Quy định đăng ký bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu

Quy định đăng ký bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu

Bài viết Quy định đăng ký bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Quy định đăng ký bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu:

  1. Quy định đăng ký bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu:

  1.1. Sản phẩm công nghiệp nông thôn nào được tham gia bình chọn?

  Căn cứ khoản 3 Điều 1 của Thông tư 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có quy định về sản phẩm tham gia bình chọn như sau:

  – Theo quy định của pháp luật hiện nay thì sản phẩm tham gia bình chọn nông thôn tiêu biểu được xác định là một sản phẩm hoặc một số sản phẩm (có thể gọi chung là sản phẩm); 

  – Sản phẩm tham gia hoạt động bình chọn nông thôn tiêu biểu có thể là sản phẩm công nghiệp hoặc sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, do chính các cơ sở công nghiệp nông thôn tiến hành sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn nông thôn tiêu biểu;

  – Sản phẩm tham gia hoạt động bình chọn nông thôn tiêu biểu vi phạm quy định liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, không vi phạm quy định liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp hoặc các quy định khác liên quan đến các tiêu chuẩn và quy chuẩn về chất lượng, không vi phạm các quy định về an toàn lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các quy định về bảo vệ môi trường;

  – Sản phẩm tham gia hoạt động bình chọn nông thôn tiêu biểu phải có khả năng sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, ngoài ra thì sản phẩm tham gia bình chọn nông thôn tiêu biểu sẽ không phải là sản phẩm độc bản, mà phải đáp ứng được các nhu cầu trên thị trường.

  Nhìn chung thì việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

  – Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;

  – Tiêu chí về kinh tế – kỹ thuật – xã hội và môi trường;

  – Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;

  – Tiêu chí khác phù hợp với quy định của pháp luật.

  1.2. Nguyên tắc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: 

  Căn cứ tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có quy định về nguyên tắc tổ chức và tham gia bình chọn như sau:

  – Quá trình tổ chức và tham gia bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu sẽ cần phải được tiến hành một cách công khai và minh bạch theo đúng quy định của pháp luật, mọi hành vi vi phạm sẽ đều phải chịu chế tài trước pháp luật; 

  – Quá trình bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu cần được bình chọn theo các phương thức do pháp luật quy định, hiện nay có bốn cấp bao gồm: cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và các quốc gia;

  – Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể tiến hành hoạt động đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm khác nhau phù hợp với quy định của pháp luật, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở các cấp sẽ được tiến hành hoạt động đăng ký tham gia bình chọn tại nhiều khi bình chọn khác nhau, ngoài ra thì việc bình chọn sẽ được tiến hành theo trình tự và thủ tục được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

  – Đối với cơ sở công nghiệp nông thôn sẽ tiến hành hoạt động gửi sản phẩm tham gia bình chọn dựa trên các nguyên tắc do pháp luật quy định đó là nguyên tắc tự nguyện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và tính chính xác đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm mà mình đưa vào quá trình bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu. 

  1.3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: 

  Bước 1: Các chủ thể có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu xét tiến hành hoạt động chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định của pháp luật để gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhìn chung thì một bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ bao gồm những giấy tờ cơ bản sau đây:

  Xem thêm  Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức mới nhất 2023

  – Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo mẫu do pháp luật quy định, phù hợp về mặt hình thức và mặt nội dung;

  – Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn, theo mẫu do pháp luật quy định, phù hợp về mặt hình thức và mặt nội dung;

  – 03 ảnh của sản phẩm, kích thước 9 x 12 cm;

  – Các chứng nhận, chứng chỉ khác theo quy định của pháp luật.

  Bước 2: Sau khi chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì các chủ thể có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các chủ thể có thể nộp hồ sơ thông qua nhiều hình thức khác nhau, có thể nổ thông qua bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phương thức trực tiếp hoặc nộp thông qua con đường bưu chính. Các cơ sở công nghiệp nông thôn sau khi nộp hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện. Sau đó thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp quận huyện sẽ tiến hành hoạt động kiểm tra hồ sơ và trao phiếu tiếp nhận cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đồng thời chuyển hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện. 

  Bước 3: Phòng Kinh tế hạ tầng cấp quận huyện sẽ có trách nhiệm xem xét và chấm điểm bình chọn cho các sản phẩm khi thấy rằng các sản phẩm này đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, tiến hành hoạt động tham mưu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Uỷ ban nhân dân cấp huyện để ký giấy chứng nhận.

  Bước 4: Sau đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Phòng Kinh tế hạ tầng cấp quận huyện sẽ chuyển giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để tiến hành hoạt động trả kết quả cho người dân. Nhìn chung thì thời gian để thực hiện thủ tục hành chính này theo quy định của pháp luật hiện nay là 30 ngày, được tính kể từ ngày nhận bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

  2. Mục đích của việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: 

  Căn cứ tại Thông tư 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có quy định về mục đích bình chọn như sau:

  Quá trình tổ chức và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu dựa trên một số mục đích nhất định theo quy định của pháp luật. Nhìn chung thì mục đích của hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng tốt và có giá trị sử dụng cao cũng như đáp ứng các nhu cầu trên thực tế của người tiêu dùng, và các sản phẩm này có tiềm năng phát triển trong quá trình sản xuất và mở rộng thị trường của các chủ thể kinh doanh, các sản phẩm này cần phải đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, trong và ngoài lãnh thổ của Việt Nam, để có kế hoạch hỗ trợ phát triển quá trình sản xuất và xúc tiến thương mại của các chủ thể đồng thời, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn

  3. Phân loại sản phẩm công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu: 

  Căn cứ tại Điều 5 của Thông tư 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có quy định về phân nhóm các sản phẩm tham gia bình chọn như sau:

  – Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (ví dụ thuốc trừ sâu đối với nguyên liệu từ gỗ, tre, nứa. Kim loại nặng cho nguyên liệu từ kim loại hoặc thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm azo bị cấm sử dụng …);

  – Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm (ví dụ thịt, cá, hoa quả và rau, mỡ và dầu, sản phẩm sữa, sản phẩm bột gạo xay …);

  – Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí (ví dụ động cơ …);

  – Nhóm các sản phẩm khác phù hợp với quy định của pháp luật.

  Như vậy, theo quá trình phân tích ở trên, thì có thể thấy, sản phẩm công nghiệp nông thôn tham gia bình được phân thành 04 nhóm, cụ thể như sau: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; Nhóm các sản phẩm khác.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

  – Thông tư 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/quy-dinh-dang-ky-binh-chon-san-pham-nong-thon-tieu-bieu/

   097.110.6895
   097.110.6895