Mẫu yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự (105/HS) và hướng dẫn chi tiết nhất

Bài viết Mẫu yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự (105/HS) và hướng dẫn chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự là gì, mục đích của mẫu yêu cầu?

  Điều tra vụ án hình sự theo quy định của Luật tố tụng hình sự được hiểu là một trong những giai đoạn mà pháp luật tố tụng hình sự. Theo đó, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát là hai cơ quan thực hiện việc điều tra vụ án và phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập và nghiên cứu các chứng cứ, đưa ra các kết luận chính xác của vụ án nhằm giải quyết vụ án một cách khách quan, kịp thời và đúng người, đúng tội, tránh trường hợp điều tra sai phạm dẫn đến sai lệch kết quả xét xử.

  Mẫu số 105/HS: Mẫu yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự là văn bản do Viện Trưởng Viện kiểm sát lập ra và gửi cơ quan ra Quyết định tạm đình chỉ (hoặc đình chỉ) điều tra với các nội dung bao gồm các căn cứ yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự, nội dung yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự và trách nhiệm liên quan của những chủ thể liên quan.

  Mục đích của mẫu số 105/HS: Mẫu yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự: sau khi các căn cứ để tạm đình chỉ và đình chỉ vụ án hình sự không còn thì Viện trường viện kiểm sát sử dụng mẫu yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự gửi cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự.

  2. Mẫu số 105/HS: Mẫu yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự:

  Mẫu số 105/HS

  Theo QĐ số 15 ngày 09

  tháng 01 năm 2018

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _______________

  VIỆN KIỂM SÁT[1] … [2]……….

  __________

  Số:…../YC-VKS…-…[3]

  ……, ngày……… tháng……… năm 20…

  YÊU CẦU

  PHỤC HỒI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

  VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT………

  Căn cứ các điều 41, 229[4] và 235[5] Bộ luật Tố tụng hình sự;

  Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm…… của[6]………;

  Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ (hoặc đình chỉ) điều tra vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm………. của[7]…………….;

  Căn cứ Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ (hoặc đình chỉ) điều tra vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm………. của[8] ……………………(nếu có);

  Xét thấy[9]……….,

  YÊU CẦU:

  1. …7… ra quyết định phục hồi điều tra vụ án………… và tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

  2. …7… gửi, thông báo Quyết định phục hồi điều tra cho Viện kiểm sát………… và người tham gia tố tụng theo quy định tại khoản 2 Điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự./.

  VIỆN TRƯỞNG[10]

  (Ký tên, đóng dấu)

  Nơi nhận:

  – CQĐT;

  -………..;

  – Lưu: HSVA, HSKS, VP.

  3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự:

  Người soạn thảo Mẫu số 105/HS: Mẫu yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự phải đảm bảo đầy đủ về nội dung và hình thức cho văn bản nhằm thể hiện một mẫu yêu cầu chính xác và có hiệu lực.

  Theo đó về hình thức mẫu văn bản, người soạn thảo cần đáp ứng về các lưu ý soạn thảo sau:

  Góc trái trên cùng của văn bản: Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ghi tên Viện kiểm sát ban hành quyết định.

  Góc phải trên cùng của văn bản: Là vị trí đặt quốc hiệu và tiêu ngữ; quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải được viết in hoa, bôi đậm; tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường, bôi đậm.

  Phía dưới quốc hiệu tiêu ngữ là ngày tháng năm thực hiện mẫu yêu cầu, cần ghi chính xác thời gian này;

  Chính giữa văn bản là Mẫu số 105/HS: Mẫu yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự.

  Về nội dung mẫu yêu cầu: các căn cứ ra yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự, nội dung yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự.

  Hướng dẫn soạn thảo chi tiết:

  [1] Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  [2] Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

  Xem thêm  Hệ thống biểu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ mới nhất

  [3] Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có)

  [4] Trường hợp việc điều tra bị tạm đình chỉ thì căn cứ Điều 229 BLTTHS; trường hợp bị đình chỉ thì căn cứ Điều 230 BLTTHS

  [5] Trường hợp yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự có bị can là pháp nhân thương mại thì bổ sung căn cứ Điều 431 BLTTHS

  [6] Ghi tên cơ quan ra Quyết định khởi tố vụ án

  [7] Ghi tên cơ quan ra Quyết định tạm đình chỉ (hoặc đình chỉ) điều tra

  [8] Ghi tên cơ quan ra Quyết định huỷ bỏ Quyết định tạm đình chỉ (hoặc đình chỉ) điều tra

  [9] Nêu lý do phục hồi điều tra theo quy định tại Điều 235 BLTTHS

  [10] Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:

  “KT. VIỆN TRƯỞNG

  PHÓ VIỆN TRƯỞNG”

  4. Những quy định liên quan đến phục hồi điều tra vụ án hình sự:

  4.1. Thời hạn phục hồi điều tra:

  Theo Điều 174 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 thì thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại được quy định cụ thể như sau:

  Trường hợp phục hồi điều tra do hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định tạm đình chỉ điều tra thì thời hạn điều tra tiếp không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và không quá 03 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi có quyết định phục hồi điều tra cho đến khi kết thúc điều tra.

  – Thời gian gia hạn điều tra được quy định như sau:

  + Đối với tội phạm ít nghiêm trọng: pháp luật quy định được gia hạn điều tra một lần, thời gian gia hạn không quá 01 tháng;

  + Đối với tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng: pháp luật quy định được gia hạn điều tra một lần, thời gian gia hạn không quá 02 tháng;

  + Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: pháp luật quy định được gia hạn điều tra một lần, thời gian gia hạn không quá 03 tháng.

  + Trường hợp vụ án do Viện kiểm sát trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung: pháp luật quy định thời hạn điều tra bổ sung không quá 02 tháng.

  + Trường hợp vụ án do Tòa án trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung: pháp luật quy định thời hạn điều tra bổ sung không quá 01 tháng.

  Như vậy, đối với các vụ án có đủ điều kiện phục hồi điều tra thì thời hạn điều tra tiếp không quá thời gian quy định đối với từng loại tội của pháp luật quy định, tối đa sẽ là 03 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trường hợp khôi phục điều tra sẽ vẫn được thực hiện gia hạn thời gian điều tra đối với các tội phạm có hành vi và tính chất phức tạp, việc điều tra có thể bị kéo dài.

  4.2. Phục hồi điều tra:

  Theo Điều 235 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 thì phục hồi điều tra được quy định như sau:

  – Các trường hợp phục hồi điều tra:

  + Khi có lý do để hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định tạm đình chỉ điều tra mà cơ quan điều tra đã quyết định trước đó.

  + Nếu việc điều tra bị đình chỉ do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; tội phạm đã được đại xá nhưng bị can không đồng ý và yêu cầu điều tra lại thì Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định phục hồi điều tra.

  Khi thuộc các trường hợp được phục hồi điều tra này mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm khôi phục điều tra.

  – Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phục hồi điều tra: Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra.

  Bước 1: Ra quyết định phục hồi điều tra;

  Bước 2: Cơ quan điều tra phải gửi quyết định phục hồi điều tra cho Viện kiểm sát cùng cấp, bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can; thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

  Thời hạn thực hiện việc thông báo này là 02 ngày kể từ ngày ra quyết định phục hồi điều tra, 

  Bước 3: Tiếp tục tiến hành điều tra.

  Như vậy, khi quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án bị hủy bỏ hoặc bị can không đồng ý và yêu cầu điều tra lại thì Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định phục hồi điều tra. Việc phục hồi điều tra được thực hiện theo các quy định và trình tự của pháp luật nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật về điều tra vụ án hình sự.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-yeu-cau-phuc-hoi-dieu-tra-vu-an-hinh-su-105-hs-va-huong-dan-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895