Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử (02/SĐ-GD)

Bài viết Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử (02/SĐ-GD) được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử là gì?

  Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử là mẫu tờ khai do cá nhân, tổ chức khai khi thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử nêu rõ thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch, mã số bảo hiểm xã hội, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử…

  Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử là mẫu tờ khai được dùng để khai những thông tin về việc thay đổi, bổ sung thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử là cơ sở để cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thông tin về việc thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử.

  2. Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————————

  ………….., ngày….tháng……năm……

  TỜ KHAI

  Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ………(1)

  Mã số bảo hiểm xã hội: …….(2)

  Ngày……. tháng……. năm………, cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đã gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội cho cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nay đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký cụ thể như sau:

  – Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: ……..(3)

  Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ……(4)

  Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày … tháng … năm …. đến ngày …. tháng … năm …..

  – Địa chỉ thư điện tử: ………(5) .

  – Số điện thoại di động: ………..(6)

  (Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

  Các thông tin trên đề nghị thay đổi kể từ ngày …../…../……

  Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

  Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân/mã xác thực của cá nhân

  Hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử:

  (1): Điền tên cơ quan/tổ chức/cá nhân

  (2): Điền mã số bảo hiểm xã hội

  (3): Điền số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân

  (4): Điền tên tổ chức chứng thực chữ ký số

  (5): Điền địa chỉ thư điện tử

  (6): Điền số điện thoại di động

  3. Quy định của pháp luật về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử:

  Tại Điều 22 Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân lập Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và gửi bản điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi có nhu cầu đăng ký tham gia giao dịch điện tử, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

  – Thời hạn giải quyết: pháp luật quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo chấp thuận đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nếu trong trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.

  Xem thêm  Quy hoạch 1/500 là gì? Thời hạn quy hoạch 1/500 là bao lâu?

  – Nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử, kể từ thời điểm Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo chấp thuận thì cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội bằng hồ sơ giấy theo quy định. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng lại phương thức giao dịch điện tử thì phải thực hiện đăng ký theo quy định của pháp luật. 

  – Đối với việc đăng ký, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, khi cơ quan, tổ chức, cá nhân theo lập Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng dịch I-VAN theo quy định của pháp luật khi  có nhu cầu đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN.

  Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Tổ chức I-VAN gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo chấp thuận đến Tổ chức I-VAN; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội phải thông báo và nêu rõ lý do. 

  Đối với  trường hợp thay đổi Tổ chức I-VAN thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải thực hiện ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN và thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định của pháp luật. Nếu trong trường hợp đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, kể từ thời điểm nhận được thông báo chấp thuận thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội bằng hồ sơ giấy theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định. 

  – Theo đó, khi nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua Tổ chức I- VAN thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện lập và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử theo một trong hai cách sau:

  + Cách 1: Lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sau đó truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để thực hiện gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử cho Tổ chức I-VAN.

  +  Truy cập tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thực hiện lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của Tổ chức I-VAN và gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử cho Tổ chức I-VAN. 

  cách 2?

  – Trình tự, thủ tục:  Sau khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Tổ chức I-VAN thực hiện việc gửi hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua địa chỉ thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong thời hạn 02 giờ. Việc thực hiện thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định, hiện nay do sự phát triển của công nghệ thông tin nên việc thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử được thực hiện nhanh gọn, tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại, mọi thông tin thay đổi, bổ sung đều có thể được thực hiện trực tuyến. 

  Cơ sở pháp lý:

  + Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Chính Phủ ban hành

  + Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-to-khai-thay-doi-bo-sung-thong-tin-dang-ky-su-dung-phuong-thuc-giao-dich-dien-tu-02-sd-gd/

   097.110.6895
   097.110.6895