Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN (01-TBH/CV số 1615) chi tiết nhất

Bài viết Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN (01-TBH/CV số 1615) chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN là gì?

  Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là mẫu tờ khai do người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lập ra khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nêu rõ những thông tin của người tham gia bảo hiểm: họ tên, ngày tháng, năm sinh, nguyên quán, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, số bảo hiểm( bao gồm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp), quá trình tham gia bảo hiểm, quá trình đóng bảo hiểm, mức đóng,.. nội dung của tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là mẫu tờ khai được dùng để kê khai về việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người tham gia bảo hiểm. Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là cơ sở để cơ quan bảo hiểm xác nhận về thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có nêu rõ về xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, và xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội. Theo đó, khi tham gia đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì chủ thể tham gia phải thực hiện đăng ký và chuẩn bị hồ sơ, trong hồ sơ bao gồm có những loại giấy tờ như sau: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT và Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03( Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị), còn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định thì hồ sơ đăng ký bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT và Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng. Đối với các đơn vị thì hồ sơ bao gồm: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT, danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bảng kê thông tin. Đối với việc đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cấp sổ bảo hiểm xã hội thì hồ sơ bao gồm:Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT( đối với người tham gia), danh sách người tham gia BHXH tự nguyện ( đối với Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH)

  2. Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                Độc  lập  – Tự do  – Hạnh phúc

  TỜ KHAI

  THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN

  Số sổ BHXH :…..(1)

     A – NGƯỜI LAO ĐỘNG

  1. Họ và tên :                                             Nam                  Nữ (2)
  2. Ngày tháng năm sinh : … Dân tộc:   Kinh               Quốc tịch :  Việt Nam . (3)
  3. Nguyên quán : Xã …., Huyện …., Tỉnh ……(4)
  4. Nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú) :(5)
  5. CMND số :  Nơi cấp :  Ngày cấp : …..(6)
  6. Hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc): Số… ngày … tháng … năm… có hiệu lực từ ngày .. tháng..năm…          Loại hợp đồng: …(7)
  7. Chức vụ, chức danh nghề : …(8)
  8. Cơ quan, đơn vị : …..(9)
  9. Địa chỉ : ……..(10)
  10. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu : …………..(11)
  11. Đối tượng hưởng BHYT mức:(12)
  12. Quá trình đóng, chưa hưởng BHXH một lần và BH thất nghiệp : (13)
  44026977326013%" width="691">
  6413994169096 " rel="nofollow">6413994169096 ">Sao chép" rel="nofollow">6413994169096 " rel="nofollow">6413994169096 ">Sao chép " rel="nofollow">6413994169096 ">Sao chép">Sao chép21%" rowspan="2" width="73">Từ

  tháng

  năm

  4956268221574 " rel="nofollow">4956268221574 ">Sao chép" rel="nofollow">4956268221574 " rel="nofollow">4956268221574 ">Sao chép " rel="nofollow">4956268221574 ">Sao chép">Sao chép35%" rowspan="2" width="72">Đến tháng năm 2798833819241 " rel="nofollow">2798833819241 ">Sao chép" rel="nofollow">2798833819241 " rel="nofollow">2798833819241 ">Sao chép " rel="nofollow">2798833819241 ">Sao chép">Sao chép97%" rowspan="2" width="222">Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề,công việc, nơi làm việc

  (tên cơ quan, đơn vị, điạ chỉ)

  2448979591836 " rel="nofollow">2448979591836 ">Sao chép" rel="nofollow">2448979591836 " rel="nofollow">2448979591836 ">Sao chép " rel="nofollow">2448979591836 ">Sao chép">Sao chép73%" rowspan="2" width="84">Tiền lương,

  tiền công

  0087463556851 33%" colspan="4" width="198">Phụ cấp 2682215743440 " rel="nofollow">2682215743440 ">Sao chép" rel="nofollow">2682215743440 " rel="nofollow">2682215743440 ">Sao chép " rel="nofollow">2682215743440 ">Sao chép">Sao chép235%" rowspan="2" width="42">Ghi

  chú

  0174927113702 " rel="nofollow">0174927113702 ">Sao chép" rel="nofollow">0174927113702 " rel="nofollow">0174927113702 ">Sao chép " rel="nofollow">0174927113702 ">Sao chép">Sao chép63%" width="54">Chức vụ 9766763848396 " rel="nofollow">9766763848396 ">Sao chép" rel="nofollow">9766763848396 " rel="nofollow">9766763848396 ">Sao chép " rel="nofollow">9766763848396 ">Sao chép">Sao chép5%" width="42">TN VK 1428571428571 " rel="nofollow">1428571428571 ">Sao chép" rel="nofollow">1428571428571 " rel="nofollow">1428571428571 ">Sao chép " rel="nofollow">1428571428571 ">Sao chép">Sao chép42%" width="48">TN nghề 8717201166180 " rel="nofollow">8717201166180 ">Sao chép" rel="nofollow">8717201166180 " rel="nofollow">8717201166180 ">Sao chép " rel="nofollow">8717201166180 ">Sao chép">Sao chép77%" width="54">Khác
  6413994169096 " rel="nofollow">6413994169096 ">Sao chép" rel="nofollow">6413994169096 " rel="nofollow">6413994169096 ">Sao chép " rel="nofollow">6413994169096 ">Sao chép">Sao chép21%" width="73">1 4956268221574 " rel="nofollow">4956268221574 ">Sao chép" rel="nofollow">4956268221574 " rel="nofollow">4956268221574 ">Sao chép " rel="nofollow">4956268221574 ">Sao chép">Sao chép35%" width="72">2 2798833819241 " rel="nofollow">2798833819241 ">Sao chép" rel="nofollow">2798833819241 " rel="nofollow">2798833819241 ">Sao chép " rel="nofollow">2798833819241 ">Sao chép">Sao chép97%" width="222">3 2448979591836 " rel="nofollow">2448979591836 ">Sao chép" rel="nofollow">2448979591836 " rel="nofollow">2448979591836 ">Sao chép " rel="nofollow">2448979591836 ">Sao chép">Sao chép73%" width="84">4 0174927113702 " rel="nofollow">0174927113702 ">Sao chép" rel="nofollow">0174927113702 " rel="nofollow">0174927113702 ">Sao chép " rel="nofollow">0174927113702 ">Sao chép">Sao chép63%" width="54">5 9766763848396 " rel="nofollow">9766763848396 ">Sao chép" rel="nofollow">9766763848396 " rel="nofollow">9766763848396 ">Sao chép " rel="nofollow">9766763848396 ">Sao chép">Sao chép5%" width="42">6 1428571428571 " rel="nofollow">1428571428571 ">Sao chép" rel="nofollow">1428571428571 " rel="nofollow">1428571428571 ">Sao chép " rel="nofollow">1428571428571 ">Sao chép">Sao chép42%" width="48">7 8717201166180 " rel="nofollow">8717201166180 ">Sao chép" rel="nofollow">8717201166180 " rel="nofollow">8717201166180 ">Sao chép " rel="nofollow">8717201166180 ">Sao chép">Sao chép77%" width="54">8 2682215743440 " rel="nofollow">2682215743440 ">Sao chép" rel="nofollow">2682215743440 " rel="nofollow">2682215743440 ">Sao chép " rel="nofollow">2682215743440 ">Sao chép">Sao chép235%" width="42">9
  6413994169096 " rel="nofollow">6413994169096 ">Sao chép" rel="nofollow">6413994169096 " rel="nofollow">6413994169096 ">Sao chép " rel="nofollow">6413994169096 ">Sao chép">Sao chép21%" width="73"> 

   

  4956268221574 " rel="nofollow">4956268221574 ">Sao chép" rel="nofollow">4956268221574 " rel="nofollow">4956268221574 ">Sao chép " rel="nofollow">4956268221574 ">Sao chép">Sao chép35%" width="72"> 

   

  2798833819241 " rel="nofollow">2798833819241 ">Sao chép" rel="nofollow">2798833819241 " rel="nofollow">2798833819241 ">Sao chép " rel="nofollow">2798833819241 ">Sao chép">Sao chép97%" width="222"> 

   

  2448979591836 " rel="nofollow">2448979591836 ">Sao chép" rel="nofollow">2448979591836 " rel="nofollow">2448979591836 ">Sao chép " rel="nofollow">2448979591836 ">Sao chép">Sao chép73%" width="84"> 0174927113702 " rel="nofollow">0174927113702 ">Sao chép" rel="nofollow">0174927113702 " rel="nofollow">0174927113702 ">Sao chép " rel="nofollow">0174927113702 ">Sao chép">Sao chép63%" width="54"> 9766763848396 " rel="nofollow">9766763848396 ">Sao chép" rel="nofollow">9766763848396 " rel="nofollow">9766763848396 ">Sao chép " rel="nofollow">9766763848396 ">Sao chép">Sao chép5%" width="42"> 1428571428571 " rel="nofollow">1428571428571 ">Sao chép" rel="nofollow">1428571428571 " rel="nofollow">1428571428571 ">Sao chép " rel="nofollow">1428571428571 ">Sao chép">Sao chép42%" width="48"> 8717201166180 " rel="nofollow">8717201166180 ">Sao chép" rel="nofollow">8717201166180 " rel="nofollow">8717201166180 ">Sao chép " rel="nofollow">8717201166180 ">Sao chép">Sao chép77%" width="54"> 2682215743440 " rel="nofollow">2682215743440 ">Sao chép" rel="nofollow">2682215743440 " rel="nofollow">2682215743440 ">Sao chép " rel="nofollow">2682215743440 ">Sao chép">Sao chép235%" width="42">
  Xem thêm  Quy định về chứng chỉ năng lực lập thiết kế quy hoạch xây dựng

   

  Cam kết: Những nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                                   Ngày     tháng      năm 20

                                                                                                                            Người khai

                                                                                                                        

  XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: 

  Cơ quan, đơn vị, tổ chức:….(14)

  Sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của Ông (Bà): ….(1)

  Xác nhận các nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực.

                                                                                           TP Hà Nội, ngày     tháng     năm 20…

                                                                                                      Người sử dụng lao động

                                                                                                           (Ký tên,  đóng dấu)

   C.XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI:

  – Bảo hiểm xã hội quận…… sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc của cá nhân Ông (Bà)  ////// xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng.

  Cán bộ thẩm định 

  TP Hà Nội, ngày     tháng     năm 20…

   Giám đốc BHXH

  (Ký tên đóng dấu)

  3. Hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

  (1): Điền số sổ bảo hiểm xã hội

  (2: Điền họ tên, giới tính của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  (3): Điền ngày tháng năm sinh, dân tộc  của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  (4): Điền nguyên quán của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  (5): Điền nơi cư trú( thường trú hoặc tạm trú) của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  (6); Điền số chứng minh nhân dân/ căn cứ dân nhân của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  (7): Điền hợp đồng lao động

  (8): Điền chức vụ, chức danh nghề

  (9): Điền tên cơ quan, đơn vị

  (10): Điền địa chỉ

  (11): Điền nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

  (12): Điền đối tượng hưởng BHYT mức

  (13): Điền quá trình đóng, chưa hưởng BHXH một lần và BH thất nghiệp

  (14): Tại mục: ” Xác nhận của người sử dụng lao động” :  điền cơ quan, đơn vị, tổ chức

  Ghi chú: Mẫu 01 – TBH do người lao động kê khai, lập 3 bản gửi người sử dụng lao động.

  4. Quy định của pháp luật về tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

  Theo quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 4  Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, theo đó: đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm những đối tượng là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm có:

  (1)  Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động,

  (2) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức,

  (3) Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018),

  (4) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đối với trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH tỉnh,

  (5)  Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn,

  (6) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương,

  (7)  Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc được áp dụng đối với các loại hợp đồng đó là: (1) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề, (2) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, (3) Hợp đồng cá nhân và (4) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

  Về mức đóng bảo hiểm xã hội và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội được pháp luật quy định, cụ thể: người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức như: Đóng hằng tháng; Đóng 06 tháng một lần; Đóng 03 tháng một lần, Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần để đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  Tuy nhiên, hiện nay do sự phát triển của công nghệ thông tin nên người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có thể tiến hành những thủ tục như: đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, gia hạn thời gian tham gia bảo hiểm, thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm, … bằng hình thức trực tuyến trên hệ thông cổng thông tin bảo hiểm xã hội Việt Nam. Việc thực hiện bằng hình thức trực tuyến đem lại những hiệu quả nhất định đối với người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội và đối với việc quản lý người tham gia bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm được thuận tiện hơn.

  – Cơ sở pháp lý: Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-to-khai-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn-01-tbh-cv-so-1615-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895