Nội dung và ý nghĩa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Nội dung và ý nghĩa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Bài viết Nội dung và ý nghĩa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Tổng quan chung về cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

  1. Tổng quan chung về cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

  1.1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì?

  Cương lĩnh chính trị là một văn bản trình bày tóm tắt mục tiêu, đường lối, chính sách, nhiệm vụ, phương pháp.

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là loại văn bản chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam trình bày tóm tắt trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm.

  1.2. Hoàn cảnh ra đời:

  Tháng 6 năm 1929, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập sau khi Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Quốc tế Cộng sản, chủ trì Hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản trong nước. Hội nghị có sự tham dự của hai đại diện Đảng Cộng sản Đông Dương và hai đại biểu Đảng Cộng sản An Nam cùng một số đồng chí Việt Nam công tác ở nước ngoài. Hội nghị đã họp bí mật ở các địa điểm khác nhau trên Bán đảo Cửu Long cho đến ngày 7 tháng 2 năm 1930 và nhất trí thông qua bảy văn kiện. Những văn bản này, trong đó có nội dung tóm tắt về Đảng, chiến lược, cương lĩnh, điều lệ của Đảng, được Nguyễn Ái Quốc soạn thảo trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối của Đại hội VI (1928) của Quốc tế Cộng sản. Nội dung các văn bản này được sắp xếp theo logic hợp lý của một cương lĩnh chính trị. Tuy ngắn gọn, súc tích nhưng chúng đã phản ánh cương lĩnh chính trị của các tổ chức cộng sản trong nước, tình hình cách mạng thế giới và Đông Dương.

  2. Nội dung của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:

  Cương lĩnh Chính trị của Đảng nêu rõ mục tiêu lâu dài là một xã hội cộng sản, đạt được thông qua cuộc cách mạng dân quyền tư sản và cách mạng địa phương với chủ trương “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.”

  Mục tiêu xã hội cơ bản là đảm bảo rằng mọi người có quyền hội họp, bình đẳng giới và giáo dục phổ cập. Về mặt chính trị, mục tiêu là lật đổ chủ nghĩa thực dân và phong kiến Pháp, giành độc lập hoàn toàn cho Việt Nam, xây dựng chính quyền và quân đội gồm nhân dân – công, nông và binh. Về mặt kinh tế, nó có nghĩa là loại bỏ trái phiếu nhà nước, chấm dứt thuế đối với nông dân nghèo, tịch thu toàn bộ tài sản của đế quốc và giao cho chính quyền nhân dân quản lý, lấy toàn bộ đất đai bị tịch thu từ đế chế và biến nó thành tài sản công cho người dân, trồng trọt. đất đai cho người nghèo, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, duy trì ngày làm 8 giờ. Những mục tiêu này phù hợp với lợi ích cơ bản của dân tộc và nguyện vọng chân thành của nhân dân ta.

  Sách lược của Đảng nêu rõ là nhằm lãnh đạo giai cấp công nhân và nông dân, đồng thời duy trì liên lạc với giai cấp tiểu tư sản, trí thức và trung nông. Nó tìm cách lợi dụng và phân biệt địa chủ trung lưu, địa chủ nhỏ với giai cấp tư sản dân tộc, đoàn kết với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới hình thành mặt trận thống nhất đánh đuổi đế quốc, địa chủ lớn và phong kiến. Đảng quyết tâm thực hiện khẩu hiệu nước Việt Nam độc lập, người cày có ruộng.

  Chương trình tóm tắt của Đảng và Điều lệ vắn tắt của Đảng nêu chính xác tên Đảng, tôn chỉ của Đảng, hệ thống tổ chức của Đảng từ chi bộ, huyện bộ, thị bộ hay khu bộ, tỉnh bộ, thành bộ hay đặc biệt là bộ và Trung ương.

  Toàn bộ cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã làm toát lên trọng tâm nhấn mạnh quan điểm cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam cuối cùng sẽ dẫn tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nền độc lập dân tộc của đất nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản Việt Nam – Mác – Lênin lãnh đạo nhân dân trong sự nghiệp này.

  Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là “cách mạng dân quyền tư sản và cách mạng bản địa tiến tới xã hội cộng sản chủ nghĩa”.

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng vạch ra sứ mệnh của cách mạng Việt Nam như sau:

  – Về chính trị: đánh đổ chủ nghĩa thực dân và phong kiến Pháp, xây dựng chính quyền công nông. Đảng nhằm mục đích tổ chức quân đội công nhân và nông dân.

  Xem thêm  C6H12O6 → C2H5OH + CO2

  – Về kinh tế: bãi bỏ toàn bộ trái phiếu quốc gia, tịch thu toàn bộ tài sản lớn (như công nghiệp, giao thông, ngân hàng…) của tư bản đế quốc Pháp, giao cho Chính phủ công, nông, binh quản lý. Đảng còn có mục tiêu tịch thu toàn bộ đất đai của đế quốc làm tài sản công và phân phát cho nông dân nghèo. Việc thu thuế đối với nông dân nghèo sẽ bị bãi bỏ. Đảng cũng đặt mục tiêu mở rộng các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp và thực thi chế độ ngày làm việc 8 giờ.

  – Về mặt văn hóa, xã hội: cho phép mọi người tự do tổ chức, xác lập quyền bình đẳng giữa nam và nữ, thực hiện phổ cập giáo dục trên cơ sở công nghiệp hóa và nông nghiệp hóa.

  – Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục được đa số nông dân, dựa vào nông dân nghèo làm mảnh đất cách mạng, lật đổ bọn đại địa chủ và phong kiến. Đảng cũng phải ngăn chặn các công đoàn và nông dân (công đoàn, hợp tác xã) khỏi bị đặt dưới quyền lực và ảnh hưởng của các nhà tư bản dân tộc. Đảng phải ra sức liên lạc với giai cấp tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên… để kéo họ vào phe của giai cấp vô sản. Đối với tầng lớp phú nông, địa chủ trung lưu, tư bản An Nam chưa rõ mặt phản cách mạng, Đảng phải lợi dụng họ để họ trung lập một thời gian. Bất kỳ bộ phận nào có vẻ phản cách mạng (chẳng hạn như Đảng Hiến pháp, v.v.) sẽ bị lật đổ.

  – Về lãnh đạo cách mạng: giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  – Về mối quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.

  3. Ý nghĩa của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:

  Hội nghị đã dẫn tới kết quả hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. Ba tổ chức cộng sản đã cùng nhau hợp thành một Đảng Cộng sản thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo một đường lối chính trị đúng đắn. Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động của phong trào cách mạng toàn dân tộc hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc, giai cấp, khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và tư tưởng Mác – Lênin đối với cách mạng.

  Trong quá trình chuẩn bị chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng, bổ sung một cách sáng tạo lý luận Mác – Lênin của Đảng Cộng sản. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đi theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử, trau chuốt quan điểm giai cấp, thấm nhuần tinh thần dân tộc. Tư tưởng cốt lõi của nó là thực hiện cuộc cách mạng dân quyền tư sản và cách mạng nông nghiệp để giành lại chính quyền về tay nhân dân nhằm đạt được một xã hội cộng sản và độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  Mặc dù một số nội dung của Cương lĩnh chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế Việt Nam hoặc có một số từ ngữ có thể dẫn tới nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng việc bổ sung Luận cương Chính trị được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thiện hơn nữa Cương lĩnh chính trị của Đảng. Cương lĩnh Cách mạng Tư sản và Dân quyền năm 1930 phù hợp với nguyện vọng tha thiết của đại đa số người dân Việt Nam là nông dân. Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được lực lượng cách mạng lớn trong giai cấp mình, trong khi các đảng của các giai cấp khác hoặc bị phá sản hoặc bị cô lập. Sự lãnh đạo của Đảng giai cấp công nhân không ngừng được củng cố, tăng cường, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định.

  – Giành chính quyền về tay nhân dân đi tới xã hội cộng sản bằng cách tiền hành cách mạng tư sản dân quyền, cách mạng ruộng đất, độc lập dân tộc gằn liền với Chủ nghĩa xã hội chính là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.

  – Nội dung Cương lĩnh vẫn còn một vài vấn đề về sau không hoàn toàn phù hợp với thực tế Việt Nam hoặc có một số từ ngữ có thể dẫn tới sự giải thích khác nhau, song với sự bổ sung của Luận cương chính trị được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng, Cương lĩnh chính trị của Đảng đã được hoàn thiện hơn.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/noi-dung-va-y-nghia-cuong-linh-chinh-tri-dau-tien-cua-dang/

   097.110.6895
   097.110.6895