.

  Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ.

  Bước 4: Hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

  Như vậy, đối với trường hợp các hộ kinh doanh nộp hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi bị mất, hư hỏng mà hồ sơ thiếu sót và chưa hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ tiến hành thông báo cho hộ kinh doanh về việc này và yêu cầu hộ kinh doanh bổ sung hồ sơ và nộp lại theo phương thức cũ, đối với lần nộp lại này thì hộ kinh doanh có thể bổ sung thêm những nội dung đăng ký, nội dung muốn thay đổi. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ nhận lại hồ sơ hợp lệ và tiến hành xem xét và thực hiện các thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-thong-bao-yeu-cau-hoan-chinh-ho-so-cap-lai-gcn-dang-ky-ho-kinh-doanh/

   097.110.6895
   097.110.6895