Pháp luật tài chính đất đai là gì? Các nguyên tắc của pháp luật tài chính đất đai?

Pháp luật tài chính đất đai là gì? Các nguyên tắc của pháp luật tài chính đất đai?

1. Pháp luật tài chính đất đai là gì?

Như đã biết, pháp luật hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước được ban hành hoặc thừa nhận đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình. Kết hợp với khái niệm tài chính đất đai phía trên ta thể tạm thời hiểu khái niệm về pháp luật tài chính đất đai như sau

Pháp luật tài chính đất đai bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ hội về các nghĩa vụ vật chất hay còn gọi các khoản thu tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất các nghĩa vụ này sẽ do người sử dụng đất thực hiện đối với Nhà nước

Pháp luật về tài chính đất đai nhiều bộ phận hợp thành điều chỉnh nhiều quan hệ hội tương ứng với các khoản thu khác nhau. thể khái quát cụ thể như sau

Một , các quy định về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất dựa trên sở thu giá trị đất khi họ xác lập quyền sử dụng đất. Các nghĩa vụ này thể bao gồm các quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất, tiền phải trả khi Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất

Hai , các quy định về nghĩa vụ trả tiền của người sử dụng đất dựa trên sở thu giá trị tăng thêm giá trị đất trong quá trình sử dụng đất. Các quy định này bao gồm các quy định về thuế sử dụng đất, thuế thu nhập khi thực hiện giao dịch đất đai, lệ phí trước bạ

Về bản, tham gia vào nghĩa vụ sẽ gồm người quyền, người nghĩa vụ đối tượng của nghĩa vụ. Đối tượng của nghĩa vụ chính nội dung sự đáp ứng của chủ thể nghĩa vụ với chủ thể quyền. Theo đó, trong quan hệ nghĩa vụ đây đối tượng của nghĩa vụ trả tiền, bên quyền Nhà nước, bên nghĩa vụ người sử dụng đất. Nhà nước với cách đại diện chủ sở hữu về đất đai quyền quyết định chính sách tài chính về đất đai, do đó các nghĩa vụ này thuộc loại nghĩa vụ do luật định, không phải nghĩa vụ theo ý chí, phát sinh từ hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng

2. Nguyên tắc của pháp luật tài chính đất đai:

Về tổng quan, pháp luật tài chính đất đai một khía cạnh của pháp luật đất đai nên trước hết phải tuân thủ theo các nguyên tắc chung của pháp luật đất đai. Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, các nguyên tắc bản của pháp luật đất đai bao gồm

Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ shữu

Nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản đất đai theo quy hoạch theo pháp luật

Nguyên tắc sử dụng đất hợp , tiết kiệm, khuyến khích người sử dụng đầu làm tăng khả năng sinh lợi của đất . 

Trên sở kế thừa từ các nguyên tắc của pháp luật đất đai, đồng thời giữ mối liên kết với các nguyên tắc tài chính, pháp luật tài chính về đất đai sẽ bao gồm một số nguyên tắc sau

Thứ nhất, Nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản pháp luật tài chính về đất đai theo quy hoạch theo pháp luật

Sự thống nhất của Nhà nước đối với quản pháp luật tài chính về đất đai được thể hiện 4 mặt sau

+ Đất đai được xem một chính thể của đối tượng quản

+ Sự thống nhất về nội dung quản tài chính về đất đai, coi đất đai một tài sản đặc biệt, điều này quyết định những việc làm cụ thể của Nhà nước khi thực hiện chức năng quản của mình

Xem thêm  Cách khắc phục lỗi không mở được Windows Defender

+ Sự thống nhất về chế quản , nhất thống nhất trong việc phân công, phân cấp thực hiện các nội dung quản Nhà nước về tài chính đất đai | trên phạm vi cả nước, từng vùng trong những tình huống quản cụ thể, thống nhất này đảm bảo cho việc quản Nhà nước về tài chính đất đai được nhất quán không trùng sót

+Thống nhất về quan quản tài chính về đất đai

Thứ hai, Nguyên tắc sử dụng đất hợp , tiết kiệm, khuyến khích người sử dụng đầu làm tăng khả năng sinh lợi của đất

Để đảm bảo nguyên tắc này phải tuân theo những điều kiện sau: + Sử dụng đất trước hết phải theo quy hoạch kế hoạch chung

+ Đất đai phải sử dụng đúng mục đích quan thẩm quyền đã quyết định

+ Tận dụng mọi đất đai vào sản xuất nông nghiệp, khai thác đất đai hiệu quả, khuyến khích mọi tổ chức, nhân nhận đất trống, đồi núi trọc để sử dụng vào mục đích nông nghiệp

+ Tăng cường hiệu suất sử dụng đất, thâm canh tăng vụ, bố trí lại cây con hợp trong sản xuất, phân công lại lao động, dân , ..

Nhà nước khuyến khích các hành vi cải tạo, bồi bổ, đầu làm tăng khả năng sinh lợi của đất. Các chủ thể sử dụng đất nghĩa vụ bắt buộc phải cải tạo, bồi bổ, làm tăng độ màu mỡ của đất, hạn chế khả năng đất bị rửa trôi, bạc màu do thiên tai gây ra mức thấp nhất. Nghiêm cấm các hành vi hủy hoại đất đai, làm đất bạc màu

Thứ ba, Thực hiện nguyên tắc kết hợp quản pháp luật tài chính về đất đai theo ngành với quản theo địa phương vùng lãnh thổ

Bộ máy quản cần phải được tổ chức vừa theo hệ thống chuyên ngành thống nhất từ Trung ương xuống địa phương trong cả nước, đồng thời chịu sự chỉ đạo song trùng của các cấp chính quyền địa phương. Cần xác định chức năng, nhiệm vụ quản theo ngành của Bộ Tài chính các quan trung ương đối với toàn bộ hoạt động tài chính đất đai, đồng thời cần quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cấp chính quyền quan cấp địa phương đối với hoạt động tài chính đất đai diễn ra trên địa bàn địa phương. Những yêu cầu này cần được quy định trong các văn bản pháp luật của Nhà nước về chức năng nhiệm vụ của các quan nhà nước trung ương địa phương trong quản tài chính đất đai

Thứ , Nguyên tắc công khai, minh bạch 

Công khai để mọi người đều được biết, minh bạch làm cho mọi việc trở nên ràng, dễ hiểu. Pháp luật tài chính đất đai phải công khai, minh bạch xuất phát từ đòi hỏi chính đáng của người sử dụng đất với cách người tiền cho nhà nước. Quy tắc chung về tính minh bạch gồm các nội dung chủ yếu

Nguồn thu tài chính phải đảm bảo tính toàn diện, điều này nghĩa các hoạt động trong ngoài việc thu tài chính đều được phản ánh vào tài liệu trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định

Đảm bảo tính khách quan độc lập. Các cấp, các đơn vị, các tổ chức, nhân thẩm quyền phải công khai tổng kết tổng nguồn thu số tiền thu tài chính, nội dung công khai theo các biểu mẫu quy định, thời gian công khai được quy định đối với từng cấp, đơn vị, tổ chức, nhân thẩm quyền

Thứ năm, Nguyên tắc đảm bảo trách nhiệm, Nhà nước phải đảm bảo trách nhiệm trước nhân dân về toàn bộ quá trình quản thực thi pháp luật tài chính đất đai. Chịu trách nhiệm hữu hiệu bao gồm khả năng điều trần gánh chịu hậu quả.

097.110.6895
097.110.6895