Mức xử phạt với hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm

Bài viết Mức xử phạt với hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Thế nào là hành vi lạm dụng vị trí độc quyền? 

Theo đó, nếu không tồn tại một doanh nghiệp nào khác trên thị trường hàng hóa, dịch vụ liên quan, thì doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nói trên được xem là doanh nghiệp có vị trí độc quyền.

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Luật cạnh tranh năm 2018 quy định lạm dụng vị trí độc quyền là hành vi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh. Theo đó, tác động hạn chế cạnh tranh chính là những tác động loại trừ, làm giảm, sai lệch hoặc cản trở cạnh tranh trên thị trường.

2. Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm: 

– Hành vi áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại cho khách hàng.

– Hành vi hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ hoặc hành vi giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ dẫn đến hậu quả hoặc có khả năng dẫn đến hậu quả làm thiệt hại cho khách hàng.

– Hành vi áp đặt các điều kiện cho doanh nghiệp khác trong ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ.

– Hành vi yêu cầu doanh nghiệp khác, khách hàng chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác.

– Hành vi áp dụng các điều kiện thương mại khác nhau trong các giao dịch tương tự gây ra hậu quả dẫn đến hoặc có khả năng gây ra sự cản trở doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác.

– Có hành vi áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng.

– Có hành vi lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng.

– Có hành vi ngăn cản những việc tham gia hoặc mở rộng thị trường của doanh nghiệp khác.

– Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo quy định của pháp luật khác.

3. Mức xử phạt với hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm: 

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm như sau:

Hành vi Mức xử phạt chính Hình thức xử phạt bổ sung Biện pháp khắc phục hậu quả
Hành vi hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ hoặc hành vi giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ dẫn đến hậu quả hoặc có khả năng dẫn đến hậu quả làm thiệt hại cho khách hàng. Phạt tiền từ 01% đến 10% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm của doanh nghiệp có vị trí độc quyền Tịch thu khoản lợi nhuận thu được – Bắt buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh.

– Bắt buộc phải cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí độc quyền.

– Bắt buộc phải loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng.

– Bắt buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở.

– Bắt buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng, hợp đồng đã thay đổi hoặc hủy bỏ mà không có lý do chính đáng.

Hành vi áp đặt các điều kiện cho doanh nghiệp khác trong ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ. 
Hành vi yêu cầu doanh nghiệp khác, khách hàng chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác. 
Hành vi áp dụng các điều kiện thương mại khác nhau trong các giao dịch tương tự gây ra hậu quả dẫn đến hoặc có khả năng gây ra sự cản trở doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác. 
Có hành vi ngăn cản những việc tham gia hoặc mở rộng thị trường của doanh nghiệp khác. 
Có hành vi lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng. 
Có hành vi áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng. 
Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo quy định của pháp luật khác. 
Xem thêm  Y tế là gì? Hệ thống y tế và tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam?

4. Doanh nghiệp có hành vi lạm dụng thống lĩnh thị trường bị xử phạt thế nào? 

Hành vi 

Mức xử phạt chính  Hình thức xử phạt bổ sung  Biện pháp khắc phục hậu quả
Hành vi áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại cho khách hàng Xử phạt từ 01% đến 10% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc từng doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Tịch thu khoản lợi nhuận thu được  – Bắt buộc phải cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

– Bắt buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh

Hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh
Hành vi hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ
Hành vi giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại cho khách hàng
Hành vi áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác trong ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc yêu cầu doanh nghiệp khác, khách hàng chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng, từ đó gây hậu quả hoặc có khả năng gây hậu quả ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác
Hành vi ngăn cản việc tham gia hoặc mở rộng thị trường của doanh nghiệp khác
Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm khác

(căn cứ Điều 8 Nghị định số 75/2019/NĐ-CP). 

5. Thời hiệu xử phạt doanh nghiệp có hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm:

Thời hiệu xử phạt hành chính đối với hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm căn cứ theo quy định tại Luật xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, thời hiệu xử phạt hành vi doanh nghiệp có hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm là 01 năm.

(căn cứ Điều 6 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành). 

6. Biện pháp kiểm soát hành vi lạm dụng độc quyền: 

Có thể thấy biểu hiện của sự lạm dụng độc quyền chính là lạm dụng với mong muốn để nhằm duy trì củng cố quyền lực; hoặc lạm dụng để nhằm khai thác quyền lực cụ thể là bóc lột. Hai hành vi trên quy định chi tiết ở việc thực hiện để ngăn cản sự gia nhập của đối thủ mới hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng hoặc ấn định giá mua bán sản phẩm bất hợp lí; hoặc thể hiện ở việc áp đặt các điều kiện kí kết hợp đồng, các nghĩa vụ không liên quan đến đối tượng của hợp đồng gây thiệt hại cho khách hàng;…

– Có những quy định về yêu cầu bảo vệ môi trường, an toàn lao động, chính sách phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Tiến hành kiểm soát quá trình thành lập, sáp nhập, chia tách các doanh nghiệp;

– Biện pháp kiểm soát về giá cả hàng hoá, dịch vụ độc quyền. Theo đó, các doanh nghiệp phải công khai hoá phương pháp xác định giá cả hàng hoá, dịch vụ của mình để Nhà nước phê duyệt.

Trên thực tế, có những mặt hàng hóa giá cả sẽ được Nhà nước ấn định mức giá trần, cụ thể như xăng dầu.

– Có những biện pháp ban hành pháp luật chống cạnh tranh và kiểm soát thống lĩnh và độc quyền.

– Thực hiện quốc hữu hóa các doanh nghiệp độc quyền, áp đặt sở hữu Nhà nước đối với các doanh nghiệp độc quyền ở một số lĩnh vực trong nền kinh tế, đặc biệt ở lĩnh vực liên quan đến quốc kế dân sinh và lợi ích của đại bộ phận dân chúng.

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

– Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh;

– Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14;

– Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành.

Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0971106895

Nguồn: https://luatduonggia.vn/muc-xu-phat-voi-hanh-vi-lam-dung-vi-tri-doc-quyen-bi-cam/

097.110.6895
097.110.6895