Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Mục lục ẩn

Bài viết Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định trong các hoạt động điều tra thống kê:

  Điều 5 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định trong các hoạt động điều tra thống kê như sau:

  – Phạt cảnh cáo đối với hành vi trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của điều tra viên thống kê theo các quy định của phương án điều tra thống kê.

  – Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  + Nộp chậm phiếu, biểu điều tra thống kê theo phương pháp đối tượng điều tra tự ghi thông tin vào phiếu, vào biểu điều tra theo hướng dẫn của điều tra viên (sau đây sẽ gọi chung là phương pháp điều tra gián tiếp) dưới 05 ngày so với thời hạn pháp luật quy định của phương án điều tra thống kê;

  + Nộp không đủ phiếu, biểu điều tra thống kê theo phương pháp điều tra gián tiếp, so với quy định của phương án điều tra thống kê;

  + Ghi không đủ những thông tin có phát sinh vào phiếu, biểu điều tra theo quy định của phương án điều tra thống kê.

  – Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp chậm phiếu, nộp chậm biểu điều tra thống kê theo phương pháp điều tra gián tiếp từ 05 ngày đến dưới 10 ngày so với thời hạn mà pháp luật quy định của phương án điều tra thống kê.

  – Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  + Ghi sai lệch thông tin ban đầu do cá nhân, tổ chức được điều tra thống kê đã cung cấp vào phiếu điều tra;

  + Tự ý ghi thông tin vào phiếu, vào biểu điều tra thống kê mà không tiến hành điều tra thực tế tại đơn vị mà được điều tra thống kê theo quy định của phương án điều tra thống kê;

  + Ghi không trung thực, sai sự thật những thông tin có phát sinh vào phiếu, biểu điều tra thống kê theo phương pháp điều tra gián tiếp;

  + Nộp chậm phiếu, biểu điều tra thống kê theo phương pháp điều tra gián tiếp từ 10 ngày trở lên so với thời hạn mà pháp luật quy định của phương án điều tra thống kê.

  – Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  + Không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê;

  + Khai man hoặc ép buộc người khác khai man thông tin trong điều tra thống kê;

  + Không gửi báo cáo kết quả cuộc điều tra ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia cho cơ quan thống kê mà có thẩm quyền thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung sau 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả điều tra;

  + Không cung cấp trực tuyến nội dung và số liệu điều tra thống kê tới thiết bị truy xuất theo đúng yêu cầu của cơ quan tiến hành điều tra hoặc của người thực hiện điều tra thống kê do phương án điều tra thống kê quy định.

  2. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về sử dụng mẫu biểu báo cáo thống kê:

  Điều 6 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng mẫu biểu báo cáo thống kê, Điều này quy đinh phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lập báo cáo thống kê không đúng với mẫu biểu do chính cơ quan có thẩm quyền ban hành.

  3. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo thống kê, báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật:

  Điều 7 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo thống kê, báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật như sau:

  – Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:

  + Dưới 05 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;

  + Dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;

  + Dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

  – Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:

  + Từ 05 ngày đến dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;

  + Từ 10 ngày đến dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;

  + Từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

  – Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:

  + Từ 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;

  + Từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;

  + Từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

  – Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:

  + Từ 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;

  + Từ 30 ngày đến 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

  – Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính. Lưu ý rằng, hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính được quy định là:

  + Sau 15 ngày đối với chế độ quy định đối với báo cáo thống kê tháng mà chưa gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền.

  + Sau 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý mà chưa gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền.

  + Sau 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm mà chưa gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính đến cho cơ quan thống kê có thẩm quyền.

  Xem thêm  Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mới nhất

  4. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về yêu cầu đầy đủ của báo cáo thống kê:

  Điều 8 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về yêu cầu đầy đủ của báo cáo thống kê như sau:

  – Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ về số lượng biểu hoặc chỉ tiêu thống kê của chế độ báo cáo thống kê tháng.

  – Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ về số lượng biểu hoặc chỉ tiêu thống kê của chế độ báo cáo thống kê quý, 6 tháng, 9 tháng.

  – Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ về số lượng biểu hoặc chỉ tiêu thống kê của chế độ báo cáo thống kê năm.

  5. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về phương pháp thống kê:

  Điều Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về phương pháp thống kê, Điều này quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  – Lập báo cáo thống kê không đúng quy định về phương pháp tính chỉ tiêu trong báo cáo thống kê;

  – Lập báo cáo thống kê không đúng quy định về phạm vi thu thập số liệu thống kê.

  6. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về yêu cầu chính xác của báo cáo thống kê:

  Điều 10 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về yêu cầu chính xác của báo cáo thống kê như sau:

  – Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi lập báo cáo thống kê nhưng không đầy đủ nguồn số liệu trong chế độ báo cáo thống kê do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

  – Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  + Khai man số liệu trong báo cáo thống kê;

  + Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác khai man số liệu trong báo cáo thống kê.

  7. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính:

  Điều 11 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính như sau:

  – Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê của những chỉ tiêu thống kê, thông tin thống kê chưa được công bố.

  – Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính mà không vì mục đích thống kê, cung cấp dữ liệu hành chính cho bên thứ ba khi mà không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu.

  8. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về phổ biến thông tin thống kê:

  Điều 12 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về phổ biến thông tin thống kê như sau:

  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phổ biến dữ liệu, các thông tin trong cơ sở dữ liệu thống kê của thông tin thống kê nhà nước không thuộc trong danh mục bí mật nhà nước chưa được công bố theo quy định.

  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phổ biến thông tin thống kê sai sự thật.

  9. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về sử dụng thông tin thống kê:

  Điều 13 Nghị định 95/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 100/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng thông tin thống kê như sau:

  Phạt cảnh cáo đối với hành vi trích dẫn không ghi rõ nguồn thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải lên trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm.

  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi trích dẫn không đúng nguồn thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải lên trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm.

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm sai lệch những thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã mà đã được cơ quan có thẩm quyền công bố để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm.

  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm sai lệch những thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành mà đã được cơ quan có thẩm quyền công bố để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm.

  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm sai lệch những thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mà đã được cơ quan có thẩm quyền công bố để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm.

  10. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu thống kê:

  Điều 14 Nghị định 95/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 100/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu thống kê như sau:

  Phạt cảnh cáo đối với hành vi để hư hỏng dưới 50% số lượng chỉ tiêu thông tin thống kê trong phiếu, trong biểu điều tra, báo cáo thống kê trong thời hạn lưu trữ theo quy định, nhưng còn khả năng khôi phục

  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi để hư hỏng từ 50% số lượng chỉ tiêu về thông tin thống kê trở lên trong phiếu, trong biểu điều tra, báo cáo thống kê trong thời hạn lưu trữ theo quy định, nhưng còn khả năng khôi phục

  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  + Để hư hỏng phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê có chứa các thông tin thống kê trong thời hạn lưu trữ theo quy định, nhưng không còn khả năng khôi phục;

  + Để thất lạc phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê có chứa thông tin thống kê;

  + Hủy bỏ phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê có chứa thông tin thống kê khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định.

  11. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về bảo mật thông tin của từng cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin thống kê:

  Điều 15 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo mật thông tin của từng cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin thống kê, Điều này quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ các thông tin thống kê trong phiếu, trong biểu điều tra thống kê, báo cáo thống kê và dữ liệu hành chính, dữ liệu thống kê gắn với tên, với địa chỉ cụ thể của từng cá nhân, tổ chức khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó.

  Những văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  – Nghị định 100/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC lĩnh vực thống kê;

  – Nghị định 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thống kê.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/muc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thong-ke/

   097.110.6895
   097.110.6895