Quy định tiêu chuẩn thăng hạng phóng viên, biên tập viên

Quy định tiêu chuẩn thăng hạng phóng viên, biên tập viên

Bài viết Quy định tiêu chuẩn thăng hạng phóng viên, biên tập viên được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Quy định tiêu chuẩn chức danh Biên tập viên: 

  1. Quy định tiêu chuẩn chức danh Biên tập viên: 

  1.1. Biên tập viên hạng I: 

  Thứ nhất, Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

  – Phải thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành. 

  – Am hiểu các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và vận dụng có hiệu quả vào việc biên tập.

  – Am hiểu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực chuyên ngành phụ trách. 

  – Có sự am hiểu, nắm vững tình hình và xu thế phát triển của ngành, lĩnh vực trong nước và thế giới. 

  Thứ hai, về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

  + Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí, xuất bản. 

  + Có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí, xuất bản nếu như không có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí, xuất bản. 

  + Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính. 

  + Có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 09/7/2021. 

  + Đối với biên tập viên lĩnh vực xuất bản phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành biên tập viên hoặc; 

  + Có chứng chỉ hành nghề biên tập viên. 

  Thứ ba, quy định về việc dự thi hoặc xét thăng hạng lên biên tập viên hạng I: 

  Để được dự thi hoặc xét thăng hạng lên biên tập viên hạng I, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau: 

  – Về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II hoặc tương đương phải đạt tối thiểu 06 năm (đạt đủ 72 tháng). 

  – Nếu như có thời gian tương đương: đảm bảo ít nhất 01 năm (đạt đủ 12 tháng) phải giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. 

  – Đã chủ trì hoặc tham gia biên tập ít nhất 02 tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ, ngành hoặc tương đương trở lên; hoặc giải thưởng do cơ quan Đảng ở Trung ương, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức trong khoảng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II hoặc tương đương, hoặc; 

  – Chủ trì hoặc tham gia ít nhất 02 đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

  1.2. Biên tập viên hạng II: 

  Thứ nhất, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

  – Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành. 

  – Đối với các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, công nghệ phải có sự am hiểu và từ đó vận dụng được vào việc biên tập một cách có hiệu quả. 

  – Đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành hay những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội phải nắm vững. 

  – Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

  – Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

  Thứ hai, về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

  – Bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí, xuất bản.

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí, xuất bản nếu như chưa có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí. 

  – Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị. 

  – Có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 09/7/2021. 

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành biên tập viên. 

  – Có chứng chỉ hành nghề biên tập viên. 

  Thứ ba, trường hợp viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên biên tập viên hạng II phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

  – Thời gian đáp ứng phải tối thiểu 09 năm (đủ 108 tháng, không kể thời gian tập sự, thử việc) giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III hoặc tương đương. 

  – Nếu như có thời gian tương đương phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III. 

  – Đã chủ trì hoặc tham gia biên tập ít nhất 01 tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ, ngành, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên hoặc giải thưởng do cơ quan Đảng ở Trung ương, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức, hoặc tham gia viết chuyên đề trong ít nhất 01 đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành từ cấp cơ sở trở lên đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III hoặc tương đương.

  Xem thêm  Quy trình giải quyết một vụ án tranh chấp đất đai đúng luật

  1.3. Biên tập viên hạng III: 

  Thứ nhất, tiêu chuẩn năng lực, chuyên môn: 

  – Đối với các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, công nghệ phải có hiểu biết, từ đó vận dụng có hiệu quả vào việc biên tập. 

  – Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

  – Sử dụng được ngoại ngữ. 

  – Sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  – Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành phải nắm vững. 

  – Nắm vững các thông tin về những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. 

  Thứ hai, tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ đào tạo: 

  – Bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí, xuất bản.

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí, xuất bản trong trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí, xuất bản. 

  2. Quy định tiêu chuẩn chức danh Phóng viên: 

  2.1. Phóng viên hạng I: 

  Thứ nhất, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

  – Nghiệp vụ chuyên ngành đòi hỏi phải thành thạo. 

  – Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về báo chí và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

  – Với đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về các vấn đề đối nội và đối ngoại phải có sự am hiểu. 

  – Am hiểu cả tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và thế giới. 

  – Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

  – Sử dụng được ngoại ngữ. 

  – Sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Thứ hai, về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

  – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí.

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí trong trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí. 

  – Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính, hoặc

  – Có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 09/7/2021. 

  – Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phóng viên.

  2.2. Phóng viên hạng II: 

  Thứ nhất, về năng lực chuyên môn: 

  – Nghiệp vụ chuyên ngành phải thành thạo. 

  – Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về báo chí và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

  – Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

  – Sử dụng được ngoại ngữ. 

  – Sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  – Đối với đường lối, chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước về các vấn đề đối nội và đối ngoại liên quan đến nhiệm vụ được phân công phải nắm vững. 

  – Ngoài ra nắm vững tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và thế giới. 

  Thứ hai, về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

  – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí.

  – Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, hoặc

  – Có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 09/7/2021. 

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phóng viên.

  2.3. Phóng viên hạng III: 

  Thứ nhất, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

  – Nghiệp vụ chuyên ngành phải thành thao. 

  – Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về báo chí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

  – Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

  – Sử dụng được ngoại ngữ. 

  – Sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Thứ hai, về trình độ đào tạo: 

  – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí.

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phóng viên.

  CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI VIẾT: 

  Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/quy-dinh-tieu-chuan-thang-hang-phong-vien-bien-tap-vien/

   097.110.6895
   097.110.6895